Sejmikowe abc… – o ochronie zdrowia

krupka_mir_net

Polacy uważają, jak rzadko który naród, że znają się na wielu sprawach. W szczególności na ekonomii i polityce, na edukacji i na chorobach, nie pomijając ochrony zdrowia. Tyle tylko, że z tego „znawstwa” niewiele wynika. Rzadko nastawiamy się na sukcesy ekonomiczne o charakterze indywidualnym i zbiorowym. W swojej masie jesteśmy nie politykami lecz politykierami, bo polityki nie rozumiemy i pozwalamy ją uprawiać ludziom często nieodpowiedzialnym, bez wizji i umiejętności przewidywania skutków z podejmowanych decyzji. Edukować też nie potrafimy o czym świadczą światowe notowania naszych wyższych uczelni – zaledwie dwóch blisko pięćsetnego miejsca w rankingu. A zdrowie i jego ochrona? Jak kraj długi i szeroki rozdyskutowane społeczeństwo. Jedni znają się na chorobach i metodach ich leczenia, inni mają patent jak zdrowie „uzdrowić”, jeszcze inni mają wszystko „w nosie” i leczą się poza granicami kraju.

Ja tymczasem właśnie o ochronie zdrowia, o faktach, o jednostkach leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego. Jest ich 24, w tym 4 zrestrukturyzowane. W tych zrestrukturyzowanych jednostkach Województwo Wielkopolskie posiada udziały/akcje w kapitale zakładowym. Są to spółki z o.o.: Szpitale Wielkopolskie w Poznaniu, Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego w Koninie, Wojewódzki Zakład Opieki Psychiatrycznej w Sokołówce oraz spółka akcyjna Ośrodek Profilaktyki i Epidemiologii Nowotworów w Poznaniu. W kontekście ustawy o działalności leczniczej, na koniec 2015 roku dwie spółki z o.o. miały dodatni wynik finansowy netto, jedna miała stratę (416,9 tys. zł). To dobre wyniki, restrukturyzacje trzeba ocenić pozytywnie.

W grupie 20 jednostek SP ZOZ podległych Sejmikowi ( w tym m.in. Wojewódzkie Szpitale Zespolone w Kaliszu, Koninie i Lesznie (niestety bez Piły), Szpital Rehabilitacyjn o-Kardiologiczny w Kowanówku, Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu, Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” w Gnieźnie czy Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu (w tym Ośrodek w Chodzieży)), tylko 4 SP ZOZ-y zakończyły rok obrachunkowy 2015 stratą netto, natomiast 16 zyskiem netto. Łącznie w 20 SP ZOZ-ach wynik finansowy był ujemny i wyniósł -360,6 tys. zł (za 2014 rok strata wynosiła -14,7 mln zł). Największe problemy finansowe miał Szpital Wojewódzki w Poznaniu, Wojewódzkie Centrum Onkologii w Poznaniu oraz „Dziekanka” w Gnieźnie.

Przyczyny strat są różne, szczególnie nieterminowa zapłata przez Narodowy Fundusz Zdrowia za wykonane przez SP ZOZ-y ponadlimitowe świadczenia. Dla Wielkopolski brak refundacji za nadwykonania stanowi kwotę ok. 50 mln zł.
W placówkach służby zdrowia podległych Sejmikowi wiele się dzieje. Realizowane są Programy restrukturyzacyjne w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu. Kontynuowane są działania dotyczące rozszerzenia struktury organizacyjnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu (w tym budowa Ośrodka Radioterapii w Pile za 20,6 mln zł plus wyposażenie za ok. 27 mln zł. W 2016 roku na realizację zadania zabezpieczyliśmy środki finansowe w budżecie województwa w kwocie 10 mln zł. Budowa Ośrodka, zgodnie z zawartą umową, ma się zakończyć w miesiącu lutym 2018 roku. Potem nastąpi montaż wysokospecjalistycznej aparatury do radioterapii. Uruchomienie Ośrodka winno nastąpić w końcu IV kwartału 2018 roku.)

Trwa informatyzacja jednostek ochrony zdrowia. Zobowiązuje do tego Ustawa z 2011 roku o systemie informacji w służbie zdrowia. Informatyzacja jest kosztowna. W latach 2014-2015 realizowane były 4 projekty o łącznej wartości 56,3 mln zł, na które uzyskaliśmy dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 55,2 mln zł.

Realizowane były, i są, zakupy urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych. W latach 2015-2016 całkowita ich wartość wyniesie 53,3 mln zł, w tym środki unijne w kwocie 47,6 mln zł.

Realizowane są prace projektowe na budowę kompleksu Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Poznaniu. Ogłoszony został przetarg na budowę nowego Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Poznaniu (realizacja w formule „zaprojektuj i wybuduj” będzie trwała 22 miesiące)

Rozpoczęła się realizacja zapisów strategicznych dotyczących powstania sieci Centrów Zdrowia Psychicznego na terenie województwa oraz uruchomienia nowych form opieki psychiatrycznej

Jak widać Sejmik, Zarząd Województwa Wielkopolskiego i dyrektorzy naszych placówek zdrowia z dużą odpowiedzialnością, zrozumieniem i zaangażowaniem podchodzą do zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych w województwie. Wiele placówek zajmuje wysokie lokaty w rankingach i otrzymuje wyróżnienia. Nie popadamy jednak w samozachwyt. Wręcz przeciwnie: jesteśmy otwarci na potrzeby społeczne, staramy się zabezpieczyć środki finansowe na ich realizację (o co wcale nie jest łatwo), dbamy także o dobrą współprace z NFOZ i innymi jednostkami współpracującymi na rzecz ochrony zdrowia.

Co jest i będzie zagrożeniem? Nieterminowe płacenie (przez NFOZ) za wykonywanie usług nieplanowanych lecz niezbędnych, pierwszej potrzeby i pomocy oraz planowany od 2018 roku jeden wspólny podatek na emerytury i zdrowie.
PS. Choć Ośrodek MILLWARD BROWN nie wylosował mnie do badań, informuję wszystkich czytelników, że utożsamiam się z grupą 46 % badanych, którzy opowiedzieli się za udzieleniem poparcia przez nasz Rząd Donaldowi Tuskowi na Szefa Rady Europejskiej na II kadencję. Polak na tej funkcji to ogromne wyróżnienie i uznanie dla naszego kraju i społeczeństwa polskiego, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy członkiem Unii Europejskiej (wśród 28) dopiero od 2004 roku. Jestem dumna z tego faktu i popieram mądrość, koncyliacyjność oraz umiejętność poruszania się i znajdowania konsensusu przez Pana Tuska w tak bardzo zróżnicowanym i pełnym problemów globalnym świecie.

Mirosława Rutkowska – Krupka