Radni Rady Powiatu Złotowskiego nie popierają decyzji Wojewody Wielkopolskiego

radni_rady

Przypomnijmy: 28 kwietnia br. wojewoda wielkopolski zwrócił się z pismem do starosty złotowskiego o dokonanie zmiany swojego przedstawiciela w Radzie Społecznej Szpitala Powiatowego im. Alfreda Sokołowskiego w Złotowie. 27 grudnia 2018 roku decyzją wojewody – w skład Rady wszedł radny Rady Powiatu Złotowskiego Wiesław Fidurski. Zgodnie z decyzją wojewody z 28 kwietnia br., miejsce radnego Wiesława Fidurskiego ma zająć Karol Godlewski.

Zgodnie z wytycznymi wojewody został przygotowany projekt uchwały Rady Powiatu Złotowskiego w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Szpitalu Powiatowym w Złotowie. Podstawę prawną podjęcia uchwały stanowią: ustawa o samorządzie powiatowym, która stanowi, że do wyłącznej właściwości rady powiatu należy podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady powiatu, ustawa o działalności leczniczej, która mówi, że radę społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie podmiot tworzący, a także, że w skład rady społecznej działającej w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą, dla którego podmiotem tworzącym jest Powiat Złotowski, wchodzi, jako członek, m.in. przedstawiciel wojewody.

Podczas ostatniej sesji Rady Powiatu Złotowskiego radni większością głosów (12 „za) zdecydowali o odrzuceniu projektu uchwały. Radny Patryk Wruk zwrócił uwagę na polityczną decyzję wojewody, która w żaden sposób nie wpływa na poprawę sytuację w złotowskiej placówce medycznej. Dodał, że radny Wiesław Fidurski bardzo dobrze wypełniał swoje obowiązki w Radzie Społecznej.

Od głosowania nad uchwałą wstrzymali się radni: Stanisław Chmielewski, Michał Falba, Henryk Trawiński oraz Wiesław Fidurski.

(ab)
zlotow-powiat.pl