Piła. Radni zagłosowali w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1

31 stycznia 2023 r. na LXXI Sesji Rady Miasta Piły radni podczas głosowania większością głosów podjęli uchwałę w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile. Wynik 12 głosów ZA, 10 głosów PRZECIW, 1 głos WSTRZYMUJĄCY. Uchwała o zamiarze likwidacji PP3  z siedzibą przy ul. dr. Franciszka Witaszka 4 w Pile ma charakter intencyjny. A więc temat jeszcze wróci pod obrady rady. Likwidacja tej placówki nie pociągnie za sobą ograniczenia dostępności do opieki przedszkolnej.

Głównym celem i powodem podjęcia uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Przedszkola nr 1 jest chęć poprawy warunków sprawowania opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym. Motywem jest również dążenie do uporządkowania struktury organizacyjnej jednostek oświatowych wychowania przedszkolnego oraz racjonalne wykorzystanie bazy oświatowej jaką dysponuje Gmina Piła. Sieć publicznych przedszkoli składa się z 15 jednostek oraz oddziałów przedszkolnych w dwóch szkołach podstawowych. Ta organizacja zapewnia dzieciom, zamieszkałym na obszarze gminy, możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego. W bliskim sąsiedztwie (odległość około 250 m) od likwidowanego Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile znajduje się Publiczne Przedszkole nr 5 im. Niezapominajki w Pile oraz 4 inne przedszkola zlokalizowane w centrum miasta w odległości 1 km.

Do dwóch oddziałów Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile uczęszcza obecnie 52 dzieci. Dzieci te będą miały możliwość kontynuowania wychowania przedszkolnego w pobliskim Publicznym Przedszkolu nr 5, a także w oddziałach przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5 im. Dzieci Polskich w Pile lub innym, wskazanym przez rodzica, publicznym przedszkolu. Gwarantujemy też możliwość przeniesienia całych oddziałów do Publicznego Przedszkola nr 5 lub do oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 5. W drugim przypadku dzieci będą mogły przejść razem z pracownikami Publicznego Przedszkola nr 1, którym gwarantujemy zatrudnienie na dotychczasowych warunkach.

Organ prowadzący równolegle podejmie kroki w celu poszerzenia liczby oddziałów o kolejne trzy, nowo otwarte oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej nr 5. Pomieszczenia przedszkolne przy szkole stanowią wydzieloną strefę z niezależnymi wejściami, łazienkami oraz salą gimnastyczną i placem zabaw. Dzięki takim zabiegom ulegną poprawie warunki i jakość wychowania.

Ponadto działanie to zwiększy dostępność miejsc przedszkolnych dla rozbudowującego się intensywnie od kilku lat osiedla Koszyce. Gmina dostrzega proces przesiedlania się części młodych rodzin z dziećmi z centrum miasta na jego obrzeża i podejmuje działania, aby zakres podstawowych usług był optymalnie zapewniony. Planowane jest również utworzenie nowego, publicznego przedszkola w tej okolicy.

Warto nadmienić, że przewidywane jest przekształcenie budynku, w którym dotychczas mieściło się przedszkole w żłobek. Jest to przedsięwzięcie o istotnym znaczeniu dla mieszkańców.

Likwidacja przedszkola może nastąpić z końcem roku szkolnego, po zapewnieniu dzieciom możliwości kontynuowania wychowania przedszkolnego w innym przedszkolu tego samego typu. Organ prowadzący jest zobowiązany, co najmniej na 6 miesięcy przed terminem likwidacji, zawiadomić o zamiarze likwidacji przedszkola rodziców dzieci, właściwego kuratora oświaty oraz organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia przedszkoli danego typu.

Warto wspomnieć że jeszcze przed sesją Prezydent Piotr Głowski skierował do rodziców dzieci, które uczęszczają do Publicznego Przedszkola nr 1 w Pile, pracowników przedszkola oraz Radnych Rady Miasta Piły pismo, w którym rozwiewa wszelkie wątpliwości, jakie mogły pojawiać się z zamiarem likwidacji Przedszkola. Treść listu poniżej.

(SE)

pila_radni

pila_radni_02 pila_radni_03 pila_radni_04 pila_radni_05 pila_radni_06