PIŁA. Projekty unijne w Centrum Kształcenia „Nauka”

Centrum Kształcenia „Nauka” (CKN) to szkoła ważna na pilskim rynku oświatowym, w której w przyjaznej atmosferze, przy wykwalifikowanej kadrze kształci się obecnie 725 uczniów. Atrakcyjność szkoły podnoszą realizowane w niej projekty unijne. Pilska szkoła bardzo aktywnie pozyskuje środki unijne. W roku szkolnym 2020/2021 realizowanych jest łącznie 5 projektów unijnych na łączną kwotę 2. 579. 898 złotych (słownie: dwa miliony pięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych). Są to projekty:

– Aktywna tablica

– Nie – dla wykluczenia z równego dostępu do kształcenia zdalnego w CKN w Pile

– Kompetentny uczeń

– Tematy ważne dla młodych

– Pilska Akademia Zawodowców.

Wsparcie w ramach funduszy unijnych jest bardzo różnorodne: dzięki nim szkoła rozwija bazę sprzętową, np. zakupiono łącznie 109 laptopów, 4 projektory multimedialne, oprogramowanie umożliwiające realizację przedmiotów zawodowych podczas kształcenia na odległość. Doposażono również wiele pracowni.

Środki unijne pozwalają również wspierać rozwój kompetencji uczniów i nauczycieli. Zorganizowano zajęcia grupowe i indywidualne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych w różnych dziedzinach. Przeprowadzono także zajęcia wyrównawcze z języków obcych. Nauczyciele otrzymali szansę podnoszenia swoich kwalifikacji i kompetencji zawodowych w ramach projektu „Pilska Akademia Zawodowców”.

Na szczególną uwagę zasługuje projekt „Tematy ważne dla młodych”, realizowany w ramach Programu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W ramach tego projektu 20 uczniów i 2 nauczycieli miało okazję wyjechać do Grecji. Dzięki wyjazdowi młodzież rozwijała kompetencje językowe i cyfrowe. Nauczyła się pracować w grupie międzynarodowej oraz poznawała kulturę i tradycje Grecji.

Projekt „Pilska Akademia Zawodowców” pozwoli przeznaczyć fundusze na rozwijanie kompetencji zawodowych uczniów, np. poprzez staże zawodowe, bowiem skorzysta z nich aż 173 uczniów. Zaoferowane zostaną zajęcia podnoszące kompetencje zawodowe dla uczniów kształcących się w zawodach: technik logistyk, technik informatyk, technik grafiki i poligrafii cyfrowej. Fundusze zostaną wykorzystane także, by zorganizować szkolenia wyjazdowe w firmach logistycznych oraz zapewnić doradztwo zawodowe dla 105 uczniów. Uczniowie rozwiną kompetencje kluczowe z języka angielskiego w zakresie wymaganym dla danej branży. Stworzona zostanie także pracownia logistyczna oraz doposażona pracownia dla zawodu technik grafiki i poligrafii cyfrowej oraz technik informatyk. Odbędzie się to zgodnie z wymaganiami stawianymi przez pracodawców młodym pracownikom.

Środki unijne są ważnym elementem prawidłowego funkcjonowania Szkoły, wspierają proces edukacyjny. Dzięki nim Centrum Kształcenia „Nauka” ma możliwość kształcenia młodych ludzi otwartych na świat, komunikatywnych, wyposażonych w wiele umiejętności, przydatnych w życiu zawodowym i osobistym.

red

projekty_unijne1_01

projekty_unijne1_08 projekty_unijne1_02 projekty_unijne1_03 projekty_unijne1_04 projekty_unijne1_05 projekty_unijne1_06 projekty_unijne1_07