Pilska Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko – Własnościowa podsumowała miniony rok działalności

W dniach od 23 kwietnia do 10 maja odbyło się Walne Zgromadzenie PSM L-W, podczas którego przedstawiliśmy Członkom Spółdzielni obszerne sprawozdanie z działalności w minionym 2023 roku, obejmujące m.in. stan organizacyjny, ekonomiczny oraz zrealizowane zadania remontowe i inwestycyjne. Przedstawiliśmy również zamierzenia na przyszłość.

 

Aktualnie Spółdzielnia administruje 186 budynkami, z czego 151 – to budynki mieszkalne, w których znajduje się 6.970 mieszkań (aktualnie budujemy 48 kolejnych). Powierzchnia lokali mieszkalnych wynosi ponad 334 tys. m² i jest zamieszkiwana przez ponad 12 tys. mieszkańców (w tych budynkach znajduje się m.in. 481 klatek schodowych oraz 74 dźwigi). Ponadto w naszym posiadaniu są dziesiątki hektarów terenów zielonych, tysiące drzew i krzewów oraz place zabaw, drogi i chodniki. Całość tych zasobów obsługują osoby zatrudnione na średnio 120 etatach, z czego przeważającą ilość stanowią pracownicy sprzątający, oraz konserwatorzy.

 

Z tych danych można już się zorientować, że problemów na co dzień nie brakuje, między innymi dlatego, iż najstarsze budynki mają ponad 60 lat. Na przestrzeni lat pracownicy spółdzielni wspólnie dbają, aby nasze zasoby nadążały za współczesnymi wyzwaniami, których głównym kierunkiem jest stałe podnoszenie ich standardu technicznego oraz obniżanie kosztów eksploatacji.

 

Wszyscy doskonale orientują się, że stale rosną koszty materiałów, usług, płac, a w szczególności ciepła, wody i energii elektrycznej oraz wiele innych np. podatki. Również poświęca się dużo uwagi, aby na bieżąco modernizować stan techniczny dróg i chodników osiedlowych, których w Spółdzielni jest wiele kilometrów oraz tysiące miejsc parkingowych, zieleń i place zabaw.

 

Najbardziej kosztowo uderzają w mieszkańców czynsze, opłaty za ciepło, wodę i śmieci, które w ubiegłym roku stanowiły łącznie 52,4% opłaty czynszowej, pozostałą część stanowiły: eksploatacja, konserwacja, przeglądy oraz remonty.

 

W sytuacji stale rosnących opłat (w ub. roku po 2 podwyżkach aż o 40% + woda i śmieci) na przestrzeni minionych lat z opłat na remonty wydatkowano również dziesiątki milionów złotych na szeroko pojętą termomodernizację między innymi:

 

– ocieplenie wszystkich budynków mieszkalnych wraz z wymianą okien, docieplenie stropodachów oraz stropów piwnic, modernizację węzłów cieplnych oraz powszechne oprogramowanie ciepła,

 

– wymianę wszystkich okien z częściowym dofinansowaniem ze strony mieszkańców.

 

W efekcie na przestrzeni lat, pomimo stałego przyrostu zasobów mieszkaniowych oraz doprowadzenia do 5,5 tys. mieszkań ciepłej wody, nasze zakupy ciepła i wody spadły o ponad 50%. Odnosząc się do przeszłości w zakresie ciepła, ciepłej i zimnej wody w ubiegłym roku zapłaciliśmy kwotę ok. 24,5 mln złotych. To pokazuje skalę średniorocznych oszczędności uzasadniającą wcześniejsze wydatki na termomodernizację.

 

Kolejnym problemem jest stały wzrost opłat za energię elektryczną w przestrzeni wspólnej, między innymi dlatego od kilku lat wymieniane jest oświetlenie na energooszczędne lampy jak również skończono wymianę 57 dźwigów (w ubiegłym roku wymieniono ostatnich 5) na takie, które zużywają około 50% energii elektrycznej mniej niż stare o napędzie elektrycznym.

 

Przed Spółdzielnią są jednak kolejne problemy związane z remontem balkonów oraz szukaniem środków, aby przystąpić do budowy wind w budynkach 5 kondygnacyjnych. Bez zewnętrznych dofinansowań problem wydaje się być bardzo trudny do rozwiązania i mało realny, również z powodów technicznych. Oczywiście potrzeb jest dużo więcej, w tym między innymi brak środków na malowanie klatek schodowych oraz szybsza poprawa infrastruktury osiedlowej poprzez jej rewitalizację.

 

Następstwem wprowadzonej przed laty ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych jest zróżnicowanie sytuacji ekonomicznej poszczególnych nieruchomości, których przychody i wydatki rozliczane są odrębnie. Zróżnicowane są także możliwości remontowe jak również wielkość czynszów.

 

Wykonanie planu remontów spółdzielni szeroko zostało przedstawione w dostarczonym członkom spółdzielni informatorze. W ubiegłym roku tylko na remonty z Państwa środków wydatkowano ponad 9 mln złotych, przy potrzebach wielokrotnie wyższych.

 

Najwięcej środków – ponad 3,4 mln zł – wydatkowano na roboty instalacyjne (m.in. instalację ciepłej wody, piony elektryczne, fotowoltaikę, wymianę zestawów hydroforowych, instalacje gazowe, sanitarne i wodne).

 

Ponadto wykonano remonty małej architektury (drogi, chodniki), wymianę dźwigów, roboty dekarskie, murarskie: malarskie, wymianę okien, docieplenie stropodachów, stropów piwnic oraz naprawy doraźne.

 

W minionym roku rozpoczęto realizację kolejnego budynku mieszkalnego przy ulicy Mickiewicza – Wyspiańskiego.

 

Należy też wspomnieć, iż podstawowe zadania i cele przyjęte w ubiegłorocznym planie gospodarczo-finansowym zrealizowano bez większych odchyleń i problemów, a w kilku pozycjach znacząco poniżej zakładanego poziomu planowanego. Warto przy tym podkreślić, iż stale rósł w strukturze wydatków udział kosztów niezależnych między innymi wspomnianych opłat za ciepło, wodę, podatku od nieruchomości, za wieczyste użytkowanie, za konserwację dźwigów i domofonów.

 

Do dobrej sytuacji ekonomicznej spółdzielni przyczynili się jej członkowie i mieszkańcy poprzez solidne wywiązywanie się z opłat czynszowych. Dlatego mieszkańcom spółdzielni należy się podziękowanie za tak korzystny wskaźnik, jakim są zaległości w wysokości 2,21% na koniec ubiegłego roku w stosunku do ogólnych naliczeń rocznych.

 

Fakt występowania wysokiej inflacji w ubiegłym oku przyczynił się jednak do przyrostu o ponad 18,5% kosztów utrzymania zasobów mieszkaniowych. Bardzo dobry wynik uzyskano natomiast po stronie przychodów z wynajmu lokali użytkowych na poziomie 2.869 tys., tj. więcej o 14,7% niż w roku poprzednim. Po opłaceniu podatków wypracowano nadwyżkę bilansową w wysokości 2.156 tys. Na koniec 2023 roku. Spółdzielnia posiada pełne zabezpieczenie samodzielności finansowej. Dlatego Spółdzielnia od wielu lat nie zaciąga kredytów i pożyczek (z małym wyjątkiem, kiedy ubiega się o zewnętrzną pomoc w ramach programów energooszczędnych za pośrednictwem BGK, aby pozyskać premię termomodernizacyjną).

 

Spółdzielnia w ramach swojej działalności nie tylko remontuje, konserwuje, sprząta, dokonuje przewidzianych prawem budowlanym przeglądów oraz usuwa liczne awarie w dzień i w nocy.

 

W całokształcie swej działalności dba o komfort zamieszkiwania mieszkańców i ich bezpieczeństwo, jak również podejmuje decyzje (remontowe i inwestycyjne), które przynoszą korzyści ekonomiczne jej członkom.

 

PSM L-W Piła