Powiatowy Urząd Pracy prowadzi nabór wniosków

Powiatowy_Urzad_Pracy_prowadzi

Powiatowy Urząd Pracy w Pile prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie działalności gospodarczej, o refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy oraz o organizację staży. Wnioski należy składać do 23 października 2015r.

1. Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych do 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie pilskim (I)” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł

Termin składania wniosków – do 23.10.2015 r.

UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach projektu jest spełnianie przez wnioskodawcę łącznie poniższych kryteriów:

•    wiek poniżej 30 roku życia,

•    pozostawanie w ewidencji PUP do 4 miesięcy,

•    przynależność do kategorii NEET (osobą bezrobotną z kategorii NEET, jest osoba w wieku 18-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki: nie pracuje (tj. jest bezrobotna, zarejestrowana w PUP w Pile), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy, przy czym weryfikacji podlega fakt: czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni),

•    możliwość udzielenia wsparcia wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu Działania,

•    udostępnienie danych teleadresowe oraz pozwalających na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego.

Preferowane będą osoby z kategorii NEET do 25 roku życia.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków, który przeznaczony jest na wsparcie 28 osób bezrobotnych. Wnioski oraz kryteria dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile (punkt informacyjny oraz pok. 18) i na stronie internetowej pila.praca.gov.pl.

2. Nabór wniosków o dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych od 30 roku życia w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł.

Termin składania wniosków- do 23.10.2015r.

UWAGA! Rozpatrywane będą wnioski kompletne i prawidłowo sporządzone. Warunkiem przyznania dofinansowania w ramach projektu jest spełnianie przez wnioskodawcę jednego z poniższych kryteriów:

•    osoby długotrwale bezrobotnej,

•    kobiety,

•    osoby niepełnosprawnej,

•    w wieku 50 lat i więcej,

•    o niskich kwalifikacjach (za osoby o niskich kwalifikacjach uważa się osoby, które zakończyły edukację na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej).

Ponadto, dla których wsparcie wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu Działania oraz które udostępnią dane teleadresowe oraz pozwalające na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego.

Wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia, do wyczerpania limitu środków, który przeznaczony jest na wsparcie 48 osób bezrobotnych. Wnioski oraz kryteria dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile (punkt informacyjny oraz pok. 18) i na stronie internetowej pila.praca.gov.pl.

3. Nabór wniosków organizację staży 3 miesięcznych z deklaracją zatrudnienia po stażu na co najmniej 3 miesiące, w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie pilskim (I)” realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu

Operacyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin składania wniosków – do 23 października 2015r.

Na organizowane miejsca stażu lub prac interwencyjnych kierowane będą osoby bezrobotne od 30 roku życia, które jednocześnie spełniają co najmniej jedno z poniższych kryteriów:

•    osoby długotrwale bezrobotnej,

•    kobiety,

•    osoby niepełnosprawnej,

•    w wieku 50 lat i więcej,

•    o niskich kwalifikacjach (za osoby o niskich kwalifikacjach uważa się osoby, które zakończyły edukację na poziomie: szkoły podstawowej, gimnazjum, liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum, technikum uzupełniającego, zasadniczej szkoły zawodowej).

Ponadto, dla których wsparcie wynika z ustalonego profilu pomocy i Indywidualnego Planu Działania oraz które udostępnią dane teleadresowe oraz pozwalające na identyfikację ze względu na płeć, status na rynku pracy, wiek, wykształcenie i sytuację gospodarstwa domowego. Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia.

Wnioski oraz kryteria dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile (punkt informacyjny oraz pok. 10) i na stronie internetowej pila.praca.gov.pl.

4. Nabór wniosków dla pracodawców o refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy:

•    dla 4 osób po 50-tym roku życia długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy – w ramach programu specjalnego „Aktywni po pięćdziesiątce”,

•    dla 1 kobiety z ustalonym III profilem pomocy, wychowującej jedno dziecko do 6 roku życia – w ramach programu specjalnego „Aktywna mama”,

•    dla 2 osób długotrwale bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy – w ramach programu specjalnego „Powrót do pracy”.

Termin składania wniosków – do 23 października 2015r.  Kompletne wnioski będą rozpatrywane według kolejności ich złożenia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku nie gwarantuje zawarcia umowy z uwagi na ograniczoną pulę środków. Na wniosku prosimy dopisać kategorię osób bezrobotnych. Wnioski oraz kryteria dostępne są w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pile (punkt informacyjny oraz pok. 10) oraz na stronie internetowej pila.praca.gov.pl.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Pile

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *