Radni KO zagłosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pile, na czele z Eligiuszem K.

baner_net

Sesje kopertowe to codzienność w sesyjnym anturażu Rady Powiatu w Pile. Przyczyny takiego „obradowania” nie należy szukać w epidemii i dbałości o zdrowie radnych, lecz w zwykłym kneblowaniu ust opozycji. Nazwać takie postepowanie skandalem, to o wiele za mało. Gdy jednak idzie o np. sesję absolutoryjną, przestają istnieć przeciwskazania, aby odbyła się ona w trybie normalnym (czyt. stacjonarnym). Właśnie czerwcowa sesja odbyła się w takim trybie. Ale już kolejna sesja, nadzwyczajna ponownie „odbyła” się w trybie kopertowym, czyli jako sesja bez sesji!

27 czerwca w końcu, po kilku miesiącach „obradowania” w trybie korespondencyjnym, radni wreszcie mogli spotkać się na żywo, aby móc m.in. zabrać głos w debacie na temat raportu o stanie Powiatu Pilskiego w 2021, w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z wykonania budżetu Powiatu Pilskiego za 2021 rok, a także udzielenia wotum zaufania i absolutorium Zarządowi Powiatu w Pile. Radni musieli zadać sobie pytanie: Udzielić, czy też nie. Z kronikarskiego obowiązku należy poinformować, że wotum zaufania i absolutorium, głosami koalicji rządzącej zostało udzielone. W imieniu radnych KO stanowisko ws. absolutorium dla Zarządu Powiatu w Pile za ubiegły rok przedstawił Przewodniczący Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej – Rafał Zdzierela.

– Eligiusz K. i jego ekipa z PiS i Porozumienia Samorządowego są w doskonałych nastrojach. Tymczasem rzeczywistość powiatowa – jak się okazuje – jest inna od tej, którą za ciężkie pieniądze lansuje obecny starosta. Zestawienie ubiegłorocznego „dorobku” tej ekipy z 245 powiatami w kraju obnaża słabość w radzeniu sobie z prawdziwymi problemami mieszkańców Powiatu Pilskiego. Podobnie jak J. Kaczyński w kraju, ta ekipa na kolejne kadencje przerzuca nadmiernie spłatę dziś zaciąganych zobowiązań. Mieszkańcy Powiatu Pilskiego, dzięki PiS i Porozumieniu Samorządowemu mamy już blisko 60 mln zł zadłużenia! – napisał na swoim fanpage Rafał Zdzierela.

zdzierelaJak oceniają powiatowi radni KO ubiegłoroczne dokonania zarządu powiatu, prezentuje na swym profilu na FB, przewodniczący Klubu, Rafał Zdzierela. Spójrzmy:

Na szczególną analizę zasługuje obraz naszego powiatu za ubiegły rok odniesiony do 245 powiatów – zgodnie z metodyką Polskiej Akademii Nauk. W odniesieniu do budżetu Powiatu rysuje się bardzo niekorzystny obraz naszych powiatowych finansów, za które odpowiada PiS – Porozumienie Samorządowe. Z przedstawionych danych eksperckich wynika, że sytuacja jest niesprzyjająca w odniesieniu do takich wskaźników jak:

– wskaźnik samofinansowania powiatu,

– wydatki majątkowe na 1 mieszkańca (tutaj sytuacja jest nie tylko niesprzyjająca, ale również wymagająca – zdaniem ekspertów – aktywności; kolejne wskaźniki zresztą również),

– dotacje ze środków unijnych na mieszkańca,

– wskaźnik obsługi zadłużenia,

– zadłużenie długoterminowe na mieszkańca (wskaźnik ten z trudem zmieścił się w skali!).

Na koniec ubiegłego roku zadłużenie Powiatu Pilskiego wyniosło blisko 60 mln zł (potwierdza to uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 26 kwietnia 2022 r.). Miały na to wpływ: zobowiązania wymagalne, kredyty i pożyczki (ponad 10 mln zł) oraz wyemitowane obligacje komunalne (blisko 50 mln zł!). Na obligacje właśnie zwracaliśmy Państwa uwagę. Tymczasem PiS i Porozumienie Samorządowe doprowadzają nie tylko do nadmiernego – naszym zdaniem – zadłużania powiatu, ale – co podkreślamy – ciężar jego spłaty planują przerzucić na kolejne kadencje samorządu (nie tylko najbliższą).

Jako niekorzystną traktują również eksperci sytuację Powiatu Pilskiego w odniesieniu do infrastruktury, konkretnie – w odniesieniu do:

– dotacji pozyskanych na inwestycje w drogi publiczne,

– wydatków majątkowych na drogi publiczne.

Nie powinniśmy mieć również powodu do dumy, czytając w tym raporcie:

„Infrastruktura i gospodarka komunalna jest tym obszarem, który od władz Powiatu Pilskiego wymaga szczególnej uwagi. Jak wynika z analizy, sytuacja powiatu na tle innych powiatów należących do grupy porównawczej jest przeciętna i wymaga dodatkowych aktywności. Wpływ na taką pozycję Powiatu Pilskiego ma chociażby ograniczona aktywność inwestycyjna powiatu w zakresie działań związanych z ochroną klimatu i powietrza atmosferycznego (mierzony ponoszonymi w tym obszarze wydatkami majątkowymi)” [s. 183 Raportu].

W obszarze spraw społecznych oraz zdrowia również mamy do czynienia z sytuacją niekorzystną. Dotyczy ona takich mierników jak:

– dotacje na zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej

– wydatki bieżące z zakresu pomocy społecznej finansowane ze środków własnych,

– dotacje dla organizacji pożytku publicznego.

I ponownie – cytat autorów Raportu:

„Należy jednak wskazać na ograniczoną aktywność powiatu w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi – co prawda z roku na rok wydatki powiatu na ten cel kształtują się na stałym poziomie, ale ich wysokość odbiega od wysokości wydatków realizowanych w innych powiatach” [s. 187 Raportu].

To już nie tylko my, jako radne i radni opozycji nawołujemy Państwa do większej aktywności. „Postulat” zwiększenia aktywności przez Zarząd Powiatu w Pile odczytać możemy ze smutkiem na licznych stronach obrazujących Powiat Pilski na tle blisko 80 proc. pozostałych powiatów w Polsce.

Do powyższego dodać należy demonstracyjną już niechęć obecnie rządzących Powiatem Pilskim do współpracy z wybranymi przez mieszkańców naszego powiatu radnymi zasiadającymi w tej kadencji w ławach opozycji. Szkoda, bo przez to z opóźnieniem podejmowane są istotne dla społeczności naszego Powiatu decyzje.

Radni Koalicji Obywatelskiej nie zagłosowali za udzieleniem absolutorium i jednocześnie zagłosowali przeciwko udzieleniu wotum zaufania Zarządowi Powiatu w Pile, na czele z Eligiuszem K.

Jakże inna rzeczywistość od… rzeczywistej jawi się po pobieżnym przeczytaniu laurkowego raportu o stanie powiatu pilskiego za 2022 rok, nomen omen przygotowanego przez firmę zewnętrzną, opłaconą ze środków Powiatu. Piękne opakowanie (vide: zdjęcia), a w nim po dokładnym przeczytaniu… puste miejsca po czekoladkach.

Marek Mostowski
po_wlasciwej_lipiec_2022_02 po_wlasciwej_lipiec_2022 po_wlasciwej_lipiec_2022_03