Wałcz. Pierwsze laptopy rozdane

Gmina Miejska Wałcz informuje, iż w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, w ramach umowy  o powierzenie grantu nr 391/2022 otrzymaliśmy dofinansowanie w łącznej kwocie 961.000,00 zł brutto.

W poniedziałek 24.10  rozpoczęło się w Wałczu wydawanie komputerów z rządowego programu wsparcia dla potomków z rodzin byłych pracowników Państwowych Gospodarstw Rolnych. Dzieci, ich rodzice oraz dziadkowie podkreślali, że sprzęt na pewno się przyda. – Mój teść, czyli dziadek mojego syna pracował w PGR-ze. Złożyliśmy wniosek i udało się. Przyda nam się ten sprzęt. Moi dwaj synowie będą wykorzystywać go m.in. do nauki – powiedziała jedna z mam.

Ze środków uzyskanych w ramach programu grantowego zakupiono 384 laptopy, 6 tabletów, 384 myszki komputerowe, 390 słuchawek komputerowych oraz  390 powerbanków.

Odbiór sprzętu odbywać się będzie na podstawie umów zawartych z osobami, które w terminie do 29 października 2021 r. złożyły wnioski w projekcie, uzupełniły je o wymagane dokumenty i po spełnieniu wszystkich wymogów wyznaczonych przez Organizatora Konkursu grantowego – zostały zakwalifikowane do udziału w Projekcie (prawidłowo wnioski złożyło 390 osób).

Do podpisania umowy będzie wymagany ważny dowód osobisty rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub dowód osobisty ucznia, jeżeli ten w dniu składania wniosku był pełnoletni i wnioskował sam oraz numer PESEL ucznia.

Szczegółowe informacje związane z wydawaniem sprzętu zostaną przekazane rodzicom/opiekunom ucznia telefonicznie przez pracownika UM Wałcz oraz ukażą się na stronie Urzędu Miasta Wałcz.

UM Wałcz

walcz_pierwsze_laptopy

walcz_pierwsze_laptopy walcz_pierwsze_laptopy_02 walcz_pierwsze_laptopy_03 walcz_pierwsze_laptopy_04 walcz_pierwsze_laptopy_05 walcz_pierwsze_laptopy_06 walcz_pierwsze_laptopy_07 walcz_pierwsze_laptopy_08 walcz_pierwsze_laptopy_09 walcz_pierwsze_laptopy_10 walcz_pierwsze_laptopy_11 walcz_pierwsze_laptopy_12 walcz_pierwsze_laptopy_13