Spotkanie z Przewodniczącym Sachajko

28 lutego 2017 roku w Szydłowie, Białośliwiu i Łobżenicy odbyło się spotkanie rolników z Przewodniczącym Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dr Jarosławem Sachajko z klubu Kukiz’15. Spotkanie zostało zorganizowane przez Posła Błażeja Łukasza Pardę, który ściągnął swojego klubowego kolegę aż z Zamościa. Partnerami wydarzenia została Komisja Rolnictwa i Środowiska Gminy Szydłowo, Gmina Białośliwie i Gmina Łobżenica.

Spotkanie było idealną okazją do zakresu prac komisji oraz projektów ustaw, które zostały złożone przez ugrupowanie. Rolnicy zadawali liczne pytania oraz przedstawiali swoje problemy. Najczęstszym poruszanym problemem był temat szkód łowieckich. Zadano pytanie o wizję rolnictwa na najbliższe lata. Odpowiedź była jednoznaczna: „rodzinne gospodarstwa rolne, to one powinny być priorytetem w wyznaczaniu kierunków rozwoju naszych gospodarstw” mówi dr Sachajko. Poseł sugerował, iż należy opracować 16 programów rozwoju, dla każdego województwa osobny, ponieważ każde województwo ma swoje uwarunkowania klimatyczne, środowiskowe i glebowe. Problemem przedstawionym przez dr był fakt, iż w sejmowych komisjach rolnictwa nie uczestniczą rolnicy ani ich przedstawiciele. Bez takiej aktywności jest o wiele trudniej walczyć o dobre rozwiązania na rzecz rodzimych gospodarzy. Podkreśla on, iż lobbystów wielkich korporacji jest za to co nie miara. W tej chwili tylko 16% gospodarstw może konkurować z europejskimi, jednak są to gospodarstwa korporacyjne. To jest poważny problem i należy dążyć do rozwoju rolnictwa indywidualnego.

Polityk przedstawiał swoje dalsze wizje: gospodarstwo rolne to nie tylko produkcja. Należy nastawić się również na przetwórstwo, odnawialne źródła energii i agroturystykę. Zyski należy czerpać ze wszystkich tych źródeł, tak postępują na zachodzie, u nas też mamy potencjał. Złożony został projekt ustawy o sprzedaży bezpośredniej, zamrożony przez PiS tak jak wszystkie inne projekty. Na szczęście rządzący przedstawili i przegłosowali później swój projekt. Teraz można produkować żywność u siebie, swoimi metodami przekazywanymi z pradziada na dziada, w swojej kuchni. Żywność produkowana tradycyjnie o dobrej jakości jest poszukiwana przez ludzi w mieście. Posłowie Kukiz’15 proponowali wprowadzić limit przychodów bez opodatkowania na poziomie 75 tys. zł oraz umożliwienie sprzedaży w miejscach, w których produkty zostały wytworzone, na targowiskach oraz targach, na festynach, wystawach, dożynkach, zlotach, koncertach i innych publicznych wydarzeniach za zgodą organizatora,  w handlu obwoźnym i obnośnym, przy drogach na prowizorycznych stoiskach. Rząd uchwalił limit 20 tys. zł, natomiast sprzedaż będzie mogła odbywać się wyłącznie w gospodarstwach rolnych. Mamy małą rewolucję w kwestii sprzedaży bezpośredniej, do dużej rewolucji jeszcze trochę brakuje.

Należy integrować ze sobą środowisko rolników i konsumentów. Te dwie grupy potrzebują się wzajemnie. Poseł zaprosił do przyłączenia się do Stowarzyszenia Rolników i Konsumentów. Po Szydłowie Posłowie wybrali się na spotkania z gospodarzami z gmin Łobżenica i Białośliwie.

Rolnicze i okołorolnicze projekty ustaw złożone przez Klub Kukiz’15:

1.    Poselski projekt ustawy o sprzedaży żywności przez rolników oraz zmianie niektórych innych ustaw – druk nr 854 (Złożony: 13 stycznia 2016 r.),

2.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym – druk nr 303 (Złożony: 9 lutego 2016 r.), wprowadzający zwolnienia (przy spełnieniu określonych warunków) z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego dla pośredniczących podmiotów tytoniowych, które kontraktują polski tytoń i które prowadzą działalność w zakresie przetwarzania tytoniu.

3.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o izbach rolniczych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 574 (Złożony: 5 maja 2016 r.)
ma na celu wprowadzenie nowych zasad przeprowadzania wyborów do walnego zgromadzenia izby oraz wprowadzenie nowych zasad pozyskiwania środków finansowych na realizację ustawowych i statutowych zadań i celów izb rolniczych.

4.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa – druk nr 611 (Złożony: 20 maja 2016 r.), przyznająca ministrowi właściwemu ds. rolnictwa i rozwoju wsi szerszych kompetencji w przedmiocie nadzoru nad obrotem nieruchomościami rolnymi, stanowiącymi przedmiot prawa własności Skarbu Państwa. Zgodnie z obecnym brzmieniem tekstu normatywnego, Agencja posiada dużą samodzielność w zakresie gospodarowania i dysponowania mieniem Skarbu Państwa oraz de facto nie jest kontrolowana ani nadzorowana pod kątem gospodarności i celowości podejmowanych działań, co w opinii projektodawców, jest stanem niepożądanym i może prowadzić do nadużyć.

5.    Poselski projekt ustawy o Inspekcji Żywności. (Złożony: 3 czerwca 2016 r.) Połączenie nadzorujących nad bezpieczeństwem żywności pięciu różnych inspekcji w jedną, realizując politykę ograniczania barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców oraz postulat zmniejszania obciążeń budżetowych Skarbu Państwa, uzasadnionym i wskazanym jest stworzenie oraz wprowadzenie planu konsolidacji właściwych inspekcji państwowych, celem realizacji przez jedną instytucję idei nadzoru według reguły „od pola do stołu”.

6.    Poselski projekt ustawy o używaniu siedlisk w celu prowadzenia działalności pozarolniczej – druk nr 702 (Złożony: 27 czerwca 2016 r.) Projektowana ustawa wprowadza możliwość używania siedlisk w celu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej w obrębie siedlisk, które na jej potrzeby zostały zdefiniowane jako budynki i ich części oraz grunty pod budynkami i częściami tych budynków, a w szczególności zabudowania mieszkalne i gospodarskie, które wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

7.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw – druk nr 852 (Złożony: 5 września 2016 r.) Projektowana ustawa ma na celu wprowadzenie dodatków do emerytur dla osób zasłużonych w działalności ochotniczej straży pożarnej. Zaangażowanie członków ochotniczych straży pożarnych w pełnienie służby jest godne podziwu i często wiąże się ze sporym obciążeniem psychicznym i fizycznym. Wobec tego, wprowadzenie dodatku do emerytury dla członków ochotniczych straży pożarnych w wysokości 20 zł za każdy rok pełnionej przez nich aktywnej służby będzie wyrazem szacunku i uznania dla ich oddanej służby.

8.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Złożony: 19 października 2016 r.) Podstawowym celem projektowanej ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia jest wprowadzenie oznakowania żywności „wolne od GMO” dla żywności wyprodukowanej wedle ściśle określonych wymogów na wszystkich etapach produkcji, przetwarzania i marketingu. Konsument ma prawo do uzyskania rzetelnej informacji na temat składu produktu, a także sposobu w jaki został on wyprodukowany. Wprowadzenie oznaczeń „wolne od GMO” ma za zadanie pomóc w realizacji tego prawa, a także podnieść świadomość konsumentów w zakresie produktów spożywczych.

9.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw.  (Złożony: 21 października 2016 r.)

10.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. (Złożony: 21 października 2016 r.) Celem nowelizacji jest pobudzenie środowisk rolniczych i środowisk łowieckich do współpracy. Projekt stanowi efekt kilkumiesięcznych rozmów, konsultacji ze środowiskami rolniczymi, myśliwskimi oraz leśniczymi, które jednogłośnie domagają się zreformowania obecnie obowiązujących przepisów. Wiele jest również głosów, iż nowe przepisy ustawy z 22 czerwca 2016 r., zmieniające system wypłacania odszkodowań za skody łowieckie są niewystarczające dla zapewnienia prawidłowej gospodarki łowieckiej. Rozwiązania zaprezentowane w projekcie zmiany ustawy prawo łowieckie z jednej strony dążą do zabezpieczenia wypłaty odszkodowań rolnikom z tytułu szkód łowieckich poczynionych w ich uprawach i płodach rolnych. Z drugiej strony zmierzają do ekonomicznej i prawnej motywacji kół łowieckich do prowadzenia efektywnej i prawidłowej gospodarki łowieckiej.Podstawowe założenia projektu: wprowadzenie przetargów na dzierżawienie obwodów łowieckich; wprowadzenie możliwości wydzierżawiania obwodów łowieckich przez stowarzyszenia myśliwych, których co najmniej połowa członków zamieszkuje teren powiatu, w którego okręgu znajduje się większość obwodu łowieckiego, który ma zostać wydzierżawiony; przekazywanie czynszu dzierżawnego do nadleśnictw i funduszy sołeckich (obecnie są to nadleśnictwa i gminy); odpowiedzialność za szkody łowieckie ponoszą dzierżawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego; tworzy się Państwowy Fundusz Odszkodowawczy, którego dysponentem jest wojewoda właściwy ze względu na obszar wystąpienia szkód; składki do Funduszu wnoszą dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich, Polski Związek Łowiecki, Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w różnych procentach uzależnionych od kwoty wypłaconych odszkodowań za szkody łowieckie w ciągu 2 poprzednich lat (podmioty te są odpowiedzialne za powstanie rocznych planów łowieckich); szacowania szkód dokonują w pierwszej kolejności rolnik i dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego, gdy nie dojdą do porozumienia powoływany jest niezależny rzeczoznawca (z listy prowadzonej przez wojewodę), decyzję o wysokości odszkodowania wydaje na podstawie protokołu szacowania szkód – wojewoda.

11.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. (Złożony: 21 października 2016 r.) Ustawa zakłada złagodzenie rygoryzmu przepisów dotyczących uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych. W Polsce uprawa maku niskomorfinowego i konopi włóknistych ma szeroką tradycję i przez długi czas nie kojarzyła się z narkomanią, a wiązała się przede wszystkim z ich szerokim zastosowaniem w przemyśle, z naciskiem na przemysł włókienniczy (konopie na całym świecie są wykorzystywane w budownictwie, przemyśle spożywczym, kosmetycznym, energetycznym i innych). Rozwój tego przemysłu uległ jednak załamaniu na przełomie lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych m.in. z powodu rosnącej popularności zamienników włókien naturalnych i obostrzeń regulacji prawnych.

12.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego. (Złożony: 21 października 2016 r.) Kierowanie płatności do osób będących faktycznie rolnikami czyli do osób, dla których system ten jest dedykowany.

13.    Poselski projekt ustawy o wykorzystaniu roślin wysokobiałkowych w paszach (Złożony: 12 stycznia 2017 r.) Celem ustawy jest zmniejszenie importu białka paszowego, głównie poekstrakcyjnej śruty sojowej modyfikowanej genetycznie, poprzez ustanowienie minimalnego udziału roślin wysokobiałkowych w paszach wprowadzanych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polski. Projektowana ustawa ma na celu stworzenie warunków zapewniających „bezpieczeństwo białkowe” kraju w przypadku wystąpienia światowego kryzysu białkowego i brak uzależnienia Rzeczpospolitej Polski od importu paszy.

14.    Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. (Złożony: 8 lutego 2017 r.) Obecnie ustawową definicję rolnika indywidualnego mogą spełniać również cudzoziemcy, a więc mogą oni nabywać nieruchomości rolne na takich samych zasadach, na jakich prawo to przysługuje obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej. Zaprzecza to jednemu z głównych celów, jaki przyświecał ustawie z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, a mianowicie zabezpieczenie gruntów rolnych położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przed jej wykupem przez obcokrajowców. Dlatego też w projekcie ustawy proponuje się zmianę definicji legalnej rolnika indywidualnego poprzez dodanie doń przesłanki zamieszkiwania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez co najmniej pięć lat.

Tobiasz Wiesiołek
Biuro Poselskie Błażeja Łukasza Pardy

spotkanie_z_sachajko00

spotkanie_z_sachajko04 spotkanie_z_sachajko01 spotkanie_z_sachajko02 spotkanie_z_sachajko03