Trwa Jubileusz Rady Osiedla Górne w Pile

Były życzenia, kwiaty i podziękowania. To wszystko z okazji X-lecia powstania Rady Osiedla Górne w Pile. Druga jubileuszowa impreza odbyła się 24 września w stołówce Zespołu Szkół Nr 3 im. Lotników Polskich w Pile, gdzie na zaproszenie Rady i Zarządu Osiedla Górne przybyło wielu znakomitych gości, wśród nich prezydenci pełniący funkcję podczas kadencji Rady Osiedla Górne: Piotr Głowski, Prezydenta Miasta Piły, Zbigniew Kosmatka i Mirosława Rutkowska – Krupka, aktualnie Radna Sejmiku Wojewódzkiego.

W programie uroczystości miała znaleźć się projekcja filmu pt. „Osiedle Górne dawniej i dzisiaj”, jednak zmieniono plany i goście wysłuchali Macieja Usurskiego, który opowiedział historię Osiedla Górne, prezentując zdjęcia  w formie pokazu slajdów.

Zawsze miłym akcentem podczas takich uroczystości jest uhonorowanie osób zasłużonych dla danego Osiedla. Podziękowania za współpracę z Radą i Zarządem Osiedla Górne otrzymały następujące osoby: Dorota Sikora, dyrektor ZS nr 3, Małgorzata Strzelecka, wicedyrektor ZS nr 3, Teresa Kasior, Radna RM Piły oraz kierownik działu animacji kulturalno-rekreacyjnej PSML- W, Beata Szymańska, wicedyrektor SP 7, Krystyna Żelazna-Wójcik dyrektor Przedszkola nr 13, Barbara Miszczak, dyrektor Przedszkola nr 12, Krzysztof Kurzac, Sklep Intermarche, Jerzy Mac, dyrektor Zarządu Dróg i Zieleni w Pile. Natomiast Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski wyróżnił specjalnymi upominkami przedstawicieli, którzy zasiadali w Radzie Osiedla przez minione dziesięć lat.

Rada Osiedla Górne powołana została Uchwałą Rady Miasta Piły w dniu 28 czerwca 2005 roku. Pierwsze wybory do Rady Osiedla Górne odbyły się 11 września 2005 roku. Aktualnie trwa trzecia kadencja Rady Osiedla. W skład Rady we wszystkich trzech kadencjach w latach 2005 – 2015 weszło 35 osób. Trzy osoby są członkami Rady Osiedla od 2005 roku aż do chwili obecnej, są to: Jacek Jabłoński, Wiktor Kiprowski, który przez wszystkie kadencje pełnił i nadal pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Osiedla oraz Włodzimierz Kasowski. Z członków Rady Osiedla cztery osoby zostały wybrane do Rady Powiatu bądź do Rady Miasta, są to: Józef Jopek – Radny Rady Powiatu poprzedniej kadencji, Gustaw Kwaśniewski – Radny Rady Miasta poprzedniej kadencji, Ryszard Małecki – Radny Rady Miasta obecnej kadencji oraz Romuald Wycisło – Radny Rady Miasta obecnej kadencji.

Rada Osiedla stanowi swoisty pomost w łączności pomiędzy Radą Miasta i Prezydentem a mieszkańcami osiedla, ponadto współpracuje ze Spółdzielniami Mieszkaniowymi mającymi swoje zasoby na terenie osiedla, a szczególnie z Administracją Nr 3 Pilskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi i instytucjami mającymi swoje siedziby na osiedlu.

Rada Osiedla wspólnie z Księdzem Dziekanem Stanisławem Oraczem, Pilską Spółdzielnią Mieszkaniową Lokatorsko – Własnościową oraz szkołami i przedszkolami zlokalizowanymi na terenie osiedla organizują coroczny festyn sportowo – rekreacyjny dla dzieci z naszego osiedla z okazji Dnia Dziecka. Do kalendarza stałych corocznych imprez organizowanych przez Radę Osiedla wchodzą ponadto – turniej piłki nożnej o Puchar Prezydenta Miasta organizowany wspólnie z Biurem Prezydenta i Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji oraz Mikołajki organizowane wspólnie ze sklepem Intermarche. Organizowane są również coroczne spotkania mieszkańców osiedla z Panem Prezydentem Miasta i jednostkami podległymi Prezydentowi oraz Policją, Strażą Miejską i Strażą Pożarną. Na posiedzenia Rady zapraszani są Radni Rady Miasta i Radni Rady Powiatu, aby wspólnie rozwiązywać problemy osiedla i jego mieszkańców

W siedzibie Rady w Szkole Podstawowej Nr 7 przy Alei Wojska Polskiego 45 A w każdy pierwszy i trzeci poniedziałek miesiąca w godzinach 18.00 – 19.00 pełnione są dyżury członków Rady oraz radnych Rady Miasta i Rady Powiatu, podczas których przyjmowane są wnioski, skargi i zażalenia mieszkańców osiedla. Dwa razy w roku członkowie Rady dokonują przeglądu osiedla, podczas których lokalizowali wiele spraw i miejsc wymagających bieżących interwencji, napraw, konserwacji bądź uporządkowania. Wnioski i uwagi wynikające z przeglądów, jak również istotne ich zdaniem potrzeby inwestycyjne na osiedlu zgłaszają do Prezydenta Miasta.

W latach 2006 – 2009 przeznaczono na inwestycje na Osiedlu Górnym kwotę ponad 40 milionów złotych.

W związku z tym, że nie wszystkie propozycje inwestycyjne na 2015 rok zgłoszone do Pana Prezydenta w styczniu bieżącego roku zostały zrealizowane, Rada Osiedla i Zarząd Osiedla Górne po analizie potrzeb osiedla przedstawiły propozycje zadań do projektu budżetu Gminy Piła na 2016 rok:

1.    Budowa układu komunikacyjnego w rejonie ul. Bogusławskiego od ul. Trentowskiego do ul. Żeromskiego z połączeniem z ul. Wyszyńskiego

2.    Budowa drogi dojazdowej – sięgacza do budynków przy ul. Żeromskiego 19 – 33 od ul. Orzeszkowej

3.    Przebudowa chodnika po obu stronach ul. Mickiewicza od ul. Wyspiańskiego do ul. Al. Wojska Polskiego (całkowita wymiana zdegradowanej nawierzchni)

4.    Budowa ścieżki rowerowej przy Al. Wojska Polskiego od osiedla Gładyszewo do ul. Mickiewicza

5.    Budowa chodnika i drogi wraz z oświetleniem od ul. Reymonta przy Przedszkolu nr 18 do ul. Podgórnej przez skrzyżowanie z ul. Bogusławskiego

6.    Budowa drogi przy ul. Zachodniej (obecnie ulica nie posiada żadnej nawierzchni – droga polna)

7.    Przebudowa chodnika – ciągu pieszego ul. Mała i ul. Drzymały

8.    Przebudowa chodnika ul. Krasińskiego i ul. Norwida

9.    Budowa krytej pływalni przy kompleksie obiektów sportowych MOSiR przy ulicy Żeromskiego 90 – aktualny plan zagospodarowania przestrzennego uwzględnia krytą pływalnię

10.    Przebudowa – remont kapitalny ul. Wyspiańskiego od ulicy Słowackiego do ul. Konarskiego

11.     Budowa chodników ul. Połabska, Walecznych, Małą, Asnyka, Władysława IV, Kondratowicza, Krasińskiego oraz Norwida

12.    Wykonanie oświetlenia ciągu pieszo – jezdnego przez las komunalny od ul. Mickiewicza do ul. Krzywej, Długosza oraz wymiana nawierzchni

13. Budowa sali gimnastycznej z parkingami przy Zespole Szkół Nr 3 przy ul. Żeromskiego 41 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 7 przy al. Wojska Polskiego 45

14. Uregulowanie własności gruntów przy ul. Matwiejewa

15. Wykonanie nowej nawierzchni ciągu komunikacyjnego ulicy Długosza na całym jej odcinku wraz z odwodnieniem i oświetleniem

W wyniku drugich konsultacji społecznych w Budżecie Obywatelskim na 2015 rok, na przyjętych dwanaście inwestycji w całym mieście trzy dotyczyły Osiedla Górne i jedna z zadania miejskiego. Zadania na tym osiedlu wybrane do realizacji to:

Modernizacja boiska do piłki nożnej, ogrodzenie placu gry, stworzenie miejsc z punktami małej architektury na obszarze pomiędzy kościołem parafii pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych, a pawilonem handlowym

Dokończenie budowy ciągu pieszego z oświetleniem – Pasaż Pantaleona Szumana na odcinku od ulicy Orzeszkowej do ulicy Kasprowicza

Zagospodarowanie terenu pomiędzy ulicami Żeromskiego – Wyszyńskiego – Wyspiańskiego – Orzeszkowej.

Zadanie miejskie to: ustawienie czterech wież lęgowych dla jerzyków na terenie miasta, w tym również na osiedlu Górnym.

Sebastian Daukszewicz

trwa_jubileusz10

trwa_jubileusz11 trwa_jubileusz12 trwa_jubileusz13 trwa_jubileusz14 trwa_jubileusz15 trwa_jubileusz16 trwa_jubileusz17 trwa_jubileusz18 trwa_jubileusz19 trwa_jubileusz20 trwa_jubileusz21 trwa_jubileusz22 trwa_jubileusz23 trwa_jubileusz24 trwa_jubileusz25 trwa_jubileusz26 trwa_jubileusz27 trwa_jubileusz28 trwa_jubileusz29 trwa_jubileusz30 trwa_jubileusz31 trwa_jubileusz32 trwa_jubileusz33 trwa_jubileusz34 trwa_jubileusz35 trwa_jubileusz36 trwa_jubileusz37 trwa_jubileusz38 trwa_jubileusz39 trwa_jubileusz40 trwa_jubileusz41 trwa_jubileusz42 trwa_jubileusz43 trwa_jubileusz44 trwa_jubileusz45 trwa_jubileusz46 trwa_jubileusz47 trwa_jubileusz48 trwa_jubileusz49 trwa_jubileusz50 trwa_jubileusz51 trwa_jubileusz52 trwa_jubileusz53 trwa_jubileusz54 trwa_jubileusz55 trwa_jubileusz56  trwa_jubileusz58  trwa_jubileusz60  trwa_jubileusz62  trwa_jubileusz64  trwa_jubileusz66  trwa_jubileusz68  trwa_jubileusz70  trwa_jubileusz72  trwa_jubileusz74  trwa_jubileusz76

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *