VIII Sesja Rady Miasta Piły – 25-lecie pierwszych wyborów samorządowych, absolutorium dla Prezydenta, darowizna na rzecz Piły

Jacek Bogusławski relacjonuje…

26 maja w miejskiej sali koncertowej przy ul. Dąbrowskiego odbyły się obrady VIII sesji Rady Miasta Piły. Porządek obrad majowej sesji, po aktualizacji i zaakceptowaniu przez radę obejmował 25 punktów.

 

Dwa punkty zostały przez nas usunięte z porządku obrad w ramach spraw regulaminowych, na wniosek Prezydenta Miasta Piły z uwagi na nieprecyzyjny załącznik. Po sprawach regulaminowych i wysłuchaniu wystąpienia Teresy Hernik – Prezes Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, która z aprobatą przyjęła ideę powstania nowej spółdzielni socjalnej, przystąpiliśmy do punktu 2 porządku obrad, którym było upamiętnienie 25-lecia pierwszych wyborów samorządowych. Z tej okazji do budynku Inwest-Park, w którym odbywała się sesja, przybyli radni poprzednich kadencji Rady Miasta Piły. Pierwszą kadencję Rady Miejskiej w Pile przybliżyli Wiktor Pawłowski – ówczesny Przewodniczący Rady Miejskiej w Pile, Piotr Majchrzak – Prezydent Miasta Piły od czerwca 1990 r. oraz Waldemar Jordan – Wojewoda Pilski. Następnie wysłuchaliśmy informacji Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy VII a VIII sesją Rady Miasta Piły, a także sprawozdania Prezydenta Miasta Piły z prac w okresie międzysesyjnym, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły.

Stan bezpieczeństwa

Punkt 5 odnosił się do przedstawienia przez służby działające na terenie Piły zagadnień związanych ze stanem bezpieczeństwa. Jest to punkt porządku obrad, który przeniesiony został z poprzedniej sesji. Zachęcam do zapoznania się ze sprawozdaniami umieszczonymi na BIP Urzędu Miasta Piły http://bip.pila.pl/subcontent.php?cms_id=939, które dadzą pogląd jak wiele zadań codziennie wykonują służby mundurowe i nie tylko, dla zapewnienia bezpieczeństwa w Pile.

Sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu oraz absolutorium

W punkcie 6 zapisany został projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Piły za 2014 rok, wraz z rozpatrzeniem sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Piły za 2014 rok.

Natomiast punkt 7 dotyczył projektu uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Piły za 2014 rok. W tym przedstawienia Uchwały Nr 1/2015 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu budżetu Miasta Piły za 2014 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Piły za 2014 rok oraz przedstawienia opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej i wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły o udzielenie Prezydentowi Miasta Piły absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok.

Większością głosów przyjęliśmy uchwały w sprawach zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Piły za 2014 rok. Ponadto zauważenie realnych działań, które podejmowane są przez Prezydenta i jego zespół doprowadziły jednogłośnie do udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Piły za 2014 rok. Warty podkreślenia jest również fakt, że przedstawicielka opozycji radna Wiesława Sztaba, gdy zorientowała się, że jej głos w głosowaniu za udzieleniem absolutorium nie został przez system komputerowy uwzględniony, poprosiła o reasumpcję głosowania. Szczególne słowa uznania za takie wykonanie budżetu, należą się skarbnik Gminy Piła pani Ewelinie Ślugajskiej, docenił to już na sesji osobiście Prezydent Piotr Głowski wręczając okazały bukiet kwiatów.

Zgoda na zaskarżenie uchwały kolegium RIO

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody Prezydentowi Miasta Piły na zaskarżenie Uchwały Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz projekt uchwały w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze zawarte zostały w punkcie 8 porządku obrad. Projekt uchwały jest wynikiem decyzji podjętej przez Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 22 kwietnia 2015 r., kiedy to organ stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta Piły w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta Piły na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów z terenu Miasta Piły. W uzasadnieniu Kolegium RIO w Poznaniu stwierdziło, że do ustanowienia dotacji na zabiegi sterylizacji i kastracji psów i kotów, które posiadają właścicieli, brak jest jednoznacznej podstawy prawnej. Rozbieżne stanowisko ma Wojewoda, który zaopiniował tę uchwałę pod kątem zgodności z prawem. Zgodnie z uzasadnieniem projektu ws. zaskarżenia, Prezydent, mając na uwadze rozbieżności oceny prawnej, chce wnieść sprawę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w celu uzyskania ostatecznego stanowiska, co do zgodności albo niezgodności tego typu uchwał. Wyraziliśmy aprobatę dla tego działania przez Prezydenta w obu przypadkach.

Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów

W punkcie 9 podejmowaliśmy projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. Z kolei w punkcie 10 omawialiśmy projekt uchwały w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały, w sprawie przyjęcia kryteriów, trybu i zasad przyznawania nagród uzdolnionym uczniom klas IV-VI szkół podstawowych i klas I-III gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Piła. Obie uchwały odnoszą się do możliwości jakie mają jednostki samorządu terytorialnego, które mogą tworzyć regionalne lub lokalne programy wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży. Zgodnie z treścią uzasadnienia uznano, iż należy umożliwić otrzymanie Nagrody Prezydenta Miasta Piły wybitnie uzdolnionym, aktywnym, otwartym na wiedzę i sport uczniom, uczącym się w szkołach podstawowych i gimnazjach funkcjonujących na terenie Gminy Piła. Ponadto w drugiej uchwale uznaje się, iż realizując lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, Gmina Piła przyjmuje kryteria, tryb i zasady udzielania ww. uczniom nagrody za wyniki w nauce i szczególne osiągnięcia. Oba projekty przyjęte. Są to ważne projekty, które w mojej ocenie wspierają rozwój młodzieży, która pragnie rozwijać swoje umiejętności i wiedzę, dzięki czemu może reprezentować nasze miasto w rozmaitych konkursach i olimpiadach, ale przede wszystkim realizować swoje pasje. Takie zachowanie należy premiować.

Miejscowy Plan Zagospodarowania

Majowa Sesja Rady Miasta Piły zawierała także wiele uchwał odnoszących się do Miejscowego Planu Zagospodarowania. Pierwszym z takich projektów była uchwała zawarta w punkcie 11 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie Leszkowa. Teren objęty jest w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, strefą przeznaczoną pod zabudowę. Projekt nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w zakresie przeznaczenia terenu, zasad ochrony środowiska, kierunków rozwoju infrastruktury technicznej i komunikacji oraz polityki przestrzennej miasta. Uchwała przyjęta.
Podobnie w punkcie 12, który odnosił się do projektu uchwał dotyczących przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Dąbrowskiego. Mając na uwadze wniosek jaki wpłynął do Prezydenta Miasta Piły w sprawie ustalenia zapisów planu, umożliwiających realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego związanego z budową obiektów sportowych, uwzględniającego walory krajobrazowe i przyrodnicze na terenie położonym w dolinie rzeki Gwdy, procedowanie tej uchwały na majowym zebraniu Rady, oraz wcześniej na komisjach było w pełni celowe. Z uwagi na brak zastrzeżeń oraz fakt, iż projekt nie narusza ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, uchwałę przyjęliśmy.

Z kolei w punkcie 13 procedowany przez nas projekt odnosił się do uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kamiennej. Wpłynął wniosek, aby móc zastosować na tym terenie rozwiązanie polegające na odprowadzeniu wody bezpośrednio do gruntu na tym obszarze. Jest opracowana nowa koncepcja zagospodarowania tych wód za pomocą układu retencyjnego, a warunki gruntowe pozwalają na jej zastosowanie. Kolejne dwa punkty 14 i 15 dotyczyły projektów uchwał w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic Młynarskiej i Promiennej oraz ulic Ofiar Katynia i Wybickiego. Podobnie jak w przypadku poprzednich punktów, tak i tu z uwagi na brak zastrzeżeń oraz fakt, iż projekty nie naruszają ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, uchwały przyjęliśmy.

Statut Związku Międzygminnego PRGOK

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia statutu Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” był to punkt 16. Głównym celem jaki stawiany jest poprzez statut to prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Związku, do którego należy Miasto Piła. Przyjęcie nowego statutu w niezmienionym kształcie, musi być przyjęte przez wszystkie rady gmin, aby mógł obowiązywać. Od czasu powstania związku międzygminnego nastąpiła spora liczba nowelizacji ustawy o utrzymaniu w czystości i porządku w gminach. Dodatkowo PRGOK zdobył spore doświadczenie i w nowym kształcie statut usprawnia funkcjonowanie Związku.

Uchwała budżetowa

Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok wraz z autopoprawką zapisany został w punkcie 17 porządku obrad. Bieżące działania podejmowane i realizowane przez Gminę Piła, a ponadto decyzje jakie wpłynęły, powodują konieczność dokonania zmian w budżecie miasta, które przegłosować musi Rada Miasta. W efekcie podjęcia i zaakceptowania zmian, zwiększa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 274 336 118,66 zł do kwoty 274 400 217,66 zł. Tym samym poprzez niniejszy projekt, który zmienia uchwałę budżetową dokonuje się zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 270 466 118,66 zł do kwoty 270 530 217,66 zł.

Nieruchomości

Projekt uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości położonej przy ul. Ogrodowej w Pile zapisany w punkcie 18 to jeden z projektów, o którym rozmawialiśmy na Komisji Gospodarki Miejskiej. Wniosek o nabycie nieruchomości o powierzchni 0,0068 ha, która jest przedmiotem projektu uchwały, przedłożył właściciel nieruchomości przyległej, która zabudowana jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym. Uzasadnienie z prośbą o przychylenie się do wniosku jasno określa, iż teren nie stanowi działki budowlanej i nie może zostać zagospodarowany jako odrębna nieruchomość, może natomiast stanowić uzupełnienie działki przyległej. Z uwagi na brak przeciwwskazań i pozytywną opinię Komisji Gospodarki Miejskiej uchwała została przyjęta.

Punkt 19 odnosił się do projektu uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej przy ul. 11 Listopada w Pile w związku z realizacją roszczenia wynikającego z art. 209a ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Z wnioskiem o nabycie nieruchomości określonej w niniejszej uchwale zwrócili się właściciele lokali wyodrębnionych w budynku przy ul. 11 Listopada 5 w Pile, ponieważ działka wydzielona dla budynku nie spełnia wymogów działki budowlanej. Mając na uwadze powyższe, a także uzasadnienie oraz opinię Komisji Gospodarki Miejskiej, wyraziliśmy zgodę na sprzedaż, poprzez przyjęcie tego projektu uchwały.

Darowizna na rzecz Gminy Piła

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie przez Gminę Piła od Gminy Ujście darowizny nieruchomości był to punkt 20 porządku obrad. W tym przypadku powiększy się zasób osiedla Motylewo, a tym samym Miasta Piła o ponad 0,5 hektara. Gmina Ujście daruje nam nieruchomość gruntową w postaci działki rolnej, odpowiednią uchwałę już podjęła Rada Gminy Ujście.

W końcowym etapie majowej sesji w punkcie 21 przedstawiona została informacja z realizacji uchwał Rady Miasta Piły za 2014 rok, a w punkcie 22 sprawozdanie z prac Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piły za rok 2014. Ponadto nie zabrakło informacji w sprawie interpelacji i zapytań radnych oraz wolne głosy i wnioski.

Jacek Bogusławski
radny Rady Miasta Piły,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej
www.jacekboguslawski.pl

popr_boguslawski_net

boguslawski_czerwiec_2015

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *