XI Sesja Rady Miasta Piła – drogi, nieruchomości i informacje

29 września br. w miejskiej sali koncertowej przy ul. Dąbrowskiego 8 odbyły się obrady XI sesji Rady Miasta Piły. Porządek wrześniowego zebrania rady obejmował zaledwie 17 punktów. Wśród nich było wiele odnoszących się do tych, omawianych podczas Komisji Gospodarki Miejskiej, której przewodniczę.

Pierwszym punktem, który procedowaliśmy na sesji były sprawy regulaminowe.

W punkcie drugim zapisane były jubileusze pilskich organizacji pozarządowych. Uroczystości te wynikają z woli uhonorowania przez Radę Miasta osób i organizacji znaczących, które obchodzą rocznice swojej działalności oraz przyczyniają się do rozwoju rozmaitych dziedzin, a także promocji Piły. Nagrody otrzymali przedstawiciele Fundacji im. Agnieszki Bartol – Zuzanna Przeworska oraz Jan Arski, a także organizator 25. Międzynarodowego Półmaratonu PHILIPS Henryk Paskal wraz z małżonką Heleną.

Następnie wysłuchaliśmy informacji Przewodniczącego Rady Miasta Piły o podejmowanych działaniach pomiędzy X a XI sesją Rady Miasta Piły oraz sprawozdania Prezydenta Miasta Piły z prac w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miasta Piły. Zagadnienia, w których przedstawiane są informacje dot. działalności są stałymi punktami porządku obrad.

Drogi gminne

Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu. Podejmowana przez nas uchwała, która stanowiła punkt 5 porządku obrad, wynika z potrzeby dostosowania obowiązującego aktu z września 2011 roku. Powyższe zmiany przebiegu ul. Łowieckiej (od ul. Karpackiej do ul. Wawelskiej) uzyskały pozytywną opinię Zarządu Powiatu Pilskiego. Mając powyższe na uwadze zdecydowaliśmy o przyjęciu projektu.

Plan zagospodarowania przestrzennego

W punktach 6, 7 oraz 8 zawarte były projekty uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły, kolejno w rejonach al. Niepodległości, ulic Paderewskiego i Różyckiego, a także jeziora Płocie.

Nieruchomości oraz budynki użytkowe

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz przyznania pierwszeństwa w nabyciu budynków użytkowych (garaży) na rzecz najemców, zapisany był jako punkt 9 porządku obrad. Przedmiotem tej uchwały były dwa lokale użytkowe. Jeden o powierzchni 0,0019 ha usytuowany w Pile przy ul. Kaczorskiej, natomiast drugi o powierzchni 0,0022 ha przy ul. Krynicznej. Jak wynika z uzasadnienia do projektu, z wnioskami o nabycie w/w budynków użytkowych zwrócili się najemcy, z którymi zawarto umowy najmu na czas nieoznaczony. Z uwagi na brak przeciwwskazań oraz pozytywną opinię Komisji Gospodarki Miejskiej, projekt uchwały został przegłosowany.

W punkcie 10 przeprowadziliśmy głosowanie nt. projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Kilińskiego w Pile. Tematyka projektu dotyczyła zakresu omawianych projektów podczas posiedzeń Komisji Gospodarki Miejskiej, dlatego i tę uchwałę omówiliśmy. Dla nieruchomości będącej przedmiotem projektu obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ulic: Bohaterów Stalingradu, Gen. Sikorskiego i Kilińskiego. Celem sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego jest realizacja zapisów planu miejscowego. Uchwała przyjęta.

Natomiast punkt 11 był to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż oraz zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości położonej przy ul. Bohaterów Stalingradu 21 w Pile. Nieruchomość o powierzchni 0,0148 ha, która jest przedmiotem projektu oddana jest w posiadanie zależne na podstawie umowy dzierżawy zawartej na okres 10 lat. Jak czytamy z uzasadnieniu z wnioskiem o nabycie nieruchomości zwrócił się dzierżawca, który od 1984 roku najmuje tę nieruchomość. I tę uchwałę przyjęliśmy.

Finanse: WPF, budżet i jego wykonanie. Opinia RIO

Kolejne punkty porządku obrad dotyczyły kwestii finansowych. Zaczynając od punktu 12, w którym procedowaliśmy projekt uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Piły na lata 2015 – 2024. Zmiany, które podejmowaliśmy wynikały z potrzeby zmian kwot dochodów i wydatków, a także korekty załączników do WPF w związku ze zmianą limitów w zadaniu pn. „Przebudowa budynku przy ul. Sportowej – adaptacja pomieszczeń na halę do sportów walki (boks, judo, karate). Zmiany przyjęte.

Także projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 r., który zawarto w punkcie 13 wymagał korekt. Przyjmując te zmiany wyrażamy zgodę na zwiększenie łącznej kwoty planowanych dochodów budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 274 955 822,44 zł do kwoty 274 956 567,44 zł. Tym samym zaakceptowaliśmy zwiększenia łącznej kwoty planowanych wydatków budżetu Miasta Piły na 2015 rok z kwoty 271 085 822,44 zł do kwoty 271 086 567,44 zł.

Informacje

Następnymi zagadnieniami, które zostały również poruszone, odnosiły się do budżetu, a przede wszystkim informację z przebiegu jego wykonania, których wysłuchaliśmy w punkcie 14. Ponadto otrzymaliśmy także informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacja o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2015 roku. Z kolei w punkcie 15 opinii udzieliła Regionalna Izba Obrachunkowa w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Piły za pierwsze półrocze 2015 r.

Na zakończenie wrześniowych obrad nastąpił czas na informacje w sprawie interpelacji i zapytań radnych. To także czas na wolne wnioski, głosy i informacje. W tym punkcie podziękowałem wszystkim Przewodniczącym Rad i Zarządów Osiedli, a także ich przedstawicielom za przyjęcie zaproszenia i obecność na specjalnym posiedzeniu Komisji Gospodarki Miejskiej, której mam przyjemność przewodniczyć. Przedmiotem było przedstawienie zaangażowania Rad i Zarządów Osiedli w lokalne życie społeczne mieszkańców oraz przedstawienie propozycji do budżetu na 2016 r. Kolejne podziękowania skierowałem do wszystkich osób będących przedstawