Sejmikowe a b c…

krupka_mir_net

Z obrad sejmiku

Podczas sesji październikowej samorząd województwa wielkopolskiego rozpatrywał wiele różnorodnych spraw. M.in. podjęliśmy 25 uchwał w sprawie wyznaczenia, zmiany lub likwidacji aglomeracji, w tym zmiany aglomeracji Kaczory i Śmiłowo oraz wyznaczenia aglomeracji Radawnica.

Podjęliśmy uchwałę o przekazaniu przez województwo wielkopolskie pomocy finansowej samorządom terytorialnym w ramach IV edycji konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Do konkursu złożono 181 projektów, wskazano 52 projekty do dofinansowania na łączną kwotę 200.000 złotych. Z tej kwoty do gmin północnej wielkopolski trafi 42.742 złote, w tym dla sołectwa Rychlik z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego 4 560 zł, dla sołectw Dębówko Nowe, Izdebki i Dębno z powiatu pilskiego łącznie 11.483 zł, dla sołectw Bracholin i Wiatrowiec z powiatu wągrowieckiego 5.000 zł oraz dla sołectw Węgorzewo, Drożyska Wielkie, Lędyczek, Zakrzewo, Batorowo i Łąkie z powiatu złotowskiego łącznie 11.483 zł. Kwoty dofinansowania nie są wielkie. Zważywszy jednak, iż przedmiotem dofinansowania są zakupy towarów służących kultywowaniu tradycji społeczności lokalnej, wyposażeniu obiektów użyteczności publicznej, materiałów promujących wieś i drobnych przedmiotów zagospodarowania przestrzeni publicznej, wymienione aktywne sołectwa będą mogły zrealizować swoje plany.

Wojewódzkie Biuro Planowana Przestrzennego przedłożyło sejmikowi projekt Planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Rozpoczął się proces analizowania projektu oraz zgłaszania uwag i wniosków. Apeluję do wszystkich samorządów i instytucji o włączenie się. Mamy na to dwa miesiące. Przewiduje się uchwalenie Planu w IV kwartale 2017 roku. O tym, co ważnego dla północnej wielkopolski w projekcie Planu, napiszę w jednym z kolejnych wydań gazety.

O rynku pracy

Wielkopolska jest regionem o najniższej stopie bezrobocia, która w sierpniu wyniosła 5,2% (średnia w kraju to 8,2%, najwyższy wskaźnik w regionie warmińsko-mazurskim 13,9%). W wielkopolskich urzędach pracy zarejestrowano 11 459 bezrobotnych. Powiaty o najwyższej stopie bezrobocia to chodzieski, kolski, koniński i złotowski. Najwięcej ofert pracy było w Poznaniu 2 662, Ostrowie Wlkp. 546, Szamotułach 532, Pleszewie 501 i Pile 499. Zgłoszenia zwolnień grupowych wpłynęły do urzędów pracy w Kaliszu, Kole, Koninie, Pile i Poznaniu, głównie z branży górniczej i sektora finansowego. Pracodawcy zgłosili zamiar zatrudnienia 11 215 cudzoziemców, najwięcej o zatrudnienie obywateli Ukrainy 10 829 osób. Wydatki na rzecz promocji zatrudnienia wyniosły 27 246,3 tys. złotych.

Na tle 28 krajów Unii Europejskiej stopa bezrobocia Polski jest niższa niż średnia europejska. Najniższe bezrobocie zanotowała Malta, Czechy, Niemcy, Wielka Brytania i Węgry. Najtrudniejsza sytuacja na rynku pracy nadal występuje w Grecji i Hiszpanii, gdzie stopa bezrobocia wynosi 20% i powyżej.

Droga Piła-Szydłowo

Dobra wiadomość dla mieszkańców Piły, Dolaszewa i Szydłowa. W pierwszym etapie wykonana będzie przebudowa skrzyżowania w Dolaszewie. Wiele lat starań mieszkańców Dolaszewa i Szydłowa, ale także moich jako radnej powiatu pilskiego i obecnie województwa wielkopolskiego, przyniosły efekty. Do końca grudnia 2016 roku będzie opracowana dokumentacja, a realizacja rozpocznie się w 2017 roku. Skrzyżowanie będzie miało także ścieżkę rowerową, która połączy się z już istniejącą z Piły. W kolejnym etapie wybudowana będzie ścieżka rowerowa (2 metry szerokości) od skrzyżowania w Dolaszewie do wiaduktu w Szydłowie. Koszt jej budowy to około 1,5 mln złotych. Uzgodniono, że gmina Szydłowo dokona wykupu gruntów (ok. 1 ha) i podziału działek, a koszty wykonania ścieżki (także skrzyżowania) oraz koszty utrzymania będzie ponosił w całości samorząd województwa. Wojewódzki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który w osobie dyrektora Pana Katarzyńskiego jest bardzo przychylny sprawie, przewiduje uzyskanie pozwolenia na budowę w I kwartale 2017 roku, rozpoczęcie prac w IV kwartale 2017 roku, a kontynuowanie i zakończenie prac w 2018 roku.

Ostatnim etapem modernizacji drogi wojewódzkiej Piła-Szydłowo powinno być wybudowanie ronda na skrzyżowaniu z drogą powiatową do Gładyszewa i Cyku. Podjęłam już rozmowy w sprawie. Znajduję w województwie wstępną przychylność, ale termin jego wybudowania będzie możliwy po wyremontowaniu drogi powiatowej w kierunku Gładyszewa (jest to zadanie powiatu pilskiego). Wykonanie inwestycji na drodze z Piły do Szydłowa zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo na drodze i usprawni ruch , a tym samym spełni oczekiwania mieszkańców.

PS: Pierwsza dekada miesiąca listopada to szczególny czas. Przywołujemy pamięcią naszych bliskich, którzy odeszli, tłumnie odwiedzamy groby, zapalamy znicze i przynosząc kwiaty dajemy wyraz naszej do nich miłości i tęsknoty. Listopad to czas zadumy nad tym, co minęło bezpowrotnie, nad marnością życia, ale jednocześnie jest to czas radości – bo jesteśmy, jest nam dane ciągle jeszcze kochać i żyć. Kultywowanie Święta Zmarłych i nasz stosunek do zmarłych pozytywnie wyróżnia nas wśród innych narodów i świadczy o naszej kulturze. I choć coraz bardziej jesteśmy skłóceni, na cmentarzach jesteśmy jednością, piękną jednością. Dlaczego nie może tak być każdego dnia?! Kto i co nam w tym przeszkadza?! Przecież każdy z nas wie, że wielość poglądów i indywidualnych odmienności jest twórcza i powinna stanowić drogowskaz dla rządzących. Szkoda czasu na kłótnie i swary. Bo kim my właściwie jesteśmy? Jesteśmy chwilą. Tak samo krótką we wszechświecie jak czas zadumy nad grobami. Nie zapominajmy o tym.

Mirosława Rutkowska-Krupka