„TARCZA SZEJNFELDA” – Propozycje antykryzysowe

Senator Adam Szejnfeld przygotował projekt ustawy mającej na celu wsparcie obywateli, pracodawców i pracobiorców w czasie kryzysu wywołanego epidemią COVID-19. Można ją zatem nazwać: „Tarcza Szejnfelda”. 24 czerwca 2020 r. na konferencji prasowej poznaliśmy szczegóły ustawy pilskiego senatora.

– Dzisiejsza konferencja jest poświęcona mojej inicjatywie legislacyjnej, która ma na celu podjęcie przez Senat uchwalenia ustawy, która ma chronić obywateli w tym przedsiębiorców, ale także pracowników firm przed negatywnymi skutkami epidemii. Niestety ustawy przygotowane przez rząd, nazywane tarczami, nie wszystkie firmy, nie wszystkich pracowników chroni tak jakbyśmy chcieli – mówi Senator Adam Szejnfeld, Platforma Obywatelska.W związku z tym postanowiłem przygotować własną ustawę – niektórzy już w Senacie nazywają ją tarczą Szejnfelda, ale nie o to chodzi. Natomiast chodzi o jej zawartość, która  liczy prawie 50 stron. Dotyczy ona wszystkich obywateli, których musimy traktować równo. Jest ona bardzo przekrojowa. W mojej ocenie są  tutaj przepisy, które naprawiają te rozwiązania przyjęte w tarczy rządowej, ale też są takie przepisy, których w ogóle w systemie polskiego prawa nie ma – nie zostały przewidziane. Więc uzupełniam tę  lukę. Nie chodzi mi, aby moja ustawa była konkurencyjna z tymi rządowymi. Tylko dobrze je uzupełniała. Przekonamy się, czy będą nad nią toczyć się prace, czy trafi ona do tzw. zamrażarki, bo jest autorstwa opozycji i nad nią się wcale nie pracuje – dodaje Szejnfeld.

Ustawa zawiera rozwiązania składające się na trzy obszary regulacji:

– Propozycje proobywatelskie – domniemania generalne.

– Utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorców.

– Utrzymanie stanu zatrudnienia pracowników w firmach.

Wśród rozwiązań, jakie znalazły się w projekcje są m.in. i takie całkowicie nowe, których nie przewidują dotychczasowe tarcze antykryzysowe rządu PiS. Do nich zaliczyć należy przede wszystkim przepisy proobywatelskie.

Senator Szejnfeld proponuje wprowadzenie do polskiego systemu prawa proobywatelskich domniemań. Byłoby to m.in.:

Domniemanie milczącej zgody organu – Rozwiązanie to ma na celu przyspieszenie załatwiania spraw obywateli przez administrację publiczną. Przepis rozstrzyga, że jeśli w określonym ustawowo terminie organ nie rozstrzygnie decyzją sprawy obywatela, to będzie się rozumiało, że załatwił daną sprawę pozytywnie (milcząco). Do zastosowania tego rozwiania nie będą potrzebne tzw. przepisy szczególne.

Domniemanie pozytywnej odpowiedzi w przypadku powszechnej interpretacji indywidualnej – Przepis przewiduje prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej (odpowiedz organu administracji na zapytanie obywatela) przez każdą osobę, która ma zrealizować obowiązek publiczno-prawny. Interpretacja ta ma być wydana w określonym ustawowo czasie i jeśli termin ten nie zostanie dochowany, to będzie uważało się, że sprawa z zapytania obywatela została zaopiniowana pozytywnie.

Ustawa ma 48 stron i oczywiście przewiduje także wiele innych regulacji prawnych. Na przykład senator Adam Szejnfeld proponuje zwolnienia podatkowe i składkowe przedsiębiorców, ale nie tylko dla firm jednoosobowych i po części dla mikroprzedsiębiorców, jak jest to w propozycjach rządowych, lecz również dla małych i średnich przedsiębiorstw, a także dla tych największych przedsiębiorstw, ale tutaj w miejsce zwolnień proponuje odroczenia, czyli tzw.

Wakacje podatkowe,

Wakacje składkowe oraz

Wakacje kredytowe.

Co bardzo ważne, w ustawie senatora Adama Szejnfelda są też zupełnie nowe rozwiania dla przedsiębiorstw i ich pracowników, które do tej pory nie były podejmowane i rozpatrywane, na przykład:

Rekompensaty finansowe dla firm zamykanych lub ograniczających działalność ze względu na władczą decyzję organów administracji rządowej.

Prawo zawieszania działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorstwa.

Zasiłek chorobowy płatny od 1 dnia przez ZUS, a nie przez pracodawcę.

Rozwiązania mające ułatwić przetrwanie firm w specjalnych strefach ekonomicznych, czy ułatwienia w utrzymaniu stanu zatrudnienia pracowników, w tym pochodzących z zagranicy.

Prezentacja antykryzysowej ustawy autorstwa senatora Adama Szejnfelda.

Art. 1. Przepis wprowadzający – przepis mówiący czego dotyczy ustawa.

Art. 2 i 3. Słowniczek – wyjaśnienie użytych w ustawie znaczeń.

Art. 4. Propozycja proobywatelska – Domniemanie milczącej zgody organu – rozwiązanie mające na celu przyspieszenie załatwiania spraw obywateli przez administrację publiczną. Przepis rozstrzyga, że jeśli w określonym ustawowo terminie organ nie rozstrzygnie decyzją sprawy obywatela, to będzie się rozumiało, że załatwił daną sprawę pozytywnie (milcząco). Do zastosowania tego rozwiania nie będą potrzebne tzw. przepisy szczególne.

Art. 5. Propozycja proobywatelska – Powszechna interpretacja indywidualna połączona z domniemaniem pozytywnej odpowiedzi – prawo do uzyskania interpretacji indywidualnej (odpowiedz organu administracji na zapytanie obywatela) przez każdą osobę, która ma zrealizować obowiązek publiczno-prawny. Interpretacja ta ma być wydana w określonym ustawowo czasie i jeśli termin ten nie zostanie dochowany, to będzie uważało się, że sprawa z zapytania obywatela została zaopiniowana pozytywnie.

Art. 6. Rekompensaty dla firm zamykanych lub ograniczających działalność na podstawie władczej decyzji organów administracji – przepis przewiduje rekompensatę ponoszonych kosztów przez przedsiębiorcę, które nie są skutkiem jego własnych rozstrzygnięć biznesowych, lecz są wywołane zewnętrzną decyzją (władzy publicznej) zakazującą lub ograniczającą działalność przedsiębiorstwa (chodzi tylko o koszty stałe). W sposób oczywisty przepis powinien dotyczyć sytuacji, które już miały miejsce, a także tych, które mogą pojawić się w przyszłości.

Art. 7. Zawieszenie spłaty rat kredytów oraz raz leasingu – przepis przewiduje zawieszenie spłaty rat kredytów wobec kredytodawcy i rat leasingowych wobec finansującego na okres 6 miesięcy (tzw. wakacje kredytowe).

Art. 8. Odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wobec osób trzecich powstałe w wyniku działania przedsiębiorcy – przepis przewiduje, że w przypadku wystąpienia szkody wobec osoby trzeciej na skutek działania przedsiębiorcy, nie w ramach jego własnych decyzji biznesowych, lecz z polecenia organu administracji publicznej, to Skarb Państwa będzie odpowiadał za ewentualną szkodę, a nie przedsiębiorca (oczywiście działanie firmy musi być zrealizowane zgodnie ze sztuką i bez własnej winy).

Art. 9. Prawo zawieszenia działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw – do tej pory zawieszenie działalności gospodarczej jest możliwe jedynie dla samozatrudnionych i mikroprzedsiębiorców niezatrudniających pracowników (jest to rozwiązanie wprowadzone kilkanaście lat temu przepisami tzw. Pakietu Szejnfelda). Teraz proponuje się rozszerzenie tej instytucji także na najmniejsze firm, czyli mikroprzedsiębiorców zatrudniających od 1 do 9 pracowników. Takie zawieszenie miałoby ograniczony zakres czasowy trwania do 6 miesięcy.

Art. 10. Deregulacja – zawieszenie obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych – przepis przewiduje zawieszenia obowiązku składania wielu sprawozdań i danych informacyjnych w okresie trwania stanu epidemii.

Art. 11. Firmy w Specjalnych Strefach Ekonomicznych – przepis przewiduje możliwość zmiany warunków zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej w specjalnej strefie ekonomicznej ze względu na negatywne sutki epidemii. Chodzi o pomoc w utrzymaniu działalności firm w Specjalnych Strefach Ekonomicznych.

Art. 12. ZUS – zwolnienie ze składek dla mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich firm – proponuje się zwolnienie ze składek przez 3 miesiące nie tylko firm jednoosobowych i mikroprzedsiębiorców, ale również dla małych i średnich firm.

Art. 13. ZUS – odroczenie płatności składek dla dużych firm – dla dużych firm nie proponuje się zwolnienia, ale możliwość odroczenia składek przez trzy miesiące (tzw. „kredyt składkowy”, czy „wakacje składkowe”)

Art. 14. KRUS – rozszerzenie zwolnień rolników – tak jak przedsiębiorców wobec ZUS, proponuje się przez podobny okres zwolnić rolników z opłacania składek na KRUS.

Art. 15. Zasiłek chorobowy płatny od 1 dnia przez ZUS, a nie przez pracodawcę – chodzi o to, aby w przypadkach hospitalizacji lub obowiązkowej kwarantanny pracownika z powodu COVID-19, od pierwszego dnia zasiłek był wypłacany przez ZUS, a nie przez pracodawcę i to w wysokości 100% wynagrodzenia. Dzisiaj przez pierwsze 33 dni „chorobowe” w wysokości obniżonej płaci przedsiębiorca.

Art. 16. Postojowe – podniesienie z 50% płacy minimalnej ustalonego przez rząd dofinasowania postojowego do wysokości 100%. Chodzi o to, aby dopłata do postojowego mogła mieć realny, a nie tylko iluzoryczny (fikcyjny), wpływ na utrzymanie zatrudnienia i działalności przedsiębiorstwa.

Ar. 17. Podatki dochodowe PIT i CIT – zwolnienie z płatności zaliczek – zwolnienie przez 6 miesięcy z obowiązku zapłaty zaliczek na podatek dochodowy, jeśli wystąpił u przedsiębiorcy spadek przychodów o co najmniej 20% (tzw. „wakacje podatkowe”, czy „kredyt podatkowy”)

Art. 18. Podatki PIT i CIT – rozliczanie strat na bieżąco – propozycja ma ułatwić utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstw poprzez możliwość rozliczania strat firmy na bieżąco, a nie dopiero na koniec roku podatkowego.

Art. 19. Podatek VAT – skrócenie czasu zwrotu VAT – w celu utrzymania płynności finansowej firm proponuje się skrócenie czasu zwrotu nadpłaconego podatku VAT do 14 dni.

Art. 20. Zawieszenie zakazu handlu w niedzielę – dla zwiększenia płynności towarów, podniesienia obrotów w handlu i usługach, zwiększenia popytu, powolnego wracania tej sfery do stanu względnej normalności oraz rozładowania piętrzących się kolejek, zwłaszcza w dni poprzedzające niedziele, proponuje się zawieszenie zakazu handlu w niedzielę.

Art. 21. Utrzymanie zagrożonych miejsc pracy – umowy okresowe – przepis ma niebywale pozytywne znaczenie dla pracowników zatrudnionych na umowach na czas określony. Te osoby bowiem w czasie kryzysu w pierwszej kolejności tracą zatrudnienie, gdyż takich umów najczęściej już się nie przedłuża, jeśli skutkowałoby to przekształceniem się umowy w umowę na czas nieoznaczony. W celu stabilizacji zatrudnienia w okresie epidemii zawieszeniu ulec ma stosowanie limitu czasu zatrudnienia na czas określony oraz limitu umów na czas określony.

Art. 22. Definicja pracy zdalnej – przepis definiuje pojęcie pracy zdalnej, która obecnie ze względu na epidemię staje się coraz częściej stosowanym rozwiązaniem. Nie będąc jednak zdefiniowanym pojęciem w prawie wywołuje wiele niejasności, które niepotrzebnie mogą się kończyć sporami.

Art. 23. Pracownicy niepełnosprawni – proponuje się czasową deregulację niektórych obowiązków informacyjnych poprzez zawieszenie obowiązku składnia miesięcznych deklaracji przez przedsiębiorców do PFRON.

Art. 24, 25, 26 – Pracownicy zagraniczni – propozycje zawarte w artykułach 24, 25 i 26 mają na celu utrzymanie zatrudnienia obcokrajowców w polskich firmach poprzez ułatwienia w utrzymaniu ich prawa do pobytu w Polsce oraz prawa do pracy w czasie trwania epidemii.

Art. 27 – Fundusz socjalny – proponuje się rozszerzenie prawnego wachlarza wydatków z Zakładowego Funduszu Socjalnego na rzecz pracowników i ich rodzin o środki higieny osobistej oraz zapobiegania zarażeniom (np. płyny dezynfekcyjne, maseczki, przyłbice, rękawiczki, itp.…).

Art. 28. Pomoc publiczna – przepis potwierdza, że pomoc udzielana na podstawie niniejszej ustawy oznacza pomoc publiczną.

Art. 29, 30, 31, 32. Przepisy przejściowe i końcowe – są to przepisy przejściowe i końcowe określające, które przepisy, kiedy i jak należy stosować.

Pod ustawą zebrano wymaganą liczbę podpisów senatorów, skutkiem czego ustawa zostanie obecnie skierowana do konsultacji społecznych, a następnie do prac legislacyjnych w Senacie.

(SE)

tarcza_szejnfelda

tarcza_szejnfelda_02 tarcza_szejnfelda_03 tarcza_szejnfelda_04