RPO apeluje do ministra Glińskiego o reformę prasy lokalnej

rpo_apeluje

Rzecznik Praw Obywatelskich zwrócił się ponownie do ministra kultury Piotra Glińskiego w sprawie nowelizacji przepisów, które umożliwiłyby uczciwą konkurencję między prasą lokalną a dotowaną ze środków prasą samorządową.

Od 2016 r. RPO wielokrotnie występował do resortu kultury w sprawie rozważenia zmian ustawodawczych w związku z negatywnymi skutkami wydawania prasy przez jednostki samorządów terytorialnych. Miało to miejsce m.in. w wyniku skarg indywidualnych kierowanych przez redaktorów lokalnych tytułów prasowych. Wskazywali oni na problemy związane z rentownością prowadzenia lokalnych tytułów prasowych konkurujących z biuletynami wydawanymi przez jednostki samorządu terytorialnego, których działalność jest dotowana ze środków publicznych.

W liście Rzecznik zaznaczył, że ze swojej strony podkreślał wcześniej, że „wydawanie prasy przez jednostki samorządu terytorialnego niesie także ryzyko zaburzenia funkcji mediów w społeczeństwie demokratycznym, jaką jest sprawowanie społecznej kontroli nad działaniem władz na szczeblu centralnym i lokalnym”. W takiej sytuacji dochodzi bowiem do „zaburzenia konkurencji na lokalnych rynkach mediów i informacji oraz utrudnienia sprawnego funkcjonowania mediów niepublicznych, z czym wiążą się ograniczenia w korzystaniu z wolności prasy (art. 14 Konstytucji)”.

RPO wielokrotnie postulował także m.in. o wprowadzenie „wyraźnej normy ustawowej zakazującej prowadzenia działalności wydawniczej o cechach konstytutywnych dla prasy finansowanej bezpośrednio lub pośrednio przez samorząd terytorialny”.

Tymczasem, jak informuje Rzecznik, „28 września 2017 r. podsekretarz stanu w MKiDN Paweł Lewandowski zapewnił, że kwestia zostanie poruszona w dyskusji o zakresie nowelizacji ustawy Prawo prasowe z 1984 r. Wskazał, że godne rozważenia jest wprowadzenie nowych regulacji, które wzmocniłyby pozycję prasy lokalnej, niezależnej od decyzji jednostek samorządu terytorialnego, co będzie zgodne z wyrażoną w art. 14 Konstytucji RP zasadą wolności prasy i innych środków masowego przekazu”.

Jednak, jak podkreśla Rzecznik, biuro RPO 19 lipca 2018 roku zostały poinformowane, że „kwestie te nie były jeszcze poruszane w ramach prac urzędu oraz, że problem ten nie znajduje się wśród priorytetów legislacyjnych ministerstwa”.

polskiemedia.org