Wyzwanie dla ósmoklasistów!

wyzwanie_osmioklasistow

Ferie to czas odpoczynku, to czas, w którym można realizować swoje pasje. Jeżeli piszesz wiersze, to przyłącz się do projektu realizowanego w Pile!

Weź udział w Miejskim Konkursie Poetyckim „Nasz świat” organizowanym w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Klimatyczna klasa” przez uczniów klasy 7 c pod hasłem „Siódemka z dobrym klimatem”

Konkurs objęty jest Patronatem Prezydenta Miasta Piły

Patronat medialny: Tętno Regionu

REGULAMIN

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 7 im. Adama Mickiewicza w Pile, aleja Wojska Polskiego 45

Cele:

– rozbudzanie wrażliwości poetyckiej;

– rozwijanie uzdolnień literackich;

– doskonalenie umiejętności językowych;

– rozpowszechnianie informacji dotyczących wpływu zanieczyszczeń środowiska na organizm człowieka;

– propagowanie pozytywnych zachowań mających wpływ na środowisko.

Tematyka konkursu:

Wiersz powinien:

– promować ekologię we własnym otoczeniu;

– opisywać zwyczaje ekologiczne;

– akcentować znaczenie odpowiedzialności za środowisko naturalne;

– opisywać wpływ zanieczyszczeń środowiska na organizm człowieka.

Adresaci konkursu:

Konkurs adresowany jest do uczniów ósmych klas szkół podstawowych z terenu Piły. Jeden uczestnik może przysłać na konkurs jeden utwór poetycki.

I etap –  szkolny

Szkoła, która przystępuje do konkursu organizuje etap w swojej placówce.

Praca nie może przekroczyć A4, obowiązuje czcionka Times New Roman, interlinia 1,5 wiersz, marginesy 2,5.

Spośród zgromadzonych utworów szkolna komisja wybiera 4 najlepsze i przesyła je do 14.02.2019 r. do siedziby organizatora. Prace przysłane po tym terminie nie biorą udziału w konkursie.

Do konkursu mogą być zgłoszone prace, które nie naruszają praw autorskich, nie były wysyłane na inne konkursy i nie były wcześniej nigdzie publikowane.

II etap – miejski

Wiersze oceniać będzie niezależna komisja powołana przez organizatora.

Pod uwagę brane będą:

– zgodność z tematem i celami konkursu;

– oryginalność;

– walory literackie;

– poprawność językowa i ortograficzna.

Jurorzy przyznają I, II i III miejsce.

Laureaci i wytypowani uczestnicy biorą udział w uroczystości, na której wręczone zostaną nagrody 13.03.2019 r. w siedzibie organizatora o godzinie 16.00. Laureaci małoletni uczestniczą w uroczystości pod opieką rodziców lub innych opiekunów.

O terminie wręczenia nagród organizator powiadamia laureatów, umieszczając wyniki w zakładce znajdującej się na stronie internetowej SP 7 – „Siódemka z dobrym klimatem”.

Wiersze nadesłać należy w zamkniętej kopercie w trzech egzemplarzach każdy – wydruk z komputera.

Na każdym egzemplarzu naniesione musi być godło (graficzne lub słowne).

To samo godło musi być naniesione na zamkniętą kopertę, w której uczestnik umieszcza swoje dane, tj. imię i nazwisko, szkołę, do której uczęszcza oraz imię i nazwisko nauczyciela przygotowującego do konkursu, maila nauczyciela.

Organizatorzy nie zwracają nadesłanych wierszy.

Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie oświadczenia i akceptacja Regulaminu:

1. Uczestnik nadsyłający wiersz na konkurs akceptuje tym samym warunki konkursu opisane w Regulaminie i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Zobowiązuje się także do podporządkowania się zaleceniom organizatora.

2. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

OŚWIADCZENIE

JA niżej podpisany wyrażam zgodę na:

– udział mojego dziecka w Miejskim Konkursie Poetyckim „Nasz świat”;

– rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka na współcześnie dostępne nośniki obrazów i dźwięków oraz możliwość wykorzystania go przez organizatora w celach informacyjnych, promocyjnych i edukacyjnych – bez roszczeń finansowych z tym związanych oraz na przetwarzanie danych osobowych.

Imię i nazwisko uczestnika

……………………………………………………
czytelny podpis rodzica /opiekuna*

……………………………………………………