Piła. Znamy założenia do ambitnego budżetu miasta na 2023 rok

15 grudnia Piotr Głowski, prezydent Piły i Ewelina Ślugajska, skarbnik gminy przedstawili na konferencji prasowej w Szkole Podstawowej nr 7 „Budżet miasta na 2023 rok”.  Lokalizacja miejsca nie przypadkowa, ponieważ przy tej szkole trwają prace budowlane nad budową hali sportowej. Być może w 2023 r. uczniowie będą mogli odbywać zajęcia z w-f w pięknej sali sportowej.

Co do samego budżetu według prezydenta jest on ambitny, mimo że jest na trudne czasu, na co wpływ ma wiele czynników  m.in. inflacja, wysokie stawki WIBOR oraz duże podwyżki wynagrodzenia minimalnego.

– Kiedy jako samorządowcy chcemy ocenić, jakie mamy budżety, pojawiają się uczucia ambiwalentne. Z jednej strony pojawiają się głosy, że jest katastrofalnie, a z drugiej są takie kwoty dotyczące działań inwestycyjnych, które nigdy się nie pojawiały. Bo jeśli uznamy, że w Pile to nie tylko budżet miasta, ale również naszych spółek, to mamy około 150 milionów złotych na inwestycje. W tym niezwykle ważna budowa strefy przemysłowej na lotnisku i związaną z tymi zadaniami budowę zachodniej obwodnicy miasta, która spełni niezwykle ważną rolę w układzie komunikacyjnym Piły. Z drugiej strony są wydatki bieżące, na które w większości zabrano nam pieniądze, a to oznacza, że taka polityka ma niewiele wspólnego z samorządnością. Nasze krytyczne głosy dotyczą nie tylko pieniędzy, ale również funkcjonowania samorządów i możliwości decydowania o tym, co mamy zrobić oraz jakie inwestycje i ile mamy ich zrealizować – mówi Piotr Głowski, prezydent Piły.

W przyszłym roku nie ma w planach głosowania nad budżetem obywatelskim, w którym zadania do realizacji wybierali mieszkańcy. Jednak jak zapewnia prezydent  w zaproponowanym miejskim budżecie jest wiele zgłaszanych  projektów przez mieszkańców m.in. jeśli chodzi o inwestycje chodnikowe. Jednak jeśli będzie potrzeba drobnych zmian bez żadnego głosowania miasto wykona.

Budżet zakłada dochody wysokości 364 323 262,95 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 316 357 227,43 zł; dochody majątkowe w kwocie 47 966 035,52 zł. i wydatków wysokości  414 125 022,45 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 317 793 360,17 zł;  wydatki majątkowe w kwocie 96 331 662,28 zł. Na etapie przygotowywania projektu budżetu na 2023 rok, wartość przedsięwzięć inwestycyjnych oszacowano na kwotę 96 331 662,28 zł. Natomiast planowany deficyt budżetu miasta ustalony został w kwocie 49 801 759,50 zł.

– Budżet bardzo ambitny w kwotach i wielkościach oraz w zakresie rzeczowym. Rozpoczynamy ponad 40 inwestycjami, a w przyszłym roku przewidzieliśmy wykonanie ponad 50 zadań o różnym charakterze, skierowanych do osób niepełnosprawnych, starszych, do młodzieży i wszystkich mieszkańców korzystających z obiektów miejskich. Jesteśmy w przeddzień podpisania nowych umów, a także uzyskaliśmy promesę na sfinansowanie największej inwestycji w zakresie Strefy Przemysłowej Piła Lotnisko. Tej kwoty nie mamy wpisanej w budżecie i będziemy ją wprowadzać w trybie nadzwyczajnym podczas najbliższej sesji Rady Miasta Piły. Wartość tego projektu sięga blisko 60 milionów złotych – dodaje Ewelina Ślugajska, skarbnik gminy Piła.

Najważniejsze z planowanych zadań inwestycyjnych to:

• „Rewitalizacja budynku przy ul. 1-go Maja 1 (budynek Arsenału)” – o łącznych nakładach finansowych 2 720 000 zł, z okresem realizacji w latach 2022-2023. Zadanie obejmuje odnowienie elewacji, modernizację dachu wraz z ociepleniem stropu poddasza, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, remont części wspólnych budynku wraz z renowacją schodów, podświetlenie budynku oraz zagospodarowanie terenu. W procedurze przetargowej wybrano wykonawcę zadania, termin realizacji upływa z końcem I półrocza 2023 r.

• „Budowa hali sportowej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Szkole Podstawowej nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile” – o łącznych nakładach finansowych 20 229 037 zł, z okresem realizacji w latach 2016 – 2024. Zakres zadania obejmuje m.in. rozbudowę szkoły o halę sportową, budowę drogi pożarowej, budowę bieżni, przebudowę wjazdu, przebudowę nawierzchni utwardzonych – chodników, budowę przyłączy i instalacji elektrycznych. Hala będzie mieć 3 kondygnacje i ponad tysiąc metrów kwadratowych powierzchni użytkowej, będzie połączona ze szkołą, a elewacja od strony budynku szkoły będzie wykonana ze szczotkowanej, odbijającej stali dającej efekt „lustrzany”. Na dachu będą zainstalowane kolektory słoneczne i panele fotowoltaiczne do pozyskiwania energii słonecznej m.in. do podgrzewania wody oraz produkcji prądu.

• „Modernizacja stadionu żużlowo – piłkarskiego wraz z zapleczem sportowym przy ul. Bydgoskiej w Pile” o łącznych nakładach finansowych 23 281 931 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2024. Zadanie obejmuje m.in.: przebudowę toru żużlowego, nowe oświetlenie toru, modernizację systemu odwadniającego, remont wieży sędziowskiej, przebudowę płyty boiska piłkarskiego, budowę zaplecza kompleksu sportowego, przebudowę terenów utwardzonych wokół stadionu i zaplecza całego kompleksu. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 16,5 mln zł.

• „Rewitalizacja terenów nadrzecznych miasta Piły III etap, budowa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej” – o łącznych nakładach finansowych 5 300 000 zł, okres realizacji w latach 2022 – 2023. Projekt jest kolejnym, III etapem rewitalizacji miejskich terenów nadrzecznych rzeki Gwdy. Planowana jest budowa pumptracka – torów do jazdy na rowerach BMX o nawierzchni asfaltowej, z dużą ilością zakrętów i muld o pow. ok. 3000 m2 . Tory będą otoczone zielenią z małą architekturą (ławki, kosze, stojaki rowerowe). Powstanie też parking dla samochodów osobowych oraz dojścia i dojazdy do obiektów. Teren będzie oświetlony energooszczędnymi sterowanymi oprawami oraz monitorowany kamerami miejskiego monitoringu. Pumptrackowy tor ma służyć użytkownikom do ćwiczeń jazdy na rowerze górskim i doskonalenia techniki. Będzie to bezpieczna przestrzeń rekreacyjna dla całych rodzin i miejsce spotkań lokalnej społeczności. Jazda na pumptracku doskonali refleks, zmysł równowagi oraz kondycję. Zapewnia oprócz zabawy naukę balansu i rozwój mięśni odpowiadających za stabilizację sylwetki i zdrową postawę, co jest bardzo ważne dla dzieci i młodzieży doświadczonych sytuacją covidową. Obiekt ma być dostosowany do użytkowania przez więcej niż jednego użytkownika jednocześnie i ma posiadać kilka pętli dla osób zaawansowanych i początkujących. Projekt ujęty jest w Gminnym Programie Rewitalizacji. Zrewitalizowany zostanie obszar o powierzchni ok. 1 ha. W najbliższym czasie ogłoszony zostanie przetarg na wybór wykonawcy. Planowany termin zakończenia to IV kwartał 2023 roku. Projekt jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Kwota dofinansowania to 4,5 mln zł.

• „Kontynuacja budowy ul. Kazimierza Wielkiego w Pile” – o łącznych nakładach finansowych 6 600 000 zł, z okresem realizacji w latach 2021-2024. Obecnie realizowana budowa ul. Kazimierza Wielkiego będzie wykonywana w dwóch etapach. Gmina posiada już dokumentację projektową na I etap – na odcinku długości ok. 220 mb od ul. Równej do ul. Szkolnej. Nastąpi tu uzupełnienie infrastruktury drogowej o brakujące elementy uzbrojenia. Na odcinku od ulicy Równej do ulicy Dalekiej planowana jest przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego poprzez doprojektowanie jednostronnego chodnika, ścieżki rowerowej, oświetlenia, kanału technologicznego i zieleni (trawa i nasadzenia). Na odcinku od ulicy Dalekiej do ulicy Szkolnej nastąpi przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego poprzez doprojektowanie parkingów przyulicznych, dwustronnych chodników, jednostronnej ścieżki rowerowej jako kontynuacji ciągu rowerowego z odcinka od ulicy Równej do ulicy Dalekiej, oświetlenia, kanału technologicznego i zieleni (trawa i nasadzenia). Dla tego etapu jeszcze w tym roku zostanie ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy z terminem zakończenia do połowy roku 2023. Jednocześnie na pozostałym odcinku od ul. Szkolnej do al. Niepodległości długości ok. 750 mb toczą się prace projektowe. Złożono już w Starostwie Powiatowym wniosek o wydanie decyzji ZRID. Na tym odcinku budowa będzie polegała na wykonaniu jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego z odwodnieniem, budowie skrzyżowań z ulicami osiedlowymi, włączeniu projektowanej jezdni ulicy Kazimierza Wielkiego w istniejący wlot na al. Niepodległości. W ustalonych miejscach powstaną miejsca postojowe, zatoki autobusowe z peronami i wiatami autobusowymi. Wykonany zostanie dwustronny chodnik, jednostronna ścieżka rowerowa jako kontynuacja ciągu rowerowego z odcinków poprzedzających, kilka miejsc odpoczynku z ławką i koszem na śmieci, oświetlenie, kanał technologiczny i zieleń. Po uzyskaniu decyzji ZRID w 2023 roku uruchomione zostanie kolejne postępowanie przetargowe na wybór wykonawcy.

