Projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W Miejskiej Pracowni Urbanistycznej powstają nowe projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (MPZP), jedne z wielu, lecz, jak podkreśla prezydent Piotr Głowski, warte uwagi już na tym etapie przede wszystkim ze względu na dużą powierzchnię, której dotyczą lub zupełnie nowe funkcje, które zostaną im przypisane.

Koncepcje planów zagospodarowania przestrzennego, o których mowa dotyczą czterech obszarów, tj. terenów od alei Niepodległości do ulicy Kazimierza Wielkiego, gdzie uporządkowana zostaje przestrzeń objęta obowiązującymi planami; ulic Zesłańców Sybiru i Rodła, gdzie tworzone są nowe tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną; ulicy Kamiennej ze wskazaniem nowych terenów głównie pod usługi handlu dla osiedla Gładyszewo i wsi Dolaszewo; a także rejonu al. Wojska Polskiego i ogrodów działkowych, w przypadku których jest mowa o stworzeniu  przestrzeni pod lokalizację handlu wielkopowierzchniowego.

– To nie są jeszcze docelowe rozwiązania, ale na tym etapie ważne jest, by mieszkańcy zapoznali się z tymi pomysłami i ewentualnie wnosili swoje uwagi do projektów planów zagospodarowania przestrzennego – mówi Iwona Wojtecka, dyrektor Miejskiej Pracowni Urbanistycznej.

Głównym celem planu dotyczącego Koszyc jest wyjście naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i ujednolicenie zabudowy tak, by zabudowa wielorodzinna nie sąsiadowała bezpośrednio  z zabudową jednorodzinną.

– W planie  zabezpieczymy  również tereny  pod zabudowę usługową dla przedszkola i miejsc zielonych –  skwerów. Przedstawiamy Państwu koncepcję planu, projekt docelowy może nieznacznie różnić od pierwotnego założenia. W  projekcie planu zachowaliśmy istniejący podstawowy układ komunikacyjny osiedla, dokonując nieznacznej korekty. Uzupełniliśmy istniejącą zabudowę jednorodzinną w rejonie przy ul. Szkolnej i Promiennej.  Obszar wyznaczony w planie pod nową zabudowę jedno- i wielorodzinną to około 4 ha terenów zabudowy wielorodzinnej i 2,5 ha terenów zabudowy jednorodzinnej. Chłonność  nowo wyznaczonych  terenów pod zabudowę mieszkaniową to ok. 3 tysięcy mieszkańców  – opowiada o projekcie planu Iwona Wojtecka. Tereny usług publicznych zabezpieczono w planach obowiązujących na obszarze zlokalizowanym po wschodniej stronie od ul. Kazimierza Wielkiego  w kierunku do rzeki Gwdy, natomiast tereny usług handlu i innych, służących zaopatrzeniu przyszłych mieszkańców, wyznaczono przy skrzyżowaniu al. Niepodległości i ul. Kazimierza Wielkiego.

Drugi  przedstawiony obszar,  to rejon ulic Zesłańców Sybiru i Rodła – tereny powojskowe, należące do osób prywatnych, które miały  wcześniej ustalone rożne przeznaczenia, głównie usługowe. Nowy MPZP pozwoli właścicielom uzupełnić ww. teren o nową zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. To w przyszłości daje chłonność projektowanego zespołu zabudowy około 2 tysięcy mieszkańców. Zasób terenów usługowych na ten moment jest na tym obszarze wystarczający.

Jeśli chodzi o tereny przy ulicy Kamiennej, w rejonie projektu planu, po drugiej stronie ulicy powstaje nowe osiedle domów jednorodzinnych. Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców tego rejonu, wyznaczamy tereny usług handlu czy gastronomi w pobliżu miejsca zamieszkania. Plan dotyczy gruntów gminnych o powierzchni około 2 ha, położonych wzdłuż ulicy Kamiennej do toru kolejowego. Warto w tym miejscu wspomnieć, że projektowany jest również pas drogowy  ulicy Kamiennej z możliwością włączenia do ul. Wojska Polskiego – lokalizacją  docelowego skrzyżowania.

W przyszłych planach zaprojektujemy również nowy zespół zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zlokalizowany wzdłuż ul. Kamiennej, przy granicy z gminą Szydłowo, uzupełniony o tereny usług podstawowych, służących przyszłym mieszkańcom np. handlu a  także  wyznaczymy  teren pod przedszkole czy żłobek.  – To zapewni komfort mieszkańcom, za rok lub dwa zrealizujemy powyższe plany zagospodarowania – opowiada Iwona Wojtecka.

Ostatni temat dotyczy obszaru położonego wzdłuż al. Wojska Polskiego od osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Hutniczej do ogrodów działkowych oraz projektowanego lotniska. Teren w całości przeznaczony jest pod usługi handlu wielkopowierzchniowego. Docelowo ma powstać tu park usługowo-handlowy obsługujący zachodnią część miasta oraz okoliczne tereny, na których intensywnie rozwija się zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a w przyszłości mieszkaniowa wielorodzinna. Opracowywany plan powiązany jest z projektem planu lotniska ze względu na układ komunikacyjny – powiązanie drogi wojewódzkiej i krajowej S10, projektowanej przez GDDKiA.     Nowa zabudowa  będzie musiała spełniać określone warunki. Ograniczenia na wyznaczonym terenie wynikają m.in. z przebiegu pasa podejścia do lądowania na położonym obok lotnisku.

Jeśli wszystkie procedury będą przebiegały pomyślnie to trzy ostatnie projekty zostaną przedstawione Radzie Miasta Piły jeszcze w tym roku.

Źródło: UM Piły
Foto: Sebastian Daukszewicz

projekty_miejscowych1_01

projekty_miejscowych1_09 projekty_miejscowych1_02 projekty_miejscowych1_03 projekty_miejscowych1_04 projekty_miejscowych1_05 projekty_miejscowych1_06 projekty_miejscowych1_07 projekty_miejscowych1_08