Szejnfeld nie poprzestaje w walce o polskich przedsiębiorców

Senator Adam Szejnfeld nie mając pewności czy Rząd odpowie pozytywnie na jego wniosek o ustanowienie domniemania zgody, na wniosek przedsiębiorcy sam przygotował i zgłosił poprawkę w tej jakże ważnej sprawie.  

Poprawka do ustawy o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 zgłoszona przez senatora Szejnfelda ma treść:

1)    w art. 11 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

1a. W przypadku nierozpatrzenia wniosku o udzielenie wsparcia w terminie, o którym mowa w ust. 1, uznaje się, że wniosek ten został rozpatrzony pozytywnie”.

Chodzi o regulację stanowiącą, że wniosek przedsiębiorcy powinien być rozpatrzony niezwłocznie, lecz nie później niż w ciągu 14 dni od jego złożenia. Po tym terminie ma się uznawać, iż wniosek został rozpatrzony pozytywnie. Takie rozwiązanie jest konieczne, bowiem przepisy ustaw rządowych w zasadzie nie określają terminów rozpatrywania składanych wniosków, a jeśli w niektórych sprawach takie terminy są, to w zasadzie mają one charakter instrukcyjny, czyli nie wiążą administracji.

Mając na uwadze obecną sytuację kraju, senator Adam Szejnfeld nie przestaje walczyć o ochronę polskich firm.

Anna Karmowska,
Dyrektor Biura Senatorskiego Adama Szejnfelda
Wiceprzewodniczącego Senackiej Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

szejnfeld_nie_poprzestaje