Pozostałe inwestycje w obszarze układów komunikacyjnych to m.in. przebudowa ulic: Krzywej, Jastrzębiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Przemysłową do skrzyżowania z ul. Łabędzią i Drozdową, rewitalizacja rejonu ulicy Długosza, utwardzenie ul. Glinianej, przebudowa odcinka ul. Młodych w ciągu drogi powiatowej nr 1161 P, budowa infrastruktury drogowej na osiedlu Motylewo oraz budowa ul. Szkolnej. Dodatkowo miasto pozyskało dodatkowe pieniądze z programu Rozwój Lokalny finansowanego z Mechanizmu Finansowego EOG 2014 – 2021 i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014-2021 na dofinansowanie zadania „Miasto Piła z nową energią!” w łącznej kwocie 16 647 362,11 zł, w ramach którego realizowane są m.in. następujące zadania inwestycyjne:

• „Miasto Piła z nową energią!” – „Pilski Instytut Integracji i Edukacji” – łączne nakłady finansowe wynoszą 3 666 316,41 zł, a okres realizacji to lata 2022-2023. Projekt obejmuje modernizację budynku przy ul. Okólnej 32 A – „Okrąglak”. W zakresie prac zaplanowano ocieplenie stropodachu i ścian, wymianę okien i drzwi, budowę instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż windy wewnętrznej, podjazd dla niepełnosprawnych, ogrodzenie, przebudowę łazienek, wymianę tynków wewnętrznych, remont posadzek oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

„Miasto Piła z nową energią!” – „Centrum Edukacji Lotniczej” – łączne nakłady finansowe wynoszą 2 201 014,65 zł, a okres realizacji to lata 2022 – 2023. Projekt obejmuje rewitalizację powojskowego schronohangaru na lotnisku w Pile wraz z zagospodarowaniem terenu. Powstanie nowoczesna baza, w której prowadzone będą działania badawczo – edukacyjne dla dzieci i młodzieży, a teren wokół przebudowanego schronohangaru zostanie zagospodarowany w formie m. in ogrodu edukacyjnego. Będzie to obiekt dostępny dla dzieci i młodzieży oraz wykorzystywany przez jednostki organizacyjne Miasta w licznych wydarzeniach otwartych dla mieszkańców. W trakcie roku po rozliczeniu budżetu za 2022 rok wartość inwestycji wzrośnie i przekroczy 100 mln zł.

Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie uchwały budżetowej na 2023 rok znalazł się na sesji RM Piły która odbędzie się 20 grudnia 2022 r.

Sebastian Daukszewicz

znamy_zalozenia

znamy_zalozenia_02 znamy_zalozenia_03 znamy_zalozenia_04 znamy_zalozenia_05 znamy_zalozenia_06 znamy_zalozenia_07 znamy_zalozenia_08 znamy_zalozenia_09 znamy_zalozenia_10 znamy_zalozenia_11 znamy_zalozenia_12 znamy_zalozenia_13 znamy_zalozenia_14 znamy_zalozenia_15 znamy_zalozenia_16 znamy_zalozenia_17 znamy_zalozenia_18 znamy_zalozenia_19 znamy_zalozenia_20 znamy_zalozenia_21 znamy_zalozenia_22 znamy_zalozenia_23 znamy_zalozenia_24 znamy_zalozenia_25 znamy_zalozenia_26 znamy_zalozenia_27 znamy_zalozenia_28 znamy_zalozenia_29 znamy_zalozenia_30 znamy_zalozenia_31 znamy_zalozenia_32 znamy_zalozenia_33 znamy_zalozenia_34 znamy_zalozenia_35 znamy_zalozenia_36 znamy_zalozenia_37 znamy_zalozenia_38