O kolejowym transporcie publicznym – ciąg dalszy

krupka_mir_net

O tym, jakie są zasady organizowania i finansowania publicznego transportu zbiorowego, w tym kolejowego, stanowi ustawa z grudnia 2010 roku. Jednocześnie wyznacza odpowiedzialnych – jednostki samorządu terytorialnego, które na wykonanie usług zawierają umowy z operatorami. Mogą nimi być samorządowe jednostki budżetowe lub przedsiębiorstwa. Operatorzy, obok wpływów ze sprzedaży biletów i innych opłat od pasażerów, mogą otrzymać dofinansowanie do przewozów ze środków własnych organizatora, czyli jednostki samorządu terytorialnego. Dofinansowanie ma być rekompensatą z tytułu utraconych przychodów i poniesionych kosztów oraz rozsądny zysk. Organizator udostępnia też środki transportu na realizację przewozów. Takiego dofinansowania nie może otrzymać przewoźnik wykonujący przewozy komercyjne, niemające charakteru użyteczności publicznej.

Podstawą organizowania przewozów są tzw. Plany transportowe. Opracowują je gminy, związki międzygminne (jeżeli są powołane), powiaty, związki powiatów (jeżeli są powołane), województwa oraz Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Plany transportowe powinny uwzględniać potrzeby społeczności lokalnych.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego podjął stosowną uchwałę i przyjął do realizacji Plan transportowy. Za wykonanie zapisanych w nim zadań -dotyczących rozwoju transportu, organizowania sieci komunikacyjnej i zarządzania nią, zawierania umów z operatorami i ustalaniu opłat za przewóz- odpowiedzialny jest Marszałek Województwa Wielkopolskiego.

Na terenie naszego województwa pasażerskie przewozy kolejowe wykonują dwie spółki, w których Województwo Wielkopolskie posiada udziały. Są to: Przewozy Regionalne Sp. z o. o, w której wielkość udziałów w kapitale zakładowym wynosi 4,85 %, a nominalna wartość blisko 75 milionów złotych oraz Koleje Wielkopolskie Sp. z o. o, w której województwo ma 100 % udziałów o nominalnej wartości blisko 24 miliony złotych.

Ze zbiorowego transportu publicznego kolejowego w 2014 roku skorzystało 21 milionów osób, z tego Spółka Przewozy Regionalne przewiozła ponad 14 milionów pasażerów, a Koleje Wielkopolskie ponad 7 milionów. Wielkość dofinansowania do przewozów kolejowych w Wielkopolsce wyniosła blisko 122 miliony złotych w 2014 roku, zaś 131 milionów złotych w 2015 r.

Województwo Wielkopolskie jest właścicielem taboru kolejowego. Według stanu z 2015 roku tabor własny stanowią 22 autobusy szynowe o napędzie spalinowym i 34 elektryczne zespoły trakcyjne. Ten tabor jest wydzierżawiany spółkom, o których wyżej mowa. Jest on wykorzystany do obsługi ruchu regionalnego i aglomeracyjnego. Zakupy nowego taboru trakcji elektrycznej były i będą dokonywane z wykorzystaniem środków z Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego lat 2007-2013 oraz 2014-2020.

A jak kształtują się ceny biletów i czas dojazdów w Wielkopolsce? Można zauważyć, że z Poznania do siedzib powiatów im dłuższy dystans, tym niższa cena. Wynosi od 18 do38 groszy za kilometr. Ceny biletów jednorazowych są najniższe z powiatów położonych najbliżej Poznania (10-16 złotych), najwyższe z Kępna i Złotowa (35 złotych). Czas dojazdu do Poznania z siedzib powiatów jest uzależniony od odległości, stanu technicznego sieci oraz jakości taboru. Niechlubnym przykładem jest czas dojazdu z Czarnkowa do Poznania. Zajmuje 100 minut i jest najdłuższy w porównaniu do innych siedzib powiatów w podobnym oddaleniu do Poznania. O czasie dojazdu z Piły nie wspomnę, pisałam o tym w poprzednim wydaniu Tętna Regionu.

W województwie podejmowanych jest wiele działań, bardzo kosztownych, mających na celu poprawę w kolejowym transporcie publicznym. W 2016 roku zrealizowane będą przedsięwzięcia (zakup i modernizacja taboru, naprawy rewizyjne itd.) w kwocie ponad 40 milionów złotych, w tym z budżetu środków europejskich blisko 18 milionów złotych. Nadal jednak istnieje wiele barier. Wspomnę choćby czasowe zamykanie posterunków ruchu np. na linii kolejowej Trzcianka oraz całkowite wyłączanie z eksploatacji fragmentów sieci kolejowej. Myślę jednak, że szeroki program zadań zawarty w Planie transportowym będzie w kolejnych latach realizowany z sukcesem, a Wielkopolanie będą zadowoleni.

PS. W poprzednim wydaniu TR wyraziłam niepokój, że może dojść do Brexitu. Tak też się stało. To bardzo zła decyzja Brytyjczyków, niesłużąca Europie. Oby nie była zachętą dla innych państw. Dlatego potrzebny jest umiar w zachowaniu przywilejów dla Wielkiej Brytanii. A naszym celem nadrzędnym musi być dbałość o utrzymanie demokratycznej zintegrowanej Europy. Wszak to wielkie osiągnięcie, ważne w wyzwaniach globalnych. Głos i siła 500 milionów osób ma znaczenie, głos i siła pojedynczego państwa znaczenie ma mocno ograniczone. I myślę, że władze nas reprezentujące powinny zadbać o wzrost pozycji Polski w zjednoczonej Europie. Drogą konstruktywnego dialogu z innymi państwami.

dr Mirosława Rutkowska – Krupka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *