WAŻNE ZMIANY REGULAMINU: mniejsze opłaty dla firm

Członkowie Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” w Pile w dniu 9 czerwca br. jednogłośnie przyjęli szereg ważnych zmian dla przedsiębiorców i innych użytkowników nieruchomości niezamieszkałych skutkujących możliwością zmniejszenia wysokości opłaty za odbiór odpadów.

Po wejściu w życie zmian, przedsiębiorcy generujący niewielką ilość odpadów tygodniowo będą mogli zmniejszyć częstotliwość  wywozu odpadów z raz w tygodniu na raz na dwa tygodnie. Ponadto, prowadząc selektywną zbiórkę będą mogli według indywidualnych potrzeb dobrać pojemniki  na odpady selektywnie zbierane – tak by optymalnie dostosować je do ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.

Zmiany regulaminu premiują działania przedsiębiorców zmierzające w kierunku maksymalnego odzysku surowców wtórnych. Zapisami uchwały dopuszczono możliwość  proporcjonalnego zmniejszenia pojemności pojemników na odpady komunalne zmieszane dla podmiotów, które zadeklarowały i prowadzą selektywną zbiórkę.  To, szczególnie w przypadku wyboru opcji ,,system workowy’’, obniży wysokość miesięcznej opłaty uiszczanej przez zobowiązanych na konto PRGOK. Zastrzeżono jednak, że łączna pojemność pojemników na odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane, które będą odbierane w ciągu miesiąca nie może być mniejsza niż wynikająca z obowiązujących minimalnych normatywów (określonych w § 26.1. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie ZM PRGOK, stosowanych odpowiednio do zadeklarowanej częstotliwości odbioru).

Dla ograniczenia formalności, dokonano również zmian w obowiązującym druku deklaracji DO-2 (dedykowanym  nieruchomościom niezamieszkałym). W części dotyczącej odpadów biodegradowalnych dodano możliwość zadeklarowania odbioru w obu okresach wegetacyjnych jednocześnie  (od kwietnia do listopada i od grudnia do marca) z uwzględnieniem różnych częstotliwości. Dzięki temu rozwiązaniu ilość druków do wypełnienia z dwóch rocznie obniży się do niezbędnego minimum (jedna deklaracja na lata – do czasu zgłoszenia zmiany uwzględniającej bieżącą sytuację podmiotu lub zmianę regulaminu).

Powyższe zmiany są odzwierciedleniem postulatów składanych przez zainteresowanych na ręce Przewodniczącego Zarządu oraz członków Zgromadzenia i zmierzają, w ocenie Związku, do znacznego ulepszenia systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 14 zrzeszonych gmin.

Więcej zdjęć na stronie: www.prgok.pl

Jolanta Borkowska
PRGOK

wazne_zmiany_regulaminu00

wazne_zmiany_regulaminu02 wazne_zmiany_regulaminu01

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *