W Pile o adaptacji do zmian klimatu

10-11 lipca 2018 r. w Pile odbyła się wizyta studyjna Grupy Roboczej ds. Adaptacji do Zmian Klimatu, funkcjonującej w ramach sieci organów ochrony środowiska „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Celem wizyty jest rozpowszechnianie i ugruntowanie wśród uczestników wiedzy na temat najbardziej efektywnych ekologicznie i ekonomicznie rozwiązań w zakresie adaptacji do zmian klimatu, uwzględniających podejście ekosystemowe. Zdobyta wiedza będzie mogła być wykorzystana w bieżącej działalności członków Grupy, np. w planowaniu zmian dokumentów programowych, wydawaniu decyzji administracyjnych, itp. Wspólny wyjazd członków sieci umocni również relacje między organami odpowiedzialnymi za realizację działań dotyczących ochrony środowiska, w tym zmian klimatu.

Uczestnicy spotkania odwiedzili m.in. centrum zastosowań światła, spółki miejskie: Miejskie Wodociągi i Kanalizacja, Gwda sp. z o.o. kompostownię a także nowoczesne, nieemisyjne źródła energii – pompy ciepła i elektrownię fotowoltaiczną, gdzie poznają praktyczne rozwiązania techniczne służące adaptacji do zmian klimatu oraz ograniczeniu oddziaływania na klimat. W programie przewidziano zapoznanie się ze sposobem zagospodarowania wód opadowych i roztopowych na terenie Piły oraz zaletami i wadami funkcjonującego systemu.

Grupa Robocza ds. Adaptacji do Zmian Klimatu funkcjonuje przy Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w ramach sieci organów ochrony środowiska „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”.

Głównymi celami Grupy Roboczej ds. Adaptacji do zmian Klimatu są:

•    Operacjonalizacja/wdrażanie Strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywa do 2030 (SPA2020).

•    Wsparcie mainstremingu adaptacji na poziom regionalny poprzez wskazanie kierunków działań adaptacyjnych, które powinny zostać uwzględnione w dokumentach strategicznych tworzonych na poziomie wojewódzkim, co umożliwi z kolei tworzenie ram dla planowania działań adaptacyjnych na poziomie lokalnym, a także na wymianę informacji między poziomem lokalnym i regionalnym w dziedzinie adaptacji do zmian klimatu.

•    Wsparcie procesu monitoringu i raportowania z realizowanych na poziomie regionalnym i lokalnym działań adaptacyjnych.

•    Stworzenie forum współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy jednostkami szczebla krajowego i regionalnego oraz współpracy międzynarodowej.

•    Wsparcie realizacji projektu dot. adaptacji do zmian klimatu w miastach pow. 100 tys. mieszkańców (POIiŚ 204-2020).

Więcej na temat sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” w serwisie sdr.gdos.gov.pl.

źródło: GDOŚ

o_adaptacji_do_zmian_klimatu01

o_adaptacji_do_zmian_klimatu02 o_adaptacji_do_zmian_klimatu03 o_adaptacji_do_zmian_klimatu04