Powiat złotowski. Trwa kwalifikacja wojskowa

powiat_zlotowski_trwa

W siedzibie Starostwa Powiatowego w Złotowie trwa kwalifikacja wojskowa. Jej celem jest ustalenie zdolności do czynnej służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 lat. Kwalifikacja potrwa do 29 kwietnia br.

Terminarz prac Powiatowej Komisji Lekarskiej

od 4 kwietnia do 6 kwietnia – Miasto Złotów

od 7 kwietnia do 11 kwietnia – Gmina i Miasto Jastrowie

od 12 kwietnia do 13 kwietnia – Gmina i Miasto Krajenka

od 14 kwietnia do 19 kwietnia – Gmina Zakrzewo

od 20 kwietnia do 21 kwietnia – Gmina Okonek

22 kwietnia – Gmina Lipka

od 25 kwietnia do 27 kwietnia – Gmina Złotów

28 kwietnia – kobiety

29 kwietnia – ekspertyzy

Osoby stawiające się po raz pierwszy do kwalifikacji wojskowej winne są przedstawić następujące dokumenty:

– dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający tożsamość,

– aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,

– zaświadczenie o pobieraniu nauki lub świadectwo jej ukończenia oraz posiadane kwalifikacje zawodowe,

– posiadane dokumenty lekarskie dotyczące stanu zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.

Obwieszczenie Wojewody Wielkopolskiego z dnia 21 marca 2022r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2022r. na obszarze województwa wielkopolskiego stanowi wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób podlegających kwalifikacji wojskowej, które nie stawały do kwalifikacji wojskowej, od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w obwieszczeniu. W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Wezwani, którzy wbrew obowiązkom wynikającym z ustawy lub przepisów wydanych na jej podstawie nie stawią się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem lub burmistrzem, właściwą komisją lekarską lub wojskowym komendantem uzupełnień w określonym terminie i miejscu albo nie przedstawią dokumentów, których przedstawienie zostało nakazane, podlegają grzywnie lub karze ograniczenia wolności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2021 r., poz. 372 i 1728 ).

Powiatowa Komisja Lekarska w Złotowie (przy al. Piasta 32), będzie pracowała codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 14.00.

Więcej informacji:
https://www.poznan.uw.gov.pl/…/obwieszczenie…

(ab)
zlotow-powiat.pl