Tarcza finansowa dla przedsiębiorców

Beznazwy-1

Według wielu ostrożnych przypuszczeń największy kryzys związany z pandemią kornawirusa większość krajów ma już za sobą. Nie oznacza to jednak, że natychmiastowo przestaniemy odczuwać skutki wielotygodniowej społecznej izolacji. Z pewnością wielu przedsiębiorców będzie borykało się ze skutkami kryzysu przez długi czas. Naturalnym jest, że w takiej sytuacji mają oni prawo oczekiwać pomocy od rządzących, którzy powinni wdrożyć rozwiązania umożliwiające im przetrwanie tego trudnego okresu. Już wiemy, że nie wszyscy (a w zasadzie bardzo niewielu!) zainteresowanych uważa, iż przyjęte rozwiązania są optymalne i wyjątkowo skuteczne. Warto jednak rozważyć skorzystanie z niektórych form pomocy, które być może znacznie ułatwią przetrwanie trudnego czasu.

Obecnie wielu przedsiębiorców jest żywo zainteresowanych skorzystaniem z pomocy w ramach tzw. tarczy finansowej, która faktycznie może stanowić realne wsparcie.
O pomoc mogą się starać mikrofirmy, małe i średnie przedsiębiorstwa, które prowadziły działalność na dzień 31 grudnia 2019 roku. Warunkiem uzyskania subwencji jest spadek przychodów o co najmniej 25 proc. w dowolnym miesiącu po 1 lutego tego roku w stosunku do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku. Firmy nie mogą mieć zaległości podatkowych ani opóźnień w płaceniu składek na ubezpieczenia społeczne. Wobec firmy nie mogło również zostać otwarte postępowanie upadłościowe, likwidacyjne albo restrukturyzacyjne.

Wniosek o wsparcie jest składany wyłącznie poprzez system bankowości elektronicznej banku biorącego udział w programie na udostępnionym tam formularzu.

Realizacja programu została powierzona Polskiemu Funduszowi Rozwoju S.A. (PFR), który będzie dysponentem środków dystrybuowanych w ramach Programu, a także będzie podejmował decyzje o ich wypłacie.

Podczas składania wniosku o subwencję w bankowości elektronicznej system automatycznie poda maksymalną kwotę subwencji, o jaką może się ubiegać przedsiębiorca. Jest to kwota obliczona na podstawie oświadczeń i informacji, które zostaną wprowadzone we wniosku. O ostatecznej wysokości subwencji zadecyduje jednak Polski Fundusz Rozwoju. W przypadku jeżeli przedsiębiorca otrzyma decyzję o przyznaniu wsparcia w niższej kwocie niż wnioskowana będzie można złożyć odwołanie w celu uzyskania pełnej kwoty wnioskowanego wsparcia.

Otrzymaną subwencję można przeznaczyć wyłącznie na pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej i przedterminową spłatę zaciągniętych kredytów – maksymalnie 25% otrzymanego finansowania. Nie można subwencji przeznaczyć na płatności dla siebie, jako właściciela oraz do osób lub podmiotów z nim powiązanych lub na przejęcie innego przedsiębiorcy. Pokrycie kosztów prowadzonej działalności gospodarczej może zasadniczo stanowić pokrycie m.in. wynagrodzeń pracowników, kosztów zakupu towarów i materiałów, kosztów usług obcych, bieżących kosztów obsługi finansowania zewnętrznego, kosztów najmu nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, wszelkich należności o charakterze publicznoprawnym, zakupu urządzeń i innych środków trwałych niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej.

Po spełnieniu warunków określonych w programie aż do 75% otrzymanej subwencji może nie podlegać zwrotowi. W mikrofirmach 25 proc. wartości subwencji jest bezzwrotne pod warunkiem kontynuowania działalności w ciągu 12 miesięcy od jej udzielenia. O ile pracodawca utrzyma zatrudnienie co najmniej na dotychczasowym poziomie, umorzenie wyniesie 50 proc. subwencji.

Inne warunki przyznawania dotacji obowiązują w przypadku małych i średnich przedsiębiorstw.

Santander Bank Polska w wydanym komunikacie podał, iż firmy zajmujące się handlem hurtowym i detalicznym, naprawą pojazdów oraz przetwórstwem przemysłowym, dystrybucją i produkcją najczęściej otrzymują subwencje w ramach Tarczy Finansowej.

ARTEMIDA