Prawie 900 milionów złotych na rozwój wielkopolskich powiatów i przedsiębiorstw

SONY DSC

17 marca 2017 roku Leszek Wojtasiak, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Łukasz Walczyna, Prezes Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju sp. z o.o. (WFR) podpisali Umowę powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.   

Blisko 900 milionów złotych ze środków zwrotnych instrumentów finansowych Jeremie i Jessica z perspektywy finansowej 2007-2013 wciąż będzie służyć rozwojowi Wielkopolski. „Środki te będą inwestowane w te miejsca i te zagadnienia, które wymagają większego wsparcia. Będą to m.in. pożyczki i poręczenia ukierunkowane na powiaty, przed którymi stoją większe wyzwania rozwojowe. Fundusze z WFR trafiać też będą do przedsiębiorstw z naszego województwa wychodzących poza rynki europejskie. Będzie to zatem również narzędzie proeksportowe” – powiedział Leszek Wojtasiak, który dodał, że planowane działania będą miały transparentny charakter, przy pełnej kontroli Samorządu Województwa Wielkopolskiego.

„Znacząca kwota, która będzie zarządzana przez WFR stanie się trzecim, obok budżetu Województwa Wielkopolskiego i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014+ elementem kreacji spójnego i zrównoważonego rozwoju naszego regionu”, podkreśla z kolei prezes Łukasz Walczyna.

Samorząd Województwa Wielkopolskiego, na podstawie Ustawy o samorządzie województwa jest odpowiedzialny za prowadzenie polityki rozwoju regionu. Zgodnie z zasadami przyjętymi w Strategii rozwoju województwa, tworzone są regionalne mechanizmy finansowania inwestycji, których celem jest wzrost aktywności gospodarczej, konkurencyjności i innowacyjności przy zachowaniu wartości środowiska kulturowego i przyrodniczego.

Zgodnie z uwarunkowaniami wdrażania instrumentów finansowych pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, zasoby zwrócone z instrumentów finansowych, pozostają środkami publicznymi. Na podstawie regulacji prawnych, Samorząd Województwa staje się dysponentem środków zwróconych, a przyjmując rekomendację Komisji Europejskiej, środki te należy przeznaczyć na ten sam cel i typ działań, w tym samym regionie i w tej samej formie, co pierwotny wkład.

Instrumenty zwrotne w perspektywie finansowej 2007-2013 cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród ostatecznych odbiorców, m.in. mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz jednostek samorządu terytorialnego. Dotychczas ze wsparcia zwrotnego skorzystało blisko 10 tys. odbiorców.

Mając na uwadze dotychczasowe pozytywne rezultaty, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o powierzeniu zarządzania aktywami pozostałymi po instrumentach inżynierii finansowej spółce celowej tj. Wielkopolskiemu Funduszowi Rozwoju sp. z o.o., której misją jest działanie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego naszego regionu. Należy podkreślić, iż powyższa spółka nie ma charakteru komercyjnego, a Województwo Wielkopolskie ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne jej decyzje.

Umowa Powierzenia określa zadania WFR w zakresie zarządzania środkami finansowymi za pomocą instrumentów finansowych w obszarze wsparcia rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw /MŚP/ i projektów z zakresu rozwoju obszarów miejskich. Na wsparcie wielkopolskich przedsiębiorstw oraz projektów realizowanych przy współudziale jednostek samorządu terytorialnego przewidziane jest ponad 890 mln złotych.

Przewiduje się udzielanie wsparcia w formie produktów finansowych, o charakterze dłużnym, m.in. pożyczkowym i gwarancyjnym.

Produkty finansowe na poziomie regionalnym ukierunkowane będą na rozwój przedsiębiorczości w sektorze MŚP, w tym m.in. na rzecz przedsięwzięć eksportowych oraz wsparcie start-upów, a także produktów komplementarnych do finansowania dostępnego w regionie, np. o charakterze gwarancyjnym.

Natomiast produkty finansowe na poziomie lokalnym będą ukierunkowane na rozwój powiatów znajdujących się na najniższym poziomie rozwoju, celem osiągania spójności i zrównoważonego rozwoju wewnątrz Wielkopolski.

Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o. (Wielkopolski Fundusz Rozwoju) z siedzibą w Poznaniu został zawiązany Aktem założycielskim z 5 października 2016 r. i jest instytucją o statusie spółki prawa handlowego – spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, związaną z jednostką samorządu terytorialnego – Województwem Wielkopolskim, obejmującym wszystkie udziały w Wielkopolskim Funduszu Rozwoju. Kapitał zakładowy Wielkopolskiego Funduszu Rozwoju wynosi 150 000 PLN.
WFR jest spółką celową, w której 100% udziałów należy do Województwa Wielkopolskiego, tym samym Województwo Wielkopolskie ma dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje Spółki. Wielkopolski Fundusz Rozwoju nie jest podmiotem nastawionym na zysk i nie ma charakteru komercyjnego.

Umowa powierzenia realizowania zadań publicznych w zakresie zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z instrumentów finansowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 pomiędzy Województwem Wielkopolskim a WFR zostaje zawarta na okres 10 lat, co wynika z ustawy Prawo zamówień publicznych oraz okresów zapadalności umów, które niejednokrotnie przypadają na okres po 2030 roku. Zarządzanie wolnymi środkami pochodzących z instrumentów zwrotnych opierać się będzie na długofalowej strategii inwestycyjnej, przygotowanej przez Wielkopolski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

Więcej informacji: www.wfr.org.pl

Anna Parzyńska – Paschke
Urząd Marszałkowski
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Biuro Prasowe