Pilski Sanepid podsumował tegoroczne wakacje

Okres letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży dobiegł końca. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile podsumowała wakacje 2018. Stan higieniczno – porządkowy w skontrolowanych placówkach nie budził zastrzeżeń. Wypoczynek letni przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

Na terenie powiatu pilskiego do elektronicznej bazy wypoczynku Ministerstwa Edukacji Narodowej zgłoszono 41 turnusów letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, z czego 1 turnus nie odbył się (w 2017 roku zgłoszone zostały 44 turnusy). Z różnych form wypoczynku letniego skorzystało 1792 uczestników (w 2017 roku – 1430 uczestników) w tym: w miejscu zamieszkania 1734 uczestników oraz 58 uczestników w wypoczynku zorganizowanym w formie wyjazdowej w obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie. Organizatorami wypoczynku były osoby prawne organizujące wypoczynek w celu niezarobkowym oraz osoby fizyczne i prawne organizujące wypoczynek w celu zarobkowym. Dzieciom i młodzieży na czas wypoczynku udostępniano: boiska sportowe, sale gimnastyczne, sale lekcyjne, sale konferencyjne i do tańca, świetlice szkolne, obiekty rekreacyjne (basen, kręgle, strzelnica).

Dla uczestników wypoczynku organizowano zajęcia: sportowe, plastyczne, muzyczne, taneczne, teatralne, informatyczne oraz gry i zabawy. Ponadto uczestnicy brali udział w wycieczkach do muzeów oraz do kina. Kontrole prowadzono wspólnie z Sekcją Higieny Żywności, Żywienia i Przedmiotów Użytku, pracownikami Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia, przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pile oraz Państwowej Inspekcji Pracy.

W ramach nadzoru nad wypoczynkiem letnim przeprowadzono 40 kontroli. Podczas kontroli zwracano uwagę, na: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, zapewnienie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej, w tym: zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru toaletowego, warunki do prowadzenia żywienia, dokumentację zdrowotną personelu oraz formę zapewnienia opieki medycznej uczestnikom wypoczynku.

Stan higieniczno – porządkowy w skontrolowanych placówkach nie budził zastrzeżeń. W czasie trwania wypoczynku odnotowano jeden wypadek – złamanie ręki podczas gry w piłkę; innych urazów, chorób, zatruć pokarmowych nie odnotowano. Organizatorzy wypoczynku zapewnili uczestnikom wypoczynku opiekę pedagogiczną oraz medyczną. Zajęcia prowadzone były pod nadzorem wychowawców – nauczycieli lub instruktorów.

Z dożywiania ogółem skorzystało 1792 uczestników, w tym 259 osób z posiłków dofinansowywanych. Sekcja Higieny Żywności i Żywienia skontrolowała 2 punkty wydawania posiłków, 1 blok żywieniowy oraz zakład gastronomiczny, w którym przygotowywano i wydawano posiłki dla uczestników wypoczynku. Warunki przygotowywania i wydawania posiłków nie budziły zastrzeżeń.

Podobnie jak w latach ubiegłych wypoczynek letni został wzmocniony działaniami edukacyjnymi dotyczącymi promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób odkleszczowych oraz bezpieczeństwa zdrowotnego – ochrona przed promieniowaniem UV. Organizatorom wypoczynku przekazano materiały oświatowe w formie broszur, ulotek na temat: bezpiecznego wypoczynku i higieny, materiały dotyczące profilaktyki uzależnień (nikotyna, narkotyki, środki zastępcze) oraz zdrowego stylu życia a także przeprowadzono instruktarz posługiwania się kleszczołapką. Materiały informacyjne przekazano na 23 turnusach. Ogółem przeprowadzono 26 szkoleń informacyjnych w formie pogadanek i zajęć edukacyjnych oraz poradnictwa dotyczącego bezpiecznego wypoczynku dzieci i młodzieży dla 1014 uczestników, w tym 8 z udziałem przedstawicieli Komendy Powiatowej Policji w Pile.

W skontrolowanych placówkach letniego wypoczynku zapewniono uczestnikom prawidłowe warunki pobytu, w tym: do utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych, wyżywienia, opieki medycznej. W czasie trwania wakacji letnich nie wpłynęła żadna interwencja ani skarga dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych w obiektach wypoczynku. Placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież były właściwie przygotowane, nie odnotowano nieprawidłowości w zakresie wymagań sanitarno-higienicznych, wypoczynek letni przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

Poniżej zdjęcia z Piły w ramach akcji Wakacje w Mieście.

(SE)

sanepid_podsumowal00

sanepid_podsumowal49 sanepid_podsumowal01 sanepid_podsumowal02 sanepid_podsumowal03 sanepid_podsumowal04 sanepid_podsumowal05 sanepid_podsumowal06 sanepid_podsumowal07 sanepid_podsumowal08 sanepid_podsumowal09 sanepid_podsumowal10 sanepid_podsumowal11 sanepid_podsumowal12 sanepid_podsumowal13 sanepid_podsumowal14 sanepid_podsumowal15 sanepid_podsumowal16 sanepid_podsumowal17 sanepid_podsumowal18 sanepid_podsumowal19 sanepid_podsumowal20 sanepid_podsumowal21 sanepid_podsumowal22 sanepid_podsumowal23 sanepid_podsumowal24 sanepid_podsumowal25 sanepid_podsumowal26 sanepid_podsumowal27 sanepid_podsumowal28 sanepid_podsumowal29 sanepid_podsumowal30 sanepid_podsumowal31 sanepid_podsumowal32 sanepid_podsumowal33 sanepid_podsumowal34 sanepid_podsumowal35 sanepid_podsumowal36 sanepid_podsumowal37 sanepid_podsumowal38 sanepid_podsumowal39 sanepid_podsumowal40 sanepid_podsumowal41 sanepid_podsumowal42 sanepid_podsumowal43 sanepid_podsumowal44 sanepid_podsumowal45 sanepid_podsumowal46 sanepid_podsumowal47 sanepid_podsumowal48