„Profilaktyka pożarowa w rolnictwie – bezpieczne gospodarstwo rolne”

bezpieczne_rolnictwo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chodzieży w związku z działaniami podejmowanymi na rzecz bezpieczeństwa pracy w rolnictwie oraz szerzeniem wśród mieszkańców wiedzy o bezpiecznej pracy informuje, że podczas zbioru, transportu i składowania płodów rolnych należy:

•    stosować wskazania podane w instrukcjach obsługi przy eksploatacji maszyn rolniczych i innych z napędem;

•    stosować silniki elektryczne o odpowiednim do warunków pracy stopniu ochrony; minimalna odległość układu napędowego od stert, stogów i budynków o konstrukcji palnej powinna wynosić 5m;

•    ustawiać silniki spalinowe na podłożu niepalnym, w odległości co najmniej 10m od stert, stogów lub budynków o konstrukcji palnej;

•    zabezpieczać urządzenia wydechowe silników spalinowych przed wylotem iskier;

•    zapewnić możliwość ewakuacji ludzi i sprzętu;

•    przechowywać niezbędne materiały pędne, w ilości nieprzekraczającej dobowego zapotrzebowania, w zamkniętych nietłukących się naczyniach, w odległości co najmniej 10m od punktu omłotowego i miejsc występowania palnych płodów rolnych;

•    wyposażyć miejsca omłotów, stertowania i kombajnowania w gaśnice oraz w razie potrzeby w sprzęt służący do wykonywania pasów ograniczających rozprzestrzenianie się pożaru.

!!! PAMIĘTAJ !!!

•    palenie tytoniu przy obsłudze sprzętu, maszyn i pojazdów podczas zbiorów palnych płodów rolnych oraz ich transportu jest zabronione,

•    używanie otwartego ognia i palenie tytoniu w odległości mniejszej niż 10m od miejsca omłotów i miejsc występowania palnych płodów rolnych jest zabronione,

•    strefa pożarowa sterty, stogu lub brogu z palnymi produktami roślinnymi nie może przekraczać powierzchni 1 000m2 lub kubatury 5 000m3,

•    przy ustawianiu stert, stogów i brogów należy zachować co najmniej następujące odległości:
1) od budynków wykonanych z materiałów:

a) palnych — 30m,

b) niepalnych i o pokryciu co najmniej trudno zapalnym — 20m,

2) od dróg publicznych i torów kolejowych — 30m,

3) od dróg wewnętrznych i od granicy działki — 10m,

4) od urządzeń i przewodów linii elektrycznych wysokiego napięcia — 30m,

5) od lasów i terenów zalesionych — 100m,

6) między stertami, stogami i brogami stanowiącymi odrębne strefy pożarowe — 30m.

•    wokół stert, stogów i brogów należy wykonać i utrzymać powierzchnię o szerokości co najmniej 2m w odległości 3m od ich obrysu pozbawioną materiałów palnych.

•    produkty roślinne należy składować w sposób uniemożliwiający ich samozapalenie. W przypadku konieczności składowania produktów niedosuszonych należy okresowo sprawdzać ich temperaturę.

•    wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach jest zabronione.

Powyższe obowiązki dotyczące zabezpieczenia przeciwpożarowego zbioru, transportu i składowania palnych płodów rolnych wynikają bezpośrednio z § 41, § 42 oraz § 43 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i  Administracji z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów  (Dz. U. Nr 109, poz. 719).

Tekst: asp. Krzysztof Zawistowski (KP PSP Chodzież).

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *