Sejmikowe abc…

krupka_mir_net

W grudniu minął pierwszy rok mojej pracy w Sejmiku Województwa Wielkopolskiego. Sejmik jest najwyższym organem stanowiącym w województwie. Jestem jego wiceprzewodniczącą. W tej roli czuję się zobowiązana do reprezentowania całej Wielkopolski. Jednocześnie, wszak jestem radną wybraną z północnego podregionu, staram się dbać w pierwszej kolejności o jego dobro i pomagać w rozwiązywaniu spraw ważnych dla wszystkich mieszkańców.

Sejmik jest reprezentowany przez kilka partii – PO, PSL, PiS i SLD – panuje jednak zrozumienie dla spraw merytorycznych. Sprawy polityczne schodzą na plan dalszy, choć to wcale nie oznacza, że we wszystkich sprawach jesteśmy jednomyślni.

Sejmik dysponuje budżetem rocznym na cele społeczne i gospodarcze województwa. W 2015 roku wydaliśmy na nie kwotę 1,14 miliarda złotych. Najwięcej na transport i łączność, ochronę zdrowia i pomoc społeczną oraz kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego. Kwota, jaką dysponuje Sejmik, zależy od sytuacji gospodarczej, ponieważ największy budżetowy dochód – ponad 50 % – stanowią wpływy z udziału w podatkach CiT i PiT. Im większa liczba podmiotów gospodarczych tym większe wpływy do budżetu. W czwartym kwartale 2015 roku zarejestrowanych było w Wielkopolsce blisko 410 tysięcy podmiotów.

Dochody i wydatki budżetu minionych lat 2007-2013 oraz obecnych i przyszłych 2014-2020 zwiększają środki z Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwe było i będzie zrealizowanie wielu inwestycji, wsparcie dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, przeciwdziałanie bezrobociu, poprawa warunków zdrowotnych oraz życia w małych miasteczkach i na wsiach, wzrost innowacyjności i dostępności internetowej, rozwój nauki i kultury, ochrony zabytków itd…

Radni województwa muszą dbać o to, aby na projekty realizowane z udziałem środków unijnych zapewnione były także środki własne je współfinansujące. To skutkuje zadłużaniem się. W 2015 roku zadłużenie województwa wynosiło ponad 400 milionów złotych i będzie zwiększać się do 2017 roku. Nie ma jednak zmartwienia, gdyż zachowana jest płynność finansowa w każdym roku, a spłacenie długu planowane jest do 2028 roku.

W Sejmiku pracuję w trzech Komisjach: Strategii Rozwoju Regionalnego i Współpracy Międzynarodowej, Planowania Przestrzennego i Infrastruktury Technicznej oraz Budżetowej. Kiedy czas pozwala bywam także na posiedzeniach innych Komisji. Jeden raz w miesiącu pełnię dyżur w siedzibie Sejmiku w Poznaniu, jestem zatem dostępna dla osób zainteresowanych. Uczestniczę też w obradach sesji w powiatach i gminach. W 2015 roku odbyłam w tych celach 99 podróży służbowych. Bezpośredni kontakt ułatwia mi pracę w Sejmiku, zaś pozyskane informacje inspirują do podejmowania różnych przedsięwzięć na rzecz mieszkańców naszego województwa i jego północnej części.

dr. Mirosława Rutkowska-Krupka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *