Radni zdecydowali. Uruchomiono procedurę zbycia 40% udziałów, które posiada gmina Piła w spółce Altvater

Podczas ostatniej XLIII Sesji Rady Miasta Piły 27 kwietnia 20121 r. w porządku obrad znalazł się Projekt uchwały Rady Miasta Piły w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie działań mających na celu zbycie udziałów Gminy Piła w Spółce Altvater Piła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Punkt, który już od kilku dni wzbudza niepokój wśród radnych opozycyjnych, a także niektórych mieszkańców. Po burzliwych obradach  radni większością głosów byli za tym projektem uchwały.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu uchwały w dniu 25 marca 2021 r., na ręce Prezydenta Miasta Piły, wpłynęło pismo Prezesa Zarządu Eneris Surowce S. A, w którym zawarta została oferta zakupu, przez Eneris Surowce S.A., udziałów należących do Gminy Piła w Spółce Altvater Piła Sp. z o.o.

Kluczowym uzasadnieniem złożonej oferty są plany rozwojowe Grupy Eneris. Dynamiczny proces konsolidacji rynku wynikający między innymi z konieczności spełnienia wysokich wymagań dotyczących poziomów recyklingu wymusza na grupie Eneris podejmowanie kosztownych kapitałowo procesów inwestycyjnych. Zaniechanie tych działań grozi utratą pozycji rynkowej. W związku z tym Grupa Eneris musi optymalizować potencjał finansowy, w tym podejmować niekiedy ryzykowne decyzje gospodarcze. Banki finansujące Grupę Eneris oczekują pełnej kontroli nad podmiotami wchodzącymi w jej skład. Plany inwestycyjne zakładają poszerzenie przedmiotu działania Spółki Altvater wykraczające istotnie poza dotychczasowy profil.

Gmina Piła posiada 40% udziałów w Spółce Altvater Piła Sp. z o.o. Udział mniejszościowy oraz możliwości finansowe Gminy dotyczące współudziału w finansowaniu rozwoju nie pozwalają na kreowanie strategii rozwoju i zarządzanie bieżącą działalnością Spółki. Prawo głosu mierzone jest bowiem liczbą posiadanych udziałów. Ponadto każdorazowe podwyższenie kapitału przez Wspólnika większościowego skutkuje zmniejszeniem tego prawa dla Wspólnika mniejszościowego. Trudno nie wskazać, że Prezydent reprezentujący 40% udziałów w Spółce ponosi de facto pełną odpowiedzialność za realizację zadań w sferze gospodarki odpadami w mieście.

Projekt uchwały zakłada upoważnienie dla Prezydenta Miasta Piły do przeprowadzenia procedury prawnej i finansowej zmierzającej do zbycia udziałów Gminy Piła w Spółce Altvater Piła Sp. z o. o. Zasady postępowania określa uchwała Nr XLV/573/14 Rady Miasta Piły z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie określenia zasad wnoszenia, cofania, i zbywania udziałów i akcji przez Prezydenta Miasta Piły.

Po przeprowadzeniu analiz prawno–finansowych sprzedaży udziałów Gminy w Spółce Altvater Radzie Miasta zostaną przedłożone do akceptacji stosowne rekomendacje, w tym ewentualna struktura prawno–finansowa przewidywanej transakcji. Wskazane argumenty uzasadniają poważne rozpatrzenie otrzymanej oferty zbycia udziałów, a zatem podjęcie przedmiotowej uchwały.

Warto jeszcze raz uspokoić mieszkańców, że wtorkowa  decyzja radnych i być może decyzja o sprzedaży w przyszłości nie ma wpływu na podwyżkę cen za odbiór śmieci w Pile. O czym mówił podczas sesji prezydent Piły. Piotr Głowski.

– O cenie za odbiór śmieci decyduje przetarg. W ostatnim takim postępowaniu w dwóch  rejonach PRGOK  Altvater przegrał. Może dojść do takiej sytuacji, że w kolejnym przetargu przegra też w Pile. Może być tak, że pilska spółka mające siedzibę w Pile, w której współwłaścicielem jest samorząd miasta Piły nie będzie wywozić śmieci od mieszkańców Piły. To nie jest science fiction tylko proste działanie, które zostało zapisane w ustawach, które  powinno nie tylko sprzyjać korzystnym cenom i tak jest, bo nie ma monopoli, których nie da się przełamać. Ta spółka miała też straty, które wynikały z polityki państwa – na ceny na składowisku wpływ ma rząd. Także o dywidendzie  lub jej braku decyduje większościowy udziałowiec. To on decyduje czy spółka będzie wypłacać cześć pieniędzy zarobionych swoim udziałowcom, czy pójdzie w kierunku rozwoju albo będzie brać kredyt – mówił podczas sesji Rady Miasta Piły, prezydent Piły Piotr Głowski.Dajmy szansę zawodowcom, dajmy szansę na sprawdzenie jaka jest sytuacja spółki, jaki przewidywany jest rynek dla tego biznesu. Tak, aby wszyscy, którzy mają jakieś wątpliwości mieli szansę by te wątpliwości zostały rozwiane. Dziś jestem przekonany, że zamiast z satysfakcji posiadania udziałów w jakimś podmiocie, w którym nie mamy nic do powiedzenia lepiej by było realizować zadania i cele za pieniądze pozyskane ze sprzedaży tych udziałów, które zmienią miasto. Zadania, które spowodują, że miasto będzie miało okazję zrealizować swoje projekty te związane z rozwojem przedsiębiorczości, ale też te, które można by było zrealizować gdyby państwo chciałby nam pomagać. A dziś tego nie robi – dodaje  Głowski.

Ostatecznie Rada Miasta Piły stosunkiem głosów 12 ZA 10 PRZECIW 1 WSTRZYMUJĄCY wyraziła zgodę na podjęcie przez Prezydenta Miasta Piły działań mających na celu zbycie przez Gminę Piła 40% udziałów posiadanych w Spółce Altvater Piła spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Sebastian Daukszewicz

radni_zdecydowali1_01

radni_zdecydowali1_03 radni_zdecydowali1_02