Nowe stawki za odbiór odpadów ustalone. Ulga za kompostowanie bioodpadów

Podczas obrad 27 lutego 2020 roku Zgromadzenie Związku Międzygminnego „PRGOK” przyjęło kilka ważnych uchwał systemowych, które wejdą w życie 1 kwietnia 2020 roku.

OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA ODPADÓW

Od 1 kwietnia wszyscy mieszkańcy będą musieli segregować odpady. W składanej deklaracji nie będzie już możliwości zgłoszenia nieselektywnej zbiórki odpadów. Przyjęty regulamin utrzymania porządku i czystości w gminach oraz uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest uzależniona od ogólnopolskich przepisów.

STAWKA

Została ustalona stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Stawka ta będzie wynosiła 30 złotych od osoby w gospodarstwie domowym. Jeżeli jednak ktoś nie będzie wypełniał obowiązku segregacji odpadów, zostanie nałożona na niego podwójna stawka, czyli 60 złotych od osoby. Gdyby nowe stawki weszły w życie 1 marca, mieszkańcy płaciliby 29 złotych.

DLACZEGO PODWYŻKI?

Wzrost cen dotyczy samorządów w całej Polsce które muszą spełnić nowe wymagania ustawowe. Na wyższe opłaty ma wpływ więcej czynników, które są niezależne od gmin.
Skokowo wzrosła opłata marszałkowska, ze 170 złotych w 2018 roku do 270 złotych w roku obecnym. Znacznie wzrosły także koszty pracy oraz ceny benzyny i prądu. Ustawodawca wymusił przepisami przeprowadzenie kosztownych inwestycji, jak choćby konieczność zainstalowania monitoringu. Zmieniła się również sytuacja na rynku wtórnym. Kiedyś to firmy płaciły za makulaturę, plastik czy frakcję wysokoenergetyczną, a dzisiaj sytuacja jest odwrotna i trzeba płacić za ich odbiór. Przez niemal sześć lat opłata za odpady segregowane wynosiła 10 złotych od osoby, teraz cały czas obowiązuje 15 złotych. Ale rachunek ekonomiczny jest nieubłagalny. System musi się sam finansować, a powiększający się z każdym miesiącem deficyt powoduje, że im dłużej będzie wstrzymywane wprowadzenie nowych stawek w życie, tym bardziej opłata będzie wzrastała.

KOMPOSTOWNIKI

Wprowadzamy ulgi z tytułu kompostowania bioodpadów. Ulga dotyczyć będzie osób zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, które maj własny kompostownik. Ulga to 50 groszy miesięcznie od osoby. Zachęcamy więc osoby, które mają taką możliwość, do kompostowania bioodpadów, zamiast wystawiania ich z pozostałymi odpadami. Posiadanie kompostownika należy zgłosić, wypełniając deklarację, która będzie można pobrać ze strony internetowej PRGOK.

NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE

Od 1 kwietnia właściciele nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorców, szkół i instytucji, właścicieli domków letniskowych, ogrodów działkowych czy działek rekreacyjnych) zobowiązani będą do samodzielnego podpisania umowy z firmą, która posiada pozwolenie na odbierania odpadów komunalnych. Rejestr takich firm wkrótce znajdzie się na naszej stronie internetowej i zostanie udostępniony w specjalnym komunikacie.

Wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych nie oznacza braku kontroli nad nimi. Związek będzie prowadził kontrole i w imieniu gmin sprawdzał, czy właściciel nieruchomości niezamieszkałej ma podpisaną umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów z legalnie działającym podmiotem. Brak takiej umowy będzie wiązał się z dodatkowymi opłatami. Ponadto Zgromadzenie ustaliło maksymalne stawki dla przedsiębiorców, którzy będą świadczyli usługę odbioru odpadów dla właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Oznacza to, że przedsiębiorcy nie będą mogli pobierać większych opłat niż te ustalone przez ZM PRGOK.

DECYZJA RIO

Regionalna Izba Obrachunkowa 5 lutego 2020 roku uchyliła uchwałę z 20 stycznia 2020 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia sposobu obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości tej opłaty.

Regionalna Izba Obrachunkowa nie miała zastrzeżeń do wysokości stawek ani do danych, na podstawie których zostały one obliczone. Pozytywnie został oceniony również przedstawiony plan finansowy, który stanowił podstawę do wyliczenia wysokości opłaty. Uwagi, jakie miała RIO, dotyczyły wyłącznie kwestii proceduralnych, wynikających
z różnych interpretacji obowiązujących przepisów. Przede wszystkim chodziło o dostosowanie uchwał do zmian narzuconych ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Należy podkreślić, że w grudniu 2019 roku analogiczną uchwałę do uchwały ZM „PRGOK” podjęła Rada Miasta Pleszewa. Uchwała ta nie została zakwestionowana przez RIO.

WYROK W SPRAWIE Z SZYDŁOWEM

5 lutego 2020 roku Sąd Apelacyjny w Poznaniu ogłosił wyrok, na mocy którego gmina Szydłowo została zobowiązana do zapłaty na rzecz ZM „PRGOK” ponad 1,1 miliona złotych wraz z odsetkami. W 2013 roku zmieniły się przepisy i pieniądze, które gmina Szydłowo otrzymywała z tzw. opłaty marszałkowskiej jako rekompensatę za posiadanie składowiska na swoim terenie, powinny trafić do Związku. W tym samym roku gmina Szydłowo podjęła decyzję o wystąpienie ze Związku i nie przekazała należnych nam pieniędzy. Sprawa trafiła do sądu, który rozstrzygnął spór na korzyść PRGOK.

KREDYT

Mimo podniesienia stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i mimo korzystnego wyroku Sądu Apelacyjnego, sytuacja finansowa wymaga zaciągnięcia kredytu w celu pokrycia deficytu. Szacujemy, że deficyt na koniec roku wyniesie około 9 milionów złotych.

SPOT

Na zakończenie chcielibyśmy sprostować informację, którą w ostatnim czasie na swoim profilu w mediach społecznościowych zamieścił starosta pilski. Dotyczy to kosztów spotu informacyjnego, który w grudniu był emitowany w telewizji Asta. Produkcja i emisja spotu kosztowały 7626,00 złotych brutto, a nie, jak podawał pan starosta, 15 tysięcy złotych.
Jednym z zadań ZM PRGOK jest edukowanie mieszkańców i właśnie taki charakter miał wspomniany spot. Dotyczył on przedstawienia mieszkańcom konkretnych przyczyn podwyżek opłat za odpady komunalne.

Info: Związek Międzygminny
Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi

nowe_stawki_za_odpady1_01

nowe_stawki_za_odpady1_02