Przestępczość farmaceutyczna – konferencja

Szkoła Policji w Pile, Biuro Kryminalnej Komendy Głównej Policji oraz Wydział Farmaceu-tyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w dniach 5-6 maja w ww. Szkole zorgani-zowały konferencję pt. „Przestępczość farmaceutyczna. Sfałszowane leki”.

Celem konferencji było wzbogacenie wiedzy oraz wymiana doświadczeń i poglądów w za-kresie m.in. metod wykrywania sfałszowanych leków, sposobów zabezpieczania leków przed fałszowaniem oraz związanej z tym przestępczości internetowej.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele m.in. Komendy Głównej Policji, Centralnego Biu-ra Śledczego Policji, jednostek terenowych i szkół Policji, prokuratury, Straży Granicznej oraz Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
W trakcie konferencji wygłoszono następujące referaty:

■    prof. dr hab. n. farm. Zbigniew E. Fijałek – Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Przestępstwa farmaceutyczne. Produkty substandardowe, nielegalne, podrobione i sfałszowane. Skala zjawiska na świecie i w państwach UE. Bez-pieczeństwo produkcji i dystrybucji aktywnych substancji farmaceutycznych, produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Drogi przenikania sfałszowanych leków i wyrobów medycznych do legalnej sieci dystrybucji. Nielegalne apteki Internetowe. Sposoby wykry-wania sfałszowanych leków i suplementów diety – współpraca ekspertów z Policją, Proku-raturą, Strażą Graniczną i Służbą Celną. Sposoby zabezpieczania leków przed fałszowa-niem. Zwalczanie i zapobieganie przestępczości farmaceutycznej w skali UE i krajowej”;

■    Agnieszka Kalinowska – Wydział Analiz Złożonych Departament Informacji Finansowej Ministerstwo Finansów – „Rola i zadania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej”;

■    kom. Artur Klemczak, mł. asp. Piotr Woźniak – Centralne Biuro Śledcze Policji Zarząd w Poznaniu, Łukasz Stanke – Prokurator Prokuratury Rejonowej Poznań – Grunwald – „Przestępczość farmaceutyczna w Polsce. Studium przypadku na podstawie postępowań prowadzonych przez Zarząd CBŚP w Poznaniu”;

■    Eric Rheims – Kancelaria Prawna – „Przestępczość farmaceutyczna na przykładzie podro-bionych leków na potencję”;

■    Grzegorz Brzoskowski – SANOFI – „Bezpieczeństwo dystrybucji leków”;

■    prof. dr hab. n. farm. Piotr Wroczyński – Dziekan Wydziału Farmaceutycznego War-szawskiego Uniwersytetu Medycznego – „Możliwości współpracy Wydziału Farmaceu-tycznego z Policją, Strażą Graniczną i Służbą Celną”;

■    dr Grażyna Sygitowicz Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Medycz-nego – „Współpraca z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej”;

■    dr Małgorzata Kubacka – Wydział Farmaceutyczny Warszawskiego Uniwersytetu Me-dycznego – „Normatywne podstawy penalizacji procederu fałszowania produktów leczni-czych (w odniesieniu do prawa krajowego i międzynarodowego). Analiza wybranych kwe-stii dotyczących modus operandi przestępstw farmaceutycznych: proces wytwarzania i za-grożenia z nim związane; zagrożenia związane z handlem równoległym; nielegalny obrót w miejscach do tego nieuprawnionych (bazary, sklepy ze zdrową żywnością, siłownie); obrót produktami leczniczymi przy wykorzystaniu sprzedaży na odległość (nielegalne apteki internetowe); obrót produktami, które nie uzyskały pozwolenia na dopuszczenie do obrotu; dystrybucja produktów spełniających faktycznie kryteria produktów leczniczych prezentowanych na rynku jako produkty o innej kategorii (suplementy diety, kosmetyki, wyroby medyczne). Istotne kwestie dotyczące sporządzania opinii procesowych na potrze-by postępowania karnego przez biegłego w zakresie przestępstw farmaceutycznych – stu-dium przypadku. W jaki sposób zapobiegać i walczyć z przestępczością farmaceutyczną”;

■    Ewelina Siadkowska – Departament Nadzoru – Główny Inspektorat Farmaceutyczny – „Problematyka leków sfałszowanych”;

■    asp. Marta Krakowian – Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji – „Współpraca międzynarodowa w zakresie zwalczania przestępczości farmaceutycznej”;

■    Krzysztof Liszewski, Dariusz Najmoła – Agencja Bezpieczeństwa Biznesu – „Zagrożenia wynikające z wprowadzania nielegalnych wyrobów farmaceutycznych”.

Krzysztof Opaliński

konferencja_w_szkole_policji00

konferencja_w_szkole_policji05 konferencja_w_szkole_policji01 konferencja_w_szkole_policji02 konferencja_w_szkole_policji03 konferencja_w_szkole_policji04

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *