Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi uchwalony. XVI Sesja Rady Miasta Piły

Jednym z punktów ostatniej, XVI sesji Rady Miasta Piły był Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2016 roku. Na 2016 rok zabezpieczono w budżecie Miasta kwotę 940.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt, w tym opieki weterynaryjnej w przypadkach określonych w Programie.

Program, który został przyjęty przez pilskich radnych zapewnia: bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie, odławianie bezdomnych zwierząt, obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, usypianie ślepych miotów, wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Piły realizują: Schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez mieszkańców, Straż Miejską, Policję oraz organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, Gospodarstwo Rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: Schronisko, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile, oraz Urząd, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych.

Środki finansowe przeznaczone przez Miasto wydatkowane będą w szczególności na: utrzymanie zwierząt w schronisku, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt, zakup karmy dla kotów wolno żyjących, przeprowadzanie badań weterynaryjnych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, prowadzenie adopcji zwierząt.

Podczas sesji radni przyjęli też m.in. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad i kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. Ustawa o systemie oświaty nakłada na organ prowadzący obowiązek ustalenia dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych, gdy szkoły dysponują wolnymi miejscami. Projekt uchwały reguluje kwestie związane z rekrutacją do klas pierwszych szkół podstawowych i gimnazjów w przypadku przyjęć na wolne miejsca uczniów spoza obwodu szkoły. Kryteria zostały skonsultowane z dyrektorami szkół i bazują na kilkuletnim doświadczeniu rekrutacyjnym.

Rada Miasta Piły uchwałą przyjęła również nieruchomości od Towarzystwa Salezjańskiego, zlokalizowaną przy ul. Andersa 36. Pod tym adresem w przyszłości ma powstać placówka wsparcia dziennego (oratorium) dla dzieci i młodzieży

Na początku Sesji odbyło się ślubowanie radnej Rady Miasta Piły – Zdzisławy Jolanty Karpińskiej i tym samym mogła już oficjalnie głosować nad wtorkowymi uchwałami. Przypomnijmy, że nowa radna została wybrana w wyborach uzupełniających, zastępując byłego radnego, a obecnego posła – Błażeja Pardę

(SE)

program_opieki00

program_opieki23 program_opieki01 program_opieki02 program_opieki03 program_opieki04 program_opieki05 program_opieki06 program_opieki07 program_opieki08 program_opieki09 program_opieki10 program_opieki11 program_opieki12 program_opieki13 program_opieki14 program_opieki15 program_opieki16 program_opieki17 program_opieki18 program_opieki19 program_opieki20 program_opieki21 program_opieki22

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *