Światowy Dzień Mokradeł

swiatowy_dzien

2 lutego obchodzimy Światowy Dzień Mokradeł. Data przypada na dzień podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych czyli międzynarodowego traktatu przyjętego w 1971 r. Hasło Światowego Dnia Mokradeł 2023 r. brzmi: „Już czas na przywrócenie mokradeł”.

Mokradła, torfowiska i bagna to ostoje bioróżnorodności, miejsca życia wielu rzadkich gatunków roślin, ptaków i płazów. Chronią przed suszą i powodziami, a także magazynują dwutlenek węgla Obszary wodne i błotne są ekosystemami zagrożonymi, w związku z czym zagrożone są również związane z nimi rzadkie gatunki roślin i zwierząt. Zachowanie naturalnego charakteru i funkcji obszarów wodnych i błotnych to jedno z ważniejszych zadań dla społeczeństwa.

Lasy Państwowe od ponad 20 lat odtwarzają ekosystemy wodne, realizując projekty adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu oraz ochrony gatunków i siedlisk. Głównym celem programu Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych jest wzmocnienie odporności lasu na zagrożenia związane ze zmianami klimatu.

Nadleśnictwa wchodzące w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Pile prowadzą wiele działań z zakresu programu małej retencji. W czternastu z nich od 2016 do roku 2023 powstanie 313 obiektów, które zretencjonują ponad 280 000 m3 wody. Początkowo w planie było przewidzianych 218 obiektów, ale potrzeba zabezpieczenia lasów przed zagrożeniami związanymi ze zmianami klimatycznymi skłoniła leśników do zwiększenia planów. Planowane koszty to ponad 16 mln zł netto, z czego ponad 11 mln zł netto, to dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, pozostała kwota to środki własne nadleśnictw. W efekcie powstają obiekty piętrzące bądź retencjonujące wodę. Działania inwestycyjne obejmują budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów takich jak: zbiorniki wodne, zastawki, progi i groble.

Tegoroczne hasło Światowego Dnia Mokradeł brzmi „Już czas na przywrócenie mokradeł” i wpisuje się w działalność Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych, które przygotowują projekt pod nazwą: „Przywracanie funkcji i poprawa stanu siedlisk hydrogenicznych na terenach pozostających w zarządzie PGL LP na obszarach Natura 2000 i Zielonej Infrastruktury”.

Więcej informacji na tematy związane z ochrony mokradeł znajdą Państwo na stronie: http://ochronaprzyrody.gdos.gov.pl/ochrona-mokradel

Maria Bajsarowicz RDLP w Pile
Zdjęcie – Jarosław Ramucki wykonane w Nadleśnictwie Zdrojowa Góra, Leśnictwo Koszyce