Weź udział w Mistrzostwach w jedzeniu pączków na czas

Wez_udzial_w_jedzeniu_paczkow

Pod patronatem Tętna Regionu

Cech Rzemiosł Różnych w Pile zaprasza śmiałków do wzięcia udziału mistrzostwach w jedzeniu pączków na czas, które odbędą się 2 lutego 2016 r. o godzinie 11.00, w Sali Tradycji Cechu Rzemiosł Różnych, przy ul. Bydgoskiej 35 w Pile.
 
Zawody polegają na zjedzeniu przez jedną osobę 10 pączków w najkrótszym czasie bez popijania wodą.

Zgłoszenia przyjmowane są od dnia 19 stycznia 2016 r. w godzinach 9.00-14.00 pod numerem telefonu 67/215-74-79 lub osobiście w biurze  Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, ul. Bydgoska 35 lub mailowo – biuro@cechwpile.pl

W zgłoszeniu prosimy podać imię, nazwisko, wiek i numer telefonu kontaktowego.

REGULAMIN
Mistrzostw w jedzeniu pączków na czas w dniu 02.02.2016

1. Organizatorem zawodów jest Cech Rzemiosł Różnych w Pile, ul. Bydgoska 35, 64-920 Piła

2. Zasady Mistrzostw w jedzeniu pączków na czas (zwanych dalej zawodami), określa niniejszy regulamin, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia zapisów na zawody i obowiązuje do czasu ich zakończenia.

3. Uczestnictwo w zawodach jest dobrowolne.

4. Przystąpienie do zawodów jest równoznaczne z poddaniem się uczestnika procedurze regulaminowej  zawodów.

5. W zawodach mogą brać udział wyłącznie osoby pełnoletnie.

6. Na zawody obowiązują zapisy telefoniczne nr tel. 67/215-74-79 (pn.-pt. 9.00-14.00) lub mailowe na adres: biuro@cechwpile.pl   lub bezpośrednio w biurze Cechu. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, wiek i telefon do kontaktu. Zapisy trwają do dnia 29.01.2016 r. do godziny 14.00 lub do zapisania maksymalnej liczby zawodników: 35 osób, decyduje kolejność zgłoszeń. Po przekroczeniu ustalonej liczby zapisanych uczestników zapisy będą dokonywane na listę rezerwową.

7. Przed przystąpieniem  do zawodów uczestnik jest zobowiązany do podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu, w którym oświadcza, że bierze udział w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, oraz że stan jego zdrowia pozwala mu na wzięcie udziału w imprezie, jak  również że przeczytał i akceptuje  niniejszy regulamin bez zastrzeżeń i nie będzie wnosić żadnych skarg czy roszczeń, w tym na drodze sądowej za szkody czy ewentualny uszczerbek na zdrowiu  spowodowany wszelkimi zdarzeniami w czasie trwania imprezy. Uczestnik zobowiązuje się również przestrzegać regulaminu imprezy i zasad fair play wobec innych uczestników.

8. Na czas trwania imprezy Organizator zapewnia zabezpieczenie medyczne.

9. Termin zawodów: 02 lutego 2016 r. godzina 11.00; miejsce budynek Cechu Rzemiosł Różnych w Pile, ul. Bydgoska 35, Sala Tradycji.

10. Ilość pączków do zjedzenia: 10 sztuk.

11. Numer miejsca (konkursowy) będzie losowany 02.02.2016 r. w momencie rejestracji uczestnika.

12. Na czas zawodów każdy uczestnik otrzyma wodę, jednak niedozwolone jest moczenie pączków w jakimkolwiek płynie przed ich konsumpcją. Nie dozwolone jest picie wody w trakcie jedzenia pączków. Nie dozwolona jest zamiana pączków z innymi uczestnikami. w razie podjęcia przez uczestnika w/w działań niedozwolonych lub innych niezgodnych  z zasadami fair play komisja podejmie decyzję o dyskwalifikacji.

13. Zwycięzcą zawodów zostanie uczestnik, który pierwszy podniesie do góry rękę po zjedzeniu i pełnym przełknięciu regulaminowej liczby 10 pączków, z zachowaniem zasad fair play.

14. Prawidłowy przebieg zawodów nadzorować będzie komisja złożona z 5-7 osób, którzy wybierają z pomiędzy siebie przewodniczącego.

15. Wyniki zostaną podane niezwłocznie po ich ustaleniu przez Komisję, w czasie trwania imprezy.

16. Decyzje Komisji są ostateczne i wiążące dla uczestników.

17. Uczestnicy, którzy zajmą pierwsze, drugie i trzecie miejsce otrzymają drobny upominek (nagroda).

18. Organizator oświadcza, że łączna wartość nagród dla Zwycięzcy w zawodach nie przekracza kwoty 760 zł brutto (zgodnie z art.21 pkt 1 ppkt 68 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nagroda zwolniona z podatku).

19. Organizator ma prawo publikowania w środkach przekazu (internet, prasa, ulotki i inne) danych identyfikujących uczestników zawodów, tj. imię, nazwisko, wiek oraz ich wizerunku utrwalonego w czasie trwania zawodów (serwis fotograficzny). Uczestnicy zawodów poprzez akceptację niniejszego regulaminu wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie ich danych osobowych i wizerunku w materiałach informacyjnych o zawodach oraz kampaniach, przedsięwzięciach, wystawach i wydawnictwach informacyjnych, promocyjnych i prasowych.

20. Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora konkursu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

21. Administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z konkursem będzie Organizator.

22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane opublikowaniem nieprawdziwych danych osobowych, bądź innych nieprawdziwych informacji opartych na zgłoszeniach sporządzonych przez uczestników.

23. Niniejszy regulamin dostępny jest w biurze Cechu oraz na stronie internetowej
www.pila.icech.pl

Piła, dnia 12.01.2016 r.

Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Pile
Jan Janczewski

red
Fot. wiadomości.onet.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *