Pytania do Prezydenta Piły, sierpień 2022 r.

glowski_net
1. Czy ktoś monitoruje stan ścieżek rowerowych? Zwłaszcza nowej ścieżki rowerowej przy ul Bydgoskiej. Alina Gunia.

Ścieżki rowerowe objęte są regularnie przeprowadzanymi przeglądami budowlanymi. Oczywiście, na podstawie zgłoszeń lub obserwacji, prowadzone są także doraźne kontrole techniczne związane z bieżącą eksploatacją, co pozwala na szybką interwencję. Podobnie jest ze ścieżką rowerową przy ulicy Bydgoskiej, gdzie niedawno wykonano małe poprawki nawierzchni zwiększające komfort korzystania dla rowerzystów i pieszych.

2. Gdzie mieszkańcy Piły mogą się schronić w razie W? Czy są w Pile takie miejsca? Miro Kos.

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę oraz zwiększonym zainteresowaniem społecznym i medialnym budowlami ochronnymi na terenie miasta Piły, wielu mieszkańców miasta zaczęło obawiać się o miejsca, w których można się bezpiecznie ukryć. Z dniem 4 grudnia 2018 r. weszły w życie wytyczne szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego, które zawierają zalecenia dotyczące miejsc schronienia. Obiekty takie jak garaż– dotyczy to tylko umiejscowionych pod ziemią, piwnica – występujące na przykład w blokach czy wieżowcach oraz przejścia podziemne są klasyfikowane jako ukrycia podstawowej odporności zapewniające w razie potrzeby możliwość zaadoptowania do funkcji ochronnej dla takiej liczby osób, która wynika z założeń projektowych dla danego budynku lub zespołu budynków. Jako miejsca schronienia mogą być wykorzystywane także inne elementy infrastruktury drogowej. Za utrzymanie tych miejsc odpowiada zarządca budynku/terenu zgodnie z przepisami określonymi w ustawie Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z późn. zm.).

Na terenie miasta znajdują się również schrony, które zostaną udostępnione mieszkańcom w sytuacjach opisanych w ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 Nr 80 poz. 717). Zgodnie z §9 wytycznych szefa Obrony Cywilnej Kraju w sprawie zasad postępowania z zasobami budownictwa ochronnego z dnia 4 grudnia 2018 roku „na terenach niezabudowanych obejmujących w szczególności publiczne parki, skwery lub dziedzińce usytuowane przy samorządowych placówkach oświatowych wyznacza się potencjalne miejsca realizacji ukryć przewidzianych do doraźnego przygotowania w sytuacji podwyższenia gotowości obronnej państwa lub innego zagrożenia, w formie budowli wolnostojących (szczeliny przeciwlotnicze).”

3. Panie prezydencie, dlaczego Piła dołączyła do miast, w których nie uczczono rocznicy wybuchu powstania warszawskiego włączeniem syren o godz.17.00? W wielu miastach syreny zawyły. Pozdrawiam Wiesława z Piły.

Włączone syreny alarmowe w Pile były od kilku lat jak memento dla żyjących w Europie, że pokój nie na zawsze jest nam dany. Dzisiaj odzywają się, by ostrzegać Europejczyków mieszkających za naszą wschodnią granicą, przed nadlatującymi rakietami! Dlatego cisza podczas uroczystości w naszym mieście była, w kontekście wojny za naszą granicą, bardziej wymowna niż dźwięk syren.