PIŁA. Nie mogą handlować – nie zapłacą za koncesję

nie_moga_handlowac

Pilscy przedsiębiorcy branży gastronomicznej i hotelarskiej, nie muszą uiszczać pierwszej raty  opłaty koncesyjnej, zezwalającej na sprzedaż alkoholu na miejscu. Dzisiaj z inicjatywy prezydenta Piły, uchwałę w tej  sprawie przyjęła Rada Miasta Piły. Przedsiębiorcy nie muszą podejmować żadnych działań, wszystkie czynności przeprowadzą pracownicy Urzędu Miasta Piły.  

– Przedsiębiorcom, którzy dokonali wpłaty pierwszej raty, pieniądze zostaną zwrócone z urzędu. Do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili, wyślemy pisma informujące, iż są zwolnieni z konieczności zapłacenia pierwszej raty koncesyjnej – informuje Edward Karnaś, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Uchwała Rady Miasta Piły w sprawie zwolnienia z I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należnej za rok 2021 oraz zwrotu pobranej I raty opłaty za 2021 r.

§ 1. Zwalnia się przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Piły, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, z I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w art. 11¹ ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, należnej za 2021 r.

§ 2. Przyznaje się przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Piły, przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży, zwrot pobranej I raty opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, o której mowa w § 1 uchwały, należnej za 2021 r.

§ 3. Zwrot opłaty nastąpi z urzędu, bez konieczności składania wniosku, w terminie 14 dni od wejścia w życie uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Piły.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

UM Piły
Fot. Pixabay