VII Sesja Rady Miasta Piły – Piła Miastem Grodzkim?, stan bezpieczeństwa

Jacek Bogusławski relacjonuje…

28 kwietnia 2015 roku w miejskiej sali koncertowej odbyła się VII sesja Rady Miasta Piły. Podczas rozpoczęcia kwietniowego zebrania rady odbyło się uroczyste pożegnanie szefów spółek miejskich, którzy po wieloletniej pracy na rzecz miasta z końcem kwietnia przeszli na zasłużoną emeryturę, mowa o Antonim Serwackim – prezesie Miejskiego Zakładu Komunikacji oraz Ksawerym Ryniu – prezesie Tarpilu.

Po wręczeniu kwiatów i podziękowań przystąpiliśmy do podejmowania spraw regulaminowych oraz przyjęliśmy ślubowanie nowego radnego Rady Miasta Piły Przemysława Gawrońskiego, który został wybrany w wyborach uzupełniających. Następnie obradowaliśmy nad informacją Przewodniczącego Rady Miasta Piły Rafała Zdziereli o podejmowanych działaniach w okresie międzysesyjnym oraz wysłuchaliśmy sprawozdania z prac Prezydenta Miasta Piły – Piotra Głowskiego. Podczas pytań skierowanych do Prezydenta pojawił się bardzo aktualny temat… możliwość odłączenia się miasta Piły od powiatu pilskiego i zostania miastem grodzkim na prawach powiatu.

Utrata statusu miast wojewódzkich w 1999 roku w założeniach ustawodawcy, miała zostać wynagrodzona rekompensatą w postaci uzyskania statusu miasta na prawach powiatu. Z oferty tej skorzystało 46 z 49 byłych miast wojewódzkich – za wyjątkiem Sieradza, Ciechanowa i Piły.

Zdecydowały tak prawie wszystkie byłe miasta wojewódzkie, bowiem grodzkość jest efektywnym, sprawdzonym i zrozumiałym społecznie modelem zarządzania przez jednego gospodarza. Z jednej strony ogranicza biurokrację i marnotrawstwo pieniędzy podatnika, z drugiej wyposaża samorząd w atuty decyzyjne i finansowe, co w przypadku Piły oznaczać będzie większy o kilkadziesiąt milionów budżet i szansę na dodatkowe środki zewnętrze pozwalające na dalszy rozwój miasta. Nie bez znaczenia jest to, że po zmianie podatki pilan wydawane będą na projekty realizowane wyłącznie na terenie naszego miasta.

Uzyskanie przez Piłę statusu powiatu grodzkiego otworzy przed miastem nowe perspektywy inwestycyjne, pozwoli na realne kształtowanie rynku pracy i wpłynie na poprawę, jakości życia w całej aglomeracji. Zwiększy, bowiem rolę centrum aglomeracji w sensie gospodarczym, edukacyjnym i kulturalnym. Już dzisiaj jest swoistą lokomotywą, której tempo ma bezpośredni, a niekiedy decydujący wpływ na sytuację w okolicznych gminach ściśle uzależnionych np. od oferty pracy czy nauki. Rola ta jeszcze wzrośnie wraz z realizacją rządowej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju do 2030 roku.

Przez ostatnie lata prowadziliśmy intensywne prace związane z przywróceniem pozycji Piły w naszym subregionie, jako największego pracodawcy, oferując również coraz szerszą ofertę szkolną, kulturalną, sportową, handlową i usługową. Tocząca się od lat dyskusja, by przywrócić również pozycję formalną, administracyjną, ma szansę dzięki inicjatywie polskiego parlamentu znaleźć swój szczęśliwy epilog. Dzięki zmianie bowiem, funkcjonować będziemy na zasadach identycznych jak od 15 lat Poznań, Leszno, Kalisz, Konin i pozostałe z 46 byłych miast wojewódzkich.

Dla mieszkańców Piły oznacza to oprócz większych środków na inwestycje, przede wszystkim skrócenie czasu procedur administracyjnych, a także kompleksową obsługę mieszkańców w jednym miejscu – od wydania dowodu osobistego, poprzez prawa jazdy i rejestrację samochodu. Od przygotowania planu zagospodarowania, poprzez decyzję o warunkach zabudowy po pozwolenie na budowę. Zmiana umożliwi również realizację systemowych projektów oświatowych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i zawodowych. Optymalne wykorzystanie bazy oświatowej. Lepszą współpracę z Policją, Strażą Pożarną i Służbą Zdrowia.

Miasto uzyska w końcu realny wpływ zarówno na realizację strategicznych inwestycji, jak i tych codziennych – związanych np. z remontami i budową dróg. Dzisiaj tylko niewielka część dróg jest gminna i podlega właścicielsko ratuszowi. Większość, to drogi powiatowe, drogi wojewódzkie zarządzane przez Marszałka i drogi krajowe, o których decyzje zapadają w Warszawie.

Po ewentualnej zmianie administracyjnej Powiat Pilski ludnościowo będzie większy niż Powiat Chodzieski, porównywalny do pozostałych w subregionie. Skutki dla mieszkańców sąsiednich gmin będą niezauważalne, gdyż powiat obecnie prawie nie dysponuje budżetem inwestycyjnym, a jest niemal wyłącznie przekaźnikiem subwencji i dotacji rządowych, co czynić będzie nadal w stosunku do pozostałych gmin.

Prawdziwa i kluczowa współpraca odbywa się bowiem na poziomie międzygminnym. Najlepszym tego przykładem jest Pilski Obszar Strategicznej Interwencji, który dysponuje realnymi środkami w wysokości 27 mln euro na wspólne inwestycje i inne projekty.

Co prawda mówimy obecnie dopiero o projekcie ustawy, który jest w Parlamencie, ale jak ważna to zmiana dla miasta świadczy przykład Wałbrzycha, który w 2003 dobrowolnie zrzekł się funkcji powiatu grodzkiego, a następnie nieprzerwanie przez długich 10 lat walczył o odzyskanie tego tytułu. Udało się to dopiero w 2013 roku. Wnioski o nadanie miastu statusu powiatu grodzkiego zgłaszane są przez około 20 innych ośrodków miejskich w Polsce od prawie 10 lat i wspierane przez Związek Miast Polskich i jak do tej pory miały mniej szczęścia niż Piła, Wałbrzych, Sieradz, które być może doczekają się swojej ustawy.

Po jej uchwaleniu, kiedy dla Piły realne będzie uzyskanie statusu miasta na prawach powiatu, przedstawimy pełną informację na temat skutków proponowanej zmiany – dla miasta i każdego z mieszkańców.

Stałe komisje Rady Miasta Piły

W punkcie 5 podejmowanych uchwał był projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2014 Rady Miasta Piły z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie powołania radnych w skład stałych komisji Rady Miasta Piły oraz wyboru przewodniczących komisji. Powodem do podjęcia niniejszego projektu jest zmiana składu osobowego Rady Miasta i przynależności do komisji stałej. Uchwała przyjęta.

Zasoby mieszkaniowe Gminy Piła

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Piła zapisany był w punkcie 6. Proponowane zmiany były delikatne i zgodne z zaleceniami Najwyższej Izby Kontroli. Jednomyślnie przyjęliśmy uchwałę. Z kolei punkt 7 dotyczył projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Piła na lata 2012-2016. W/w plan zgodnie z założeniami stosownych aktów prawnych powinien zawierać także plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego budynków i lokali z podziałem na kolejne lata, a także zasobu tymczasowych pomieszczeń. Z uwagi na to, iż program uchwalony przez Radę w 2012 r. nie zawierał powyższych elementów niezbędne było dokonanie jego uzupełnienia, o co wnosił Prezydent Piły. Uchwała przyjęta.

Sprzedaż nieruchomości

Projekty uchwał zawarte w punkcie 8 i 9 dotyczyły sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej przy al. Poznańskiej 114 w Pile oraz sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonych przy ul. dr Franciszka Witaszka w Pile. Są to na ogół stałe projekty, nad którymi w swoich pracach obraduje Komisja Gospodarki Miejskiej wydając swoje opinie. W pierwszym przypadku mamy do sprzedaży pustostan a w drugim działka nie może być zagospodarowana osobno a jedynie może stanowić poprawę warunków zagospodarowania przyległej. Z uwagi na pozytywne zaopiniowanie i brak uwag w/w projekty przyjęliśmy.

Miejscowy plan zagospodarowania

Projekt uchwały w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, który zawarty jest w punkcie 10 porządku obrad zawierał m.in. ocenę aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, w efekcie czego przedstawione zostały także nieaktualne plany zagospodarowania, które utraciły moc prawa. Otrzymaliśmy informację, jakie są na terenie miasta dokumenty planistyczne. Nie ocenialiśmy ich, a jedynie przyjmowaliśmy do uchwalenia aktualność, Zaakceptowaliśmy weryfikację wykonanych prac. Jest to taka „gruba kreska”, która podsumowuje i systematyzuje aktualny stan dokumentów planistycznych.

Program ochrony dla środowiska

Punkt 11 był to projekt uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Piła za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. Raport taki zgodnie z brzmieniem ustawy o ochronie środowiska winien być sporządzony co 2 lata, a następnie przedstawiony radzie gminy. Jest to bardzo ważne gdyż, dane i wnioski, które prezentowane są w raporcie prezentują realizowane zadania i są potwierdzeniem pozytywnych zmian w mieście, wynikających z prowadzenia zrównoważonej polityki ochrony środowiska w subregionie. Projekt przyjęty.

Udzielenie pomocy rzeczowej dla Powiatu Pilskiego

Ten projekt uchwały zakłada udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Pilskiemu w postaci dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę Ośrodka Radioterapii oraz utworzenie Oddziału Onkologii na terenie wydzielonym ze Szpitala Specjalistycznego w Pile. Wartość w/w pomocy określa się na kwotę: 83.709,86 zł. Zgodnie z brzmieniem uchwały warunki, na jakich Gmina udzieli Powiatowi Pilskiemu w/w pomocy zostaną określone w stosownej umowie. Współpraca między szczeblami samorządu jest niezwykle istotna, dlatego rozsądna polityka prowadzona przez miasto, a polegająca na chęci realizowania inwestycji dla mieszkańców wspólnymi siłami jest szalenie ważna dla rozwoju Piły. Przekazanie tej dokumentacji pozwoli Starostwu na rozpoczęcie prac związanych z utworzeniem oddziału onkologii.

Wynajem i sprzedaż nieruchomości

Punkt 13 dotyczył projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie w trybie bezprzetargowym części nieruchomości położonej przy ul. Okólnej 32 a w Pile. Obecny najemca tj. Stowarzyszeniem MONAR Pilskie Centrum Pomocy Bliźniemu MONAR – MARKOT w Pile. Najemca zwrócił się do Prezydenta z wnioskiem i wolą dalszego najmu na okres dziewięciu lat nieruchomości, która jest przedmiotem projektu uchwały. Jak przedstawia uzasadnienie do projektu uchwały, zawarcie umowy na dłuższy okres pozwoli najemcy na wystąpienie o dofinansowanie na wykonanie remontu w celu dostosowania obiektu do utworzenia noclegowni, świetlicy socjoterapeutycznej oraz wydawania posiłków. Tego typu działania podejmowane przez MONAR w pozytywnym stopniu przyczynią się do rozwoju tego sektora gminy. Uchwała przyjęta.

Z kolei w punkcie 14 zawarty został projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonych w rejonie ulic Glinianej i Przemysłowej w Pile. I w tym przypadku celem sprzedaży jest realizacja inwestycji. Mając na uwadze, iż planowana zabudowa zgodna jest z planem miejscowym, uchwałę przegłosowaliśmy.

Nazwy ulic

Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy był w punkcie 15. Dotyczył on ulicy usytuowanej w Pile pomiędzy Al. Wojska Polskiego, a ul. Krzywą. Na wyżej wymienionym odcinku zostały wyznaczone m.in. tereny dróg publicznych lokalnych, które służą obsłudze komunikacyjnej. Potrzeba podjęcia niniejszej uchwały wynika z realizacji zabudowy, a co za tym idzie konieczności ustalenia numeracji porządkowej. Mając powyższe na uwadze podjęliśmy decyzję o nadaniu nazwy tej ulicy o brzmieniu – Zachodnia.

Zasady sprzedaży lokali oraz udzielanie bonifikaty

Punkt 16. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych oraz udzielania bonifikat. Zgodnie z ideą uchwały określa ona w/w zasady sprzedaży i warunki udzielania bonifikat przy ich sprzedaży. Podjęcie tej uchwały jest bardzo ważne, ponieważ jest ona podstawą do udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży przez właściwy organ. Uchwała przyjęta i od teraz promowane będą grupy mieszkańców (sąsiadów), którzy zdecydują się na zakup lokali w tym samym terminie.

Finanse Gminy Piła

Punkt 17 odnosił się do projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024, w którym przyjęliśmy zmiany wynikające ze zwiększonych kwot dochodów i wydatków, które podyktowane są bieżącymi działaniami Gminy Piła i podejmowanymi projektami.

Z kolei w punkcie 18 podejmując uchwałę i przegłosowując ją przyjęliśmy, iż dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 271.290.052,21 zł do kwoty 272.982.084,21 zł, a tym samym zwiększyliśmy łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 267.420.052,21 zł do kwoty 269.112.084,21 zł.

Sprawozdania z realizacji programów i zadań

Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2014. Główne cele jakie ma to zadanie, które jednocześnie szczegółowo wynikają ze sprawozdania to po pierwsze, wypracowanie lokalnego systemu ochrony dzieci w rodzinach przeżywających trudności w sprawowaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, po drugie wzmocnienie roli rodziny jako naturalnego środowiska wychowawczego i upowszechnianie wśród mieszkańców wiedzy na temat systemu wsparcia rodzin. Po 3, wsparcie rodziców w pełnionych przez nich funkcjach. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Miasta Piły z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2014 rok był to punkt 20. Zgodnie z ideą, program szczegółowo określa zakres działań oraz zasady i formy współpracy Piły z wyżej wymienionymi organizacjami. Tym samym wyznacza kierunki i obszary działań w sferze pożytku publicznego, przy jednoczesnym wskazaniu priorytetowych zadań publicznych. Głównym celem współpracy było i jest budowanie i rozwój partnerstwa pomiędzy miastem, a organizacjami pozarządowymi.

Punkt 21 procedowanego przez nas porządku obraz zawierał prezentacje związane ze stanem bezpieczeństwa w Pile. Jest to stały coroczny punkt, w którym co pewien okres przedstawiciele służb mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przedstawiają wyniki swoich działań, statystyki a także uwagi. Uważam, że informacje, które uzyskujemy w tym punkcie są niezwykle cenne zarówno dla radnych, jak i mieszkańców. Pozwalają one na zapoznanie się z faktycznym porządkiem na ulicach Piły, ale i dzięki nim możemy dokładnie poznać podejmowane na co dzień działania służb mundurowych. Z uwagi na prośbę Prezydenta punkt ten zostanie w pełni zreferowany na przyszłej sesji Rady Miasta Piły, 26 maja br. na którą Państwa serdecznie zapraszam. Kwietniowa sesja trwała przeszło 5 godzin.

Jacek Bogusławski
Radny Rady Miasta Piły
www.JacekBoguslawski.pl

popr_boguslawski_net

boguslawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *