Środki zgromadzone na subkoncie w ZUS i w OFE to część naszego spadku

srodki_zgromadzone_na_subkoncie_zus

Od 1 kwietnia do 31 lipca tego roku czynne było okno transferowe i decydowaliśmy o tym, czy chcemy aby składki na emeryturę z II filaru trafiały w całości do ZUS-u, czy były dzielone pomiędzy ZUS i OFE. Czy pamiętamy jednak o tym, że zgromadzone zarówno w OFE jak i na subkoncie w ZUS-ie środki podlegają dziedziczeniu?

Warto pamiętać, że składki na II filar ubezpieczenia emerytalnego są dziedziczone w razie śmierci ubezpieczonego. Jeśli osoba zmarła w chwili śmierci była w związku małżeńskim, połowa środków zgromadzonych na jej rachunku w otwartym funduszu emerytalnym i na subkoncie w ZUS-ie należy się małżonkowi. Druga połowa jest dzielona między osoby uposażone, czyli te wskazane przez ubezpieczonego do dziedziczenia po nim. Jeżeli zmarły nie był w związku małżeńskim albo między małżonkami istniała rozdzielność majątkowa, wówczas wszystkie pieniądze należą się osobom wskazanym przez zmarłego, a w przypadku ich braku wchodzą w skład spadku.

Możemy wskazać uposażonych podpisując umowę z OFE albo składając do ZUS-u formularz ZUS-US-WSZ-01. Jako uprawnione do zgromadzonych środków możemy wskazać dowolne osoby, a nawet określić ich udziały procentowe w kwocie podlegającej podziałowi. W każdej chwili możemy także zmienić swoją decyzją dotyczącą uposażonych.

Osoby uprawnione do otrzymania środków zgromadzonych na rachunkach w OFE i subkontach w ZUS-ie po zmarłych ubezpieczonych, powinny wystąpić o wypłatę należnej im części do OFE. W przypadku osób niebędących członkami OFE, dla których  prowadzone jest subkonto, podziału środków osobom uprawnionym dokonuje ZUS.  Zainteresowani powinni złożyć wniosek do ZUS-u na formularzu ZUS-US-WSS-01.

Złożenie wniosku do OFE uruchamia postępowanie w ZUS-ie dotyczące podziału i wypłaty środków z subkonta. OFE zawiadamia w ciągu 14 dni ZUS o osobach, którym wypłacił pieniądze oraz o udziale procentowym tych osób w majątku. Następnie ZUS pomiędzy te same osoby dzieli środki z subkonta.

Środki należne na podstawie wspólności majątkowej przelewane są na rachunki w OFE i subkonto w ZUS-ie współmałżonków w ramach tzw. wypłaty transferowej. Natomiast część należąca się innym osobom uposażonym jest wypłacana w formie pieniężnej, najczęściej przelewami na wskazane rachunki bankowe.

Marlena Nowicka
regionalna rzeczniczka prasowa
w Wielkopolsce