Senat przywraca obywatelom prawo do sądu

senat_przywraca

Senator Adam Szejnfeld wnosi pod obrady Senatu projekt ustawy o zmianie ustawy o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych oraz ustawy o scalaniu i wymianie gruntów. Jej celem ma być przywrócenie obywatelom prawa do sądów. Wspomniana inicjatywa legislacyjna została przygotowana w Komisji Ustawodawczej Senatu.

Celem projektu jest realizacja orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 kwietnia 2019 r. który uznał, iż ustawa o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawa o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych naruszają konstytucyjną zasadę prawa obywatela do sądu. Jest to zasada określona m.in. w art. 45 i 77 Konstytucji RP.

Zmiana prawa ma się dokonać poprzez taką nowelizację obowiązujących ustaw, aby stało się możliwe stwierdzanie, że dana decyzja administracyjna została wydana z naruszeniem prawa. Umożliwi to poszkodowanej stronie żądania od administracji odszkodowania za poniesione szkody.

Bez tej zmiany jest to niemożliwe, ponieważ kwestionowane przez TK przepisy nowelizowanych ustaw wyłączają obecnie praktyczne stosowanie Kpa stanowiąc, że do postępowań dotyczących wzruszenia decyzji ostatecznych, nie stosuje się odpowiednich przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli od wydania takiej decyzji upłynęło 5 lat. Czyli w takich sytuacjach nie można zastosować przepisów Kpa dotyczących wznowienia postępowania, uchylenia decyzji lub stwierdzenia nieważności decyzji.
Instytucja stwierdzenia wydania zaskarżonej decyzji z naruszeniem prawa – którą przedkłada senator Adam Szejnfeld – będzie pozwalała zrealizować zarówno zasadę praworządności, jak i zasadę zaufania obywatela do państwa, a co ważne wzmocni także funkcjonowanie takich zasad jak: zasada bezpieczeństwa prawnego, pewności prawa i stabilności stosunków.
Będzie tak ponieważ stwierdzenie wydania decyzji z naruszeniem prawa nie będzie usuwało z obrotu prawnego wadliwej decyzji, ale da obywatelowi podstawę do wystąpienia do sądu z roszczeniem odszkodowawczym.

Inicjatywa legislacyjna prezentowana przez senatora Adama Szejnfelda uzyskała pozytywne opinie m.in. Krajowej Rady Izb Rolniczych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Prokuratorii Generalnej, Sadu Najwyższego i Związku Gmin Wiejskich.

Anna Karmowska
Dyrektor Biura Senatorskiego
Adama Szejnfelda