Odpłatność za pobyt w DPS

przeworek_agnieszka_net

Mam pytanie odnośnie ponoszenia kosztów utrzymania rodzica w Domu Pomocy Społecznej. Od razu zastrzegam, że nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby moje relacje z mamą wyglądały dobrze lub chociaż normalnie. Niestety moja matka nigdy nie interesowała się ani mną ani moim rodzeństwem. Mieszkałem z nią tylko przez pierwsze lata, a później to była już tylko tułaczka po ciotkach i rodzinach zastępczych. Nie mam z matką kontaktu od wielu lat, od dawna jest uzależniona od alkoholu, bywało nawet, że nie miała gdzie mieszkać. Jak się dowiedziałem ostatnio, jej stan zdrowia bardzo się pogorszył, leży w szpitalu, jednak nie może tam przecież zostać na zawsze. Ani ja ani moje rodzeństwo nie możemy i nie chcemy wziąć mamy pod swój dach, każdy ma swoje życie i swoje obowiązki, jedynym wyjściem pozostaje Dom Pomocy Społecznej. Znajomy powiedział mi jednak, że może okazać się, że to ja i moje rodzeństwo będziemy musieli za jej pobyt płacić. Czy to jest możliwe? Nie znam drogi zawodowej mojej matki, ale wątpię, aby miała jakiekolwiek dochody. Marek z Piły.

Osobą zobowiązaną do pokrycia kosztów pobytu w domu pomocy społecznej jest przede wszystkim sam mieszkaniec DPS, ale również można do tego zobowiązać małżonka, dzieci, rodziców, a w ostateczności gminę, z której pochodzi osoba skierowana do pobytu. Ustawa o pomocy społecznej szczegółowo określa zasady ponoszenia tychże opłat, a także określa krąg podmiotów mogących się ubiegać o zwolnienie z ich ponoszenia. Przede wszystkim są to osoby, które wnoszą opłatę za pobyt innych członków rodziny w domu pomocy społecznej, utrzymujące się z jednego świadczenia lub wynagrodzenia. Nie są zobowiązane do ponoszenia opłat również kobiety w ciąży czy osoby samotnie wychowujące dziecko, ale także te, które same znajdują się w trudnej sytuacji, czyli są bezrobotne, niepełnosprawne lub borykają się z poważną chorobą. Najwięcej kontrowersji budzi jednak sytuacja, w której zobowiązana do płacenia za pobyt rodzica jest osoba, która z nim nigdy nie miała dobrych relacji. Na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności można ją zwolnić, jeżeli osoba obowiązana do wnoszenia opłaty lub jej rodzic przebywała w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka lub placówce opiekuńczo-wychowawczej, na podstawie orzeczenia sądu o ograniczeniu władzy rodzicielskiej osobie kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańcowi domu. Od odpłatności może zostać również zwolniona osoba, która przedstawi wyrok sądu oddalający powództwo o alimenty na rzecz osoby kierowanej do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu. Osobę obowiązaną do wnoszenia opłaty za pobyt mieszkańca domu w domu pomocy społecznej zwalnia się całkowicie z tej opłaty, na jej wniosek, pod warunkiem, że przedstawi prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu tego mieszkańca władzy rodzicielskiej nad tą osobą i oświadczy, że władza rodzicielska nie została przywrócona lub prawomocne orzeczenie sądu o skazaniu tego mieszkańca za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego popełnione na szkodę osoby obowiązanej do wnoszenia opłaty, jej zstępnego, małoletniego lub pełnoletniego nieporadnego ze względu na wiek, stan psychiczny lub fizyczny rodzeństwa lub jej rodzica, chyba że skazanie uległo zatarciu. W sytuacji, gdy rodzic nie został prawomocnie pozbawiony władzy rodzicielskiej, ale jednak nigdy nie interesował się swoim dzieckiem lub stosował przemoc czy uchylał się obowiązków alimentacyjnych. Dzieciom takich rodziców ciężko jest pogodzić się z tym, że obecnie miałby wspierać rodzica finansowo. W tym przypadku można spróbować ubiegać się o zwolnienie wykazując, w szczególności na podstawie dokumentów dołączonych do wniosku, rażące naruszenie przez osobę kierowaną do domu pomocy społecznej lub mieszkańca domu obowiązku alimentacyjnego lub innych obowiązków rodzinnych.

Agnieszka Przeworek-Rataj
Radca Prawny

*Wszelkie materiały zamieszczone w niniejszym dziale mają jedynie charakter informacyjny i nie mogą być traktowane jako porada prawna w żadnej konkretnej sprawie.