Pierwsze obrady Sesji Rady Miasta Piły – VII kadencji

28 listopada 2014r w miejskiej sali koncertowo-audiowizualnej odbyły się pierwsze, w VII kadencji, obrady Sesji Rady Miasta Piły. O godzinie 11.30 nastąpiło uroczyste wręczenie zaświadczeń o wyborze na radych Rady Miasta Piły. Początkowo porządek obrad obejmował 7 punktów, lecz w celu usprawnienia procesu decyzyjnego i przyspieszenia merytorycznych prac w trakcie ustalania porządku obrad, nowo wybrany przewodniczący poddał pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad.

Pierwsze cztery punkty dotyczyły: uroczystego otwarcia sesji i ślubowania radnych Rady Miasta Piły. Po odczytaniu roty przysięgi z dumą mogłem wypowiedzieć słowa: Ślubuję. Tak mi dopomóż Bóg. Natomiast Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej, otrzymał zaświadczenie o wyborze i złożył ślubowanie.

Punkt 5 dotyczył spraw regulaminowych, czyli stwierdzenia quorum w sali przy Dąbrowskiego 8, a także przedstawienia i aktualizacji wspomnianego wyżej porządku obrad.

Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących

Punkt 6 stanowił o wyborze Przewodniczącego Rady Miasta Piły. Radni zgłaszali kandydatów, a następnie w drodze tajnego głosowania wybierali przewodniczącego. Na to stanowisko  Platforma Obywatelska proponowała Rafała Zdzierelę, który pełnił tę funkcję w minionych kadencjach, pozostali radni przyjęli naszą propozycje. Następnie podjęliśmy uchwałę o wyborze Rafała Zdziereli na Przewodniczącego Rady Miasta Piły.

Wybór wiceprzewodniczących Rady Miasta Piły, to punkt 7 porządku obrad. Funkcja ta w tej kadencji przypadła Pawłowi Jarczakowi i Marii Kubicy.

Komisje Rady Miasta Piły

Projekt uchwały w sprawie ustalenia: liczby, nazewnictwa stałych komisji Rady Miasta Piły oraz przedmiotu ich działania zawarty był w punkcie 8. Podejmując uchwałę zdecydowaliśmy o powołaniu trzech stałych Komisji Rady Miasta Piły, tj. Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta, Komisji Gospodarki Miejskiej, Komisji Spraw Społecznych. Ponadto uchwała przedstawia także, przedmiotowy zakres działań poszczególnych komisji. W efekcie czego, Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta zajmować się będzie sprawami z zakresu: planowania gospodarczego i finansowego, budżetu, inwestycji, rozwoju przemysłu, przedsiębiorczości i prywatyzacji, promocji miasta. Natomiast Komisja Gospodarki Miejskiej sprawami z zakresu: gospodarki przestrzennej i architektury, gospodarki terenami komunalnymi, budownictwa mieszkaniowego, utrzymania i rozbudowy urządzeń komunalnych, usług komunalnych, utrzymania dróg, komunikacji publicznej, transportu i łączności, ochrony i kształtowania środowiska naturalnego, stanu sanitarnego miasta, rolnictwa i leśnictwa, gospodarki wodnej. Komisja Spraw Społecznych poświęci swoje obrady: wychowaniu i kształcenia dzieci i młodzieży, funkcjonowaniu placówek oświatowo-wychowawczych, upowszechnianiu kultury fizycznej i sportu, ochronie zabytków i innych dóbr kultury, działalności i rozwoju placówek turystyczno-rekreacyjnych, porządkowi publicznemu, kreowaniu samorządowej polityki prorodzinnej, lokalnym środkom masowego przekazu, wykorzystaniu środków na pomoc społeczną, przeciwdziałania zjawiskom patologii społecznej oraz problematyce środowiska młodzieżowego.

Punkt 9 dotyczył powołania radnych do wyżej wspominanych komisji. Projekt uchwały w sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji to konieczność przy rozpoczęciu kadencji. Chciałbym bardzo podziękować za okazane zaufanie, a co za tym idzie decyzję o przyznaniu przewodniczenia Komisji Gospodarki Miejskiej.

Skład Komisji Stałych Rady Miasta Piły

Komisja Spraw Społecznych
Radny Włodzimierz Bystrzycki – przewodniczący
Radny Paweł Jarczak
Radna Maria Kubica
Radny Ryszard Małecki
Radny Waldemar Polachowski
Radny Zbigniew Pyziak
Radna Wiesława Sztaba
Radny Krzysztof Zając

Komisja Gospodarki Miejskiej
Radny Marek Andruszkiewicz
Radny Jacek Bogusławski – przewodniczący
Radny Jan Ficerman
Radny Franciszek Jeżewski
Radny Piotr Smagur
Radna Dorota Urbańska

Komisja Budżetu i Rozwoju Miasta
Radny Paweł Dahlke
Radny Tadeusz Grochowski
Radna Małgorzata Karwacka
Radny Błażej Łukasz Parda
Radny Lucjan Szutkowski – przewodniczący
Radny Jan Szwedziński
Radny Marek Toboła
Radny Rafał Zdzierela

Projekt uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, ustalenia jej składu osobowego oraz przewodniczącego to punkt 10 porządku obrad. Zgodnie z art. 18a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. W tym celu niezbędne jest powołanie komisji rewizyjnej. Dobrym zwyczajem, który praktykujemy i w tej kadencji, jest powołanie na przewodniczącego w/w komisji przedstawiciela opozycji. W tym przypadku został nim radny Paweł Dahlke. W skład komisji rewizyjnej, ponadto wchodzą radni: Małgorzata Karwacka, Ryszard Małecki i Waldemar Polachowski.

Punkt 11 odnosił się do projektu uchwały w sprawie określenia zasad ustalania wysokości i wypłaty diet dla radnych Rady Miasta Piły, diet dla przewodniczących rad i przewodniczących zarządów osiedli w Pile. Uchwała, która przyjęliśmy jednomyślnie była zgodna z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2000 r. w sprawie wysokości diet przysługujących radnemu gminy.

Punkt 12, był to projekt uchwały w sprawie wskazania osoby do dokonywania niektórych czynności dotyczących podróży służbowych Przewodniczącego Rady Miasta Piły oraz określenia wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu służbowego niebędącego własnością gminy. Uchwała również przyjęta.

Ostatni punkt przed zakończeniem obrad, punkt 14 dotyczył projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Prezydenta Miasta Piły. Zgodnie z brzmieniem uzasadnienia do projektu uchwały, wyborcy miasta Piły, w głosowaniu bezpośrednim w dniu 16 listopada 2014 r. dokonali wyboru Prezydenta Miasta Piły, co formalnie potwierdzone zostało zaświadczeniem Miejskiej Komisji Wyborczej. Mając na uwadze złożone ślubowanie, niezbędne było ustalenie wynagrodzenia, za wykonaną pracę. Uchwała przyjęta.

Podczas trwającej 5 godzin pierwszej sesji w nowej kadencji przegłosowaliśmy wszystkie proponowane projekty uchwał. Głęboko wierzę, że w trakcie tej kadencji zrealizujemy wiele przedsięwzięć, które wpłyną na rozwój naszego miasta. Jednocześnie, wielokrotnie będę podkreślał fakt, iż zmiany mogą zostać zrealizowane tylko przy wsparciu i aktywności mieszkańców, na które gorąco liczę.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl

popr_boguslawski_net

boguslawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *