Powiat Pilski. Sanepid podsumował wypoczynek dzieci i młodzieży ferie zimowe

W okresie od 06.02 do 10.02.2023 r. na terenie powiatu pilskiego w elektronicznej bazie wypoczynku MEiN zarejestrowano 15 turnusów zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży, wszystkie to półkolonie w miejscu zamieszkania, odbywające się w cyklach 5 dniowych od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 do 16:00.

Przedstawiciele PPIS w Pile w tym okresie przeprowadzili łącznie 15 kontroli turnusów wypoczynku, na których przebywało łącznie 519 dzieci i młodzieży w wieku od 6 do 14 lat. Kontrole prowadzono wspólnie z Sekcją Żywności i Żywienia – łącznie 10 kontroli, Sekcją Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia – łącznie 14 wizytacji, przedstawicielami Komendy Powiatowej  Policji w Pile – łącznie 9 wizytacji.

Organizatorzy wypoczynku to przede wszystkim placówki oświatowe – szkoły podstawowe, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe, osoby fizyczne i prawne. Dla uczestników organizowane były zajęcia odbywające się zarówno na terenie obiektów zgłoszonych jako miejsca odbywania wypoczynku: sportowe, językowe, muzyczne, plastyczne, taneczne, ekologiczne, informatyczne, programistyczne, gry i zabawy kreatywne oraz poza terenem tych obiektów – trampoliny w obiekcie zamkniętym, kino, basen, kręgielnia, lodowisko.

Podczas kontroli wypoczynku dzieci i młodzieży pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej zwracali szczególną uwagę m.in. na:

• stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń przeznaczonych dla dzieci i młodzieży oraz otoczenia obiektów,

• warunki do utrzymania higieny osobistej (w tym: standardy dostępności do urządzeń sanitarnych, zapewnienie ciepłej wody, środków higieny osobistej, temperatury otoczenia w salach pobytu),

• stan sanitarno-higieniczny pomieszczeń bloku żywieniowego,

• zapewnienie opieki medycznej oraz systemu pierwszej pomocy.

Kontrole nie wykazały nieprawidłowości higieniczno-sanitarnych oraz technicznych. W czasie trwania wypoczynku nie odnotowano wypadków, urazów, chorób czy zatruć pokarmowych. Organizatorzy wypoczynku zapewnili opiekę medyczną i wychowawczą. Wszystkim uczestnikom wypoczynku zapewniono ciepłe posiłki. Warunki sanitarne wydawania posiłków nie budziły zastrzeżeń.  Na turnusach przeprowadzano zajęcia, dotyczące profilaktyki chorób zakaźnych i innych infekcji górnych dróg oddechowych oraz poruszających tematykę bezpiecznego wypoczynku.

Podsumowanie

W skontrolowanych placówkach zimowego wypoczynku zapewniono uczestnikom właściwe warunki pobytu. W trakcie wypoczynku do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile nie wpłynęła żadna interwencja ani skarga dotycząca nieprawidłowych warunków sanitarnych w użytkowanych obiektach. Obiekty, w których wypoczywały dzieci i młodzież były dobrze przygotowane, nie odnotowano nieprawidłowości sanitarno-higienicznych, wypoczynek przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pile

powiat_pilski_sanepid

powiat_pilski_sanepid_02 powiat_pilski_sanepid_03 powiat_pilski_sanepid_04 powiat_pilski_sanepid_05 powiat_pilski_sanepid_06 powiat_pilski_sanepid_07 powiat_pilski_sanepid_08 powiat_pilski_sanepid_09 powiat_pilski_sanepid_10