Piła. Bezpłatny transport do szkół dla uczniów z niepełnosprawnością | Tętno Regionu. Wiadomości pilskie, z rejonu pilskiego

Recent Comments

  Piła. Bezpłatny transport do szkół dla uczniów z niepełnosprawnością

  bezplatny_transport

  Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą.

  Bezpłatny dowóz przysługuje:

  1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

  2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

  3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

  4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

  5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

  a) 24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

  b) 25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

  Sprawę prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, pok. 234 , kontakt telefoniczny: 67 210 42 70 w godzinach pracy urzędu.

  Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dowozu oraz dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy dostępne są >>> TUTAJ <<<

  źródło: Wydział Oświaty Kultury i Sportu
  Urząd Miasta Piły