Pożary w kotłowniach domowych – apel strażaków

W miniony weekend dwukrotnie strażacy na terenie powiatu chodzieskiego musieli interweniować w budynkach jednorodzinnych, w których doszło do pożarów w kotłowniach domowych. W obydwu przypadkach do pożarów dochodziło w wyniku użytkowania kotłów (pieców) na paliwo stałe.

17 października 2020 roku kilka minut przed godziną czternastą Dyżurny Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży, otrzymał informację od Centrum Powiadamiania Ratunkowego o pożarze w piwnicy budynku mieszkalnego w miejscowości Młynary. Uwzględniając potencjalne zagrożenie Dyżurny SK natychmiast zadysponował zastępy gaśnicze i drabinę mechaniczną z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Chodzieży oraz zastępy z OSP KSRG Margonin. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej, stwierdzono wydobywający się dym z budynku oknami, wsypem do węgla oraz przez dachówki – brak widocznego źródła ognia. Mieszkańcy byli już na zewnątrz budynku, bez widocznych obrażeń (ewakuowani przed przybyciem jednostek ochrony przeciwpożarowej przez osoby postronne). Strażacy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego oraz kamerę termowizyjną weszli do pomieszczeń piwnicznych celem zlokalizowania i ugaszenia źródła pożaru. Poprzez podanie jednego prądu wody w natarciu ugaszono palące się drewno opałowe, drewniany regał na słoiki oraz inne nagromadzone materiały w piwnicy, a następnie strażacy wygasili palenisko w piecu. Cały budynek przewietrzono przy pomocy wentylatora nadciśnieniowego, a po oddymieniu piwnicy wyniesiono na zewnątrz nadpalone przedmioty. Kwalifikowanej pierwszej pomocy mieszkańcom udzielili ratownicy OSP Margonin: wsparcie psychiczne oraz zapewnienie komfortu cieplnego. Przybyły na miejsce akcji Zespół Ratownictwa Medycznego przebadał osoby zamieszkujące dom – nie wymagali hospitalizacji. Mieszkańcy posesji skorzystali z lokalu zastępczego, który został zorganizowany przez UMiG Margonin. W akcji trwającej dwie godziny brało udział 5 zastępów PSP i OSP (14 strażaków), Policja, Państwowe Ratownictwo Medyczne, Pogotowie Energetyczne, Straż Miejsko-Gminna Margonin oraz pracownik UMiG Margonin (zarządzanie kryzysowe).

17 października 2020 roku kilkanaście minut przed godziną dziewiątą do Stanowiska Kierowania w Chodzieży (SKKP PSP) trafiło zgłoszenie od Centrum Powiadamiania Ratunkowego o pożarze w kotłowni zlokalizowanej w piwnicy budynku jednorodzinnego w miejscowości Podstolice. Dyżurny SK natychmiast zadysponował zastępy gaśnicze i drabinę mechaniczną z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP z Chodzieży oraz zastępy z OSP KSRG Budzyń oraz OSP Podstolice. Po przybyciu na miejsce zdarzenia pierwszych zastępów straży pożarnej, stwierdzono niewielką ilość dymu wydobywającego się przez otwarte okno z piwnicy. Właściciel przed przyjazdem jednostek ochrony przeciwpożarowej we własnym zakresie ugasił pożar (przy użyciu gaśnicy proszkowej). Mężczyzna znajdował się już na zewnątrz jednak podczas gaszenia pożaru uległ poparzeniu rąk i twarzy. Pierwsze działania straży pożarnej polegały na udzieleniu kwalifikowanej pierwszej pomocy mężczyźnie poprzez zastosowanie hydrożeli na poparzone części ciała oraz wsparciu psychicznemu. Poszkodowanego przekazano przybyłemu na miejsce Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego weszli do piwnicy, otworzyli pozostałe okna i drzwi celem przewietrzenia piwnicy. Przypuszczalną przyczyną zdarzenia było zapalnie sią łatwopalnej substancji (rozpuszczalnika) podczas prac konserwacyjnych kotła (pieca).  W wyniku pożaru okopcone zostały ściany oraz nadpalona została izolacja w przewodach grzewczych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży ostrzega i przypomina, że co roku w Polsce wybucha ponad 150 tysięcy pożarów, w których ginie ponad 500 osób, a blisko 4 tysiące doznaje uszczerbku na zdrowiu (zatrucia, oparzenia, inne urazy). Największe zagrożenie podczas pożaru stwarza dym i toksyczne produkty spalania, co jest przyczyną około 80% zgonów. Najwięcej z wszystkich przypadków śmiertelnych ma miejsce w obiektach mieszkalnych, czyli w miejscach, gdzie z reguły czujemy się najbezpieczniej. Najwięcej ofiar pożarów ginie przed przybyciem straży pożarnej w związku z jej późnym powiadamianiem. Najbardziej tragiczne pożary występują w porach nocnych.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży przypomina, że w  obiektach oraz na terenach przyległych do nich jest zabronione wykonywanie m.in. następujących czynności, które mogą spowodować pożar i jego rozprzestrzenianie się:

– używanie otwartego ognia, palenie tytoniu i stosowanie innych czynników mogących zainicjować zapłon materiałów niebezpiecznych pożarowo czyli m.in. łatwopalnych substancji takich jak rozpuszczalniki,

– przechowywanie materiałów palnych oraz stosowanie elementów wystroju i wyposażenia wnętrz z materiałów palnych w odległości mniejszej niż 0,5 m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 373,15 K (100 °C) – np. kotły (piece) na paliwo stałe.

Przypomina się również, że należy pamiętać o dwóch podstawowych zasadach: wolno spalać w kotłach (piecach) wyłącznie te paliwa (materiały), do których palenisko jest przystosowane (zgodnie z instrukcją użytkowania) oraz należy systematycznie oczyszczać przewody dymowe i spalinowe (kominy). Czasookresy usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych (czyszczenia kominów):

1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:
1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych – co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 – co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

4. Przepisu ust. 3 nie stosuje się przy usuwaniu zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych budynków mieszkalnych jedno-rodzinnych oraz obiektów budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego.

Opracowanie: mł. bryg. Leszek Naranowicz
Zdjęcia: archiwum JRG oraz OSP Margonin

pozary_w_kotlowniach1_01

pozary_w_kotlowniach1_02