Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich – Etap II

ocalic_od_zapomnienia

Miasto i Gmina Wysoka przystępuje do realizacji drugiego etapu projektu pn. „Ocalić od zapomnienia – odnowienie miejsca pamięci w Górach Wysockich – Etap II”. Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Wysoka dnia 12.04.2023r. podpisał umowę dofinansowanie zadania w ramach PROGRAMU RZĄDOWEGO Miejsca pamięci i trwałe upamiętnienia w kraju, ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Zadanie ma na celu utrwalenie wartości i autentyzmu miejsca kaźni na Wzgórzach Wysockich, pomordowanych przez hitlerowców w październiku 1939 roku 19. mieszkańców gminy Wysoka, podkreślenie jego prestiżu i charakteru, zabezpieczenie i utrzymanie miejsca pamięci oraz jego otoczenia w jak najlepszym stanie, zapewnienie jak najlepszej dostępności dla lokalnej społeczności, rodzin pomordowanych i zwiedzających.

Na realizację Gmina pozyskała z Funduszu Promocji Kultury 45 752,68 zł. Dnia 29.06.2023 r. wyłoniono wykonawcę robót, będzie to przedsiębiorstwo: PROGRESS Tomasz Turka z Wyrzyska. Planowana całkowita wartość zadania wyniesie 104 127,31 zł.

Projekt obejmuje prace renowacyjne i budowlane: utwardzenia z kruszywa łamanego i obramowania, remont rowu i przepustu.

Zadanie zostanie zrealizowane jeszcze w tym roku.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”

Miasto i Gmina Wysoka