Ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia

Ocena_jakosci_wody

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile podsumowując 2015 rok stwierdza, iż woda przeznaczona do spożycia przez ludzi w powiecie pilskim była zdatna do spożycia przez cały rok z wyjątkiem wodociągu publicznego Krostkowo.

Woda przeznaczona do spożycia nie powinna zawierać mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytniczych. Powinna być klarowna, bezbarwna, bezwonna i bezpieczna dla zdrowia.

W powiecie pilskim w minionym roku z wody wodociągowej korzystało 137,5 tys. mieszkańców. Woda przeznaczona do zbiorowego zaopatrzenia ludności jest ujmowana z ujęć podziemnych czwarto – i trzeciorzędowych, zlokalizowanych w większości na terenach oddalonych od zabudowań, w obszarze lokalizacji ujęć nie występują źródła zanieczyszczenia wody mogące powodować pogorszenie, jakości wody, grunty są użytkowane wyłącznie do celów związanych z eksploatacją ujęć wody.

Państwowa Inspekcja Sanitarna działając na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2015 poz. 139) oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 Nr 61, poz. 417 ze zm. Dz. U. z 2010 Nr 72, poz. 466) – zmienione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. 20156 poz. 1989) prowadzi systematyczny monitoring, jakości wody.

W ramach prowadzonego monitoringu kontrolnego i przeglądowego, a także w poszczególnych przypadkach w ramach nadzoru sanitarnego w 2015 roku pobrano 238 próbek wody do badań laboratoryjnych; badania wykonywano w akredytowanym laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile i akredytowanym laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Poznaniu.

Na podstawie badania pobranych próbek wody nie stwierdzono zanieczyszczenia bakteriologicznego wody oraz stwierdzono, iż woda spełnia podstawowe wymagania chemiczne określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie, jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 ze zmianą Dz. U. z 2010 r. Nr 72, poz. 466) a dotyczące zawartości metali ciężkich i pestycydów; oraz w załącznikach nr 3 i 4 do rozporządzenia, które dotyczą dodatkowych wymagań mikrobiologicznych, organoleptycznych i fizykochemicznych oraz dodatkowych wymagań chemicznych.

Wyjątkiem jest wodociąg publiczny Krostkowo – jakość wody oceniono, jako warunkowo przydatną do spożycia ze względu na przekroczenie wartości żelaza, manganu i mętności – termin obowiązywania decyzji dostosowania jakości wody do obowiązujących parametrów określono na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dane dotyczące trzech wodociągów z powiatu pilskiego od 2008 roku są indywidualnie raportowane do komisji Unii Europejskiej; są to wodociągi publiczne: w Pile, Łobżenicy i Nowej Wsi Ujskiej, ze względu na wielkość dobowej produkcji wody lub liczbę mieszkańców korzystających z danego wodociągu. Dane te za pośrednictwem Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu trafiają do Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie, który przygotowuje informacje dla ministerstw oraz komisji europejskich, o jakości wody przeznaczonej do spożycia na terenie Polski.

Woda dostarczana mieszkańcom w systemie zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia na terenie powiatu pilskiego spełnia wymogi określone na wstępie: nie zawiera mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytniczych, jest klarowna, bezbarwna, bezwonna i bezpieczna dla zdrowia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *