Program zapobiegania bezdomności zwierząt

24 lutego radni Rady Miasta Piły na swojej Sesji mają podjąć uchwałę  w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły w 2015 roku. Program ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, w szczególności psów i kotów, w tym kotów wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich. Większość działań określonych w Programie dotyczy psów i kotów, ponieważ skala bezdomności tych zwierząt jest największa w całym kraju, jak również w Pile.

Celem Programu jest zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Miasta Piły oraz opieka nad zwierzętami bezdomnymi. Zadania Programu to:

– zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt;

– opieka nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie;

– odławianie bezdomnych zwierząt;

– obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt

– poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt;

– usypianie ślepych miotów,

– wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich;

– zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt;

– wskazanie środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu oraz sposób wydatkowania tych środków.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom z terenu Miasta Piły realizują:
Schronisko, poprzez przyjmowanie zwierząt bezdomnych dostarczanych do Schroniska przez mieszkańców, Straż Miejską, Policję oraz organizację społeczną, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. Gospodarstwo Rolne, zapewniające miejsce dla zwierząt gospodarskich.

Sprawowanie opieki nad kotami wolno żyjącymi, w tym ich dokarmianie realizują: Schronisko, poprzez zakup i wydawanie karmy społecznym opiekunom (karmicielom) kotów wolno żyjących, którzy zarejestrowani są w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Pile, oraz Urząd, poprzez podejmowanie interwencji w sprawach kotów wolno żyjących przy udziale organizacji pozarządowych.

Realizacja Programu oraz jego zakres uzależnione są od wysokości środków finansowych. Na 2015 rok zabezpieczono w budżecie Miasta:

– kwotę 959.984,25 zł na pokrycie kosztów związanych z wyłapywaniem i utrzymaniem bezdomnych zwierząt, w tym opieki weterynaryjnej w przypadkach określonych w Programie;

– kwotę 40.920,00 zł na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów stanowiących własność mieszkańców Miasta Piły.

Środki finansowe wydatkowane będą w szczególności na: utrzymanie zwierząt w schronisku, wykonywanie zabiegów sterylizacji i kastracji, zbieranie, transport i unieszkodliwianie zwłok zwierząt, zakup karmy dla kotów wolno żyjących, przeprowadzanie badań weterynaryjnych, wyłapywanie bezdomnych zwierząt, prowadzenie adopcji zwierząt.

(SE)

program_zapobiegania_bezdomnosci10

program_zapobiegania_bezdomnosci12 program_zapobiegania_bezdomnosci11

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *