Sejmowa komisja zdrowia pochyliła się nad zmianami w Prawie farmaceutycznym

We wtorek, 17 stycznia w Sejmie RP, w sali im. Konstytucji 3-go Maja, na posiedzeniu zwołanym w trybie art. 152 ust. 2 regulaminu Sejmu obradowała komisja zdrowia (ZDR). Członkowie komisji zajmowali się zaopiniowaniem dla Komisji nadzwyczajnej do spraw deregulacji, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Krzysztof Łanda – podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia przedstawił nowe zasady otwierania i funkcjonowania aptek.

Prace tej komisji są odpowiedzią na obecną sytuację na rynku aptecznym. Rynek zmierza do monopolizacji, czyli powstawania coraz większych podmiotów skupiających kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt, a nawet kilkaset aptek. Jednocześnie daje się zauważyć trend, polegający na likwidacji aptek indywidualnych, rodzinnych z wieloletnią tradycją.

Zostały wskazane też inne negatywne elementy, jak degradacja roli i znaczenia zawodu farmaceuty oraz proceder wywozu leków.

Między innymi powyższe powody legły u podstaw przygotowania przez grupę posłów
projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

Regulacje:

Właścicielem apteki powinien być farmaceuta prowadzący indywidualną działalność lub spółka nie kapitałowa, której jedyną działalnością jest prowadzenie aptek.
Ma to też zapobiec problemowi związanemu z ustaleniem, czy podmiot nie przekracza 1% udziału w ilości aptek w danym województwie.

Podobne regulacje posiadają Niemcy i Francja, czyli państwa wysokorozwinięte. Mają one na celu m.in. dobre ułożenie rynku czy wyeliminowanie patologii.

Rozwiązanie ilościowe: 4 apteki na jednego właściciela będącego farmaceutą. Granica dopuszczalna jeśli chodzi o jednego farmaceutę – powyżej 4 aptek uznawane jest jako sieć.

Regulacje te będą dotyczyły podmiotów występujących o zezwolenie po wejściu ustawy w  życie.

Projekt reguluje powstawanie nowych aptek i zbywanie istniejących.

Geografia i demografia, czyli odpowiednie odległości między aptekami i liczba osób przypadających na aptekę.

To są główne założenia projektu.

Ustawa ta jest małą nowelizacją Prawa farmaceutycznego, dotykającą tylko sprzedaży detalicznej, czyli rynku aptecznego. Rynek hurtowy będzie przedmiotem dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego. Dzięki tym dwóm ustawom rynek farmaceutyczny będzie uregulowany, a co za tym idzie, odpowiadający obecnym czasom.

Jest to projekt kompatybilny z projektem dużej nowelizacji Prawa farmaceutycznego.
Aby móc spokojnie pracować nad dużą nowelizacją, musi mieć miejsce status quo, czyli stabilizacja na rynku aptek.

To nie jest projekt apteki dla aptekarza, ale nowej apteki dla aptekarza, po wejściu ustawy w  życie.

Jest to proces wieloletniego rozprężenia sieci aptek.

Duża nowelizacja Prawa farmaceutycznego będzie kryła się pod hasłem apteka dla pacjenta.

Sejmowa komisja zdrowia pozytywnie zaopiniowała poselski projekt, który zaproponowali posłowie PiS.

W posiedzeniu aktywny udział brał samorząd aptekarski, reprezentowany przez Prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – mgr farm. Elżbietę Piotrowską–Rutkowską i wiceprezesa – mgr farm. Marka Tomków. Nie zabrakło też udziału w dyskusji Prezesa WOIA – mgr farm. Aliny Zofii Góreckiej.

Dzięki uprzejmości Pana Posła Marcina Porzucka, miałem możliwość uczestniczenia w posiedzeniu komisji zdrowia.

doktorant Marek J. Sokal

sejmowa_komisja_zdrowia00

sejmowa_komisja_zdrowia02 sejmowa_komisja_zdrowia01