W jakich warunkach wypoczywały dzieci podczas ferii?

Tradycyjnie PSSE wraz z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Pile podczas ferii dokonywali oceny warunków higieniczno-sanitarnych zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie powiatu pilskiego w 2016 r.

Na terenie powiatu pilskiego zarejestrowano 24 turnusy zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży. W porównaniu z rokiem 2015 o 4,3% wzrosła liczba turnusów oraz o 2,1% zmalała liczba uczestników wypoczynku zimowego. Wszyscy organizatorzy zgłosili wypoczynek do Kuratorium Oświaty i dokonali zarejestrowania w elektronicznej bazie wypoczynku MEN.

Na terenie powiatu pilskiego zorganizowano dwie formy wypoczynku zimowego: w miejscu zamieszkania dla 1797 uczestników (w 2014 – 1896) oraz w formie wyjazdowej w innym obiekcie, w którym świadczone są usługi hotelarskie dla 58 uczestników. Organizatorami wypoczynku były szkoły podstawowe, zespoły szkół, Centrum Rekreacji Wodnej AQUA-PIL, UKS „Junior” w Lipnie, Szkoła Tańca CALIPSO w Krośnie Odrzańskim oraz Parafia Św. Rodziny w Pile. Dzieciom i młodzieży na czas wypoczynku udostępniano: sale gimnastyczne, sale lekcyjne, szkolne pracownie komputerowe, świetlice oraz boiska sportowe i place zabaw. W ramach nadzoru nad wypoczynkiem zimowym przeprowadzono 24 kontrole. Podczas kontroli zwracano uwagę, na: stan sanitarno-techniczny pomieszczeń, przestrzeganie właściwych warunków do utrzymania higieny osobistej, (w tym: zapewnienie ciepłej wody, mydła, suszarek lub ręczników, papieru toaletowego), warunki do prowadzenia żywienia, dokumentację zdrowotną personelu oraz zapewnienie opieki medycznej uczestnikom wypoczynku. Stan higieniczno – zdrowotny w skontrolowanych placówkach nie budził zastrzeżeń. Wszystkim uczestnikom wypoczynku zapewniono wyżywienie lub dożywianie, w tym: w 23 placówkach dzieci i młodzież objęta była całodziennym wyżywieniem w ramach pobytu, natomiast w 1 placówce uczestnicy otrzymywali tylko ciepłe napoje. Ogółem z dożywiania skorzystało 1844 uczestników, w tym 383 osoby z posiłków dofinansowywanych. Podobnie jak w latach ubiegłych wypoczynek zimowy został wzmocniony działaniami edukacyjnymi dotyczącymi promowania zdrowego stylu życia, profilaktyki chorób oraz bezpieczeństwa zdrowotnego. Prowadzono pogadanki i przekazywano organizatorom wypoczynku materiały oświatowe w formie broszur, ulotek, plakatów, kalendarzy na temat: profilaktyki grypy, profilaktyki HIV, bezpiecznego stosowania antybiotyków oraz bezpiecznego wypoczynku podczas ferii zimowych. Ogółem przeprowadzono 5 szkoleń informacyjnych w formie pogadanek, w tym 5 z udziałem Policji dla 369 uczniów klas I-VI szkół podstawowych.

Ponadto przeprowadzono 2 szkolenia (pogadanka, zajęcia plastyczne) dla 27 uczniów Szkoły Podstawowej Nr 7 w Pile w siedzibie Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Pile. Zajęcia odbyły się w ramach programu edukacyjnego „Profilaktyka chorób zakaźnych” oraz promocji zdrowego stylu życia.

W kontrolach zimowego wypoczynku dzieci i młodzieży wzorem lat ubiegłych uczestniczyli przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji w Pile. W skontrolowanych placówkach zimowego wypoczynku zapewniono uczestnikom prawidłowe warunki pobytu, utrzymania higieny osobistej, prowadzenia zajęć rekreacyjnych i wyżywienia. W czasie trwania ferii zimowych nie wpłynęła żadna interwencja ani skarga dotycząca niewłaściwych warunków sanitarnych w obiektach wypoczynku. Placówki, w których wypoczywały dzieci i młodzież były właściwie przygotowane, nie odnotowano uchybień sanitarno-higienicznych, wypoczynek zimowy przebiegał prawidłowo i bezpiecznie.

Źródło: PSSE w Pile
Foto: MOSIR Piła

w_jakich_warunkach00

w_jakich_warunkach02 w_jakich_warunkach01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *