Piła. Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szkolnym 2022/2023

pila_dowoz

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez ich rodziców, opiekunów prawnych oraz osób (podmiotów) sprawujących pieczę zastępczą.

Bezpłatny dowóz przysługuje:

•    dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym, w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);

•    dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);

•    dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

•    dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);

•    dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:

1.    24 rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

2.    25 rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.

Sprawę prowadzi Wydział Oświaty, Kultury i Sportu, kontakt telefoniczny : 67 210 42 70 w godzinach pracy urzędu.

Szczegółowe informacje dotyczące organizacji dowozu oraz dokumenty niezbędne do załatwienia sprawy dostępne są pod linkiem: https://bip.pila.pl/wniosek-w-sprawie-dowozu-ucznia-niepelnosprawnego-do-najblizszego-przedszkola-oddzialu-przedszkolneg.html?

Terminy składania wniosków

Dowóz zorganizowany uczniów niepełnosprawnych:
Wniosek z załącznikami na rok szkolny 2022/2023 należy złożyć do 05 sierpnia 2022 r., w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego.

Dowóz indywidualny uczniów niepełnosprawnych:
Wniosek z załącznikami na rok szkolny 2022/2023 należy złożyć do 12 sierpnia 2022 r., w uzasadnionych przypadkach w trakcie roku szkolnego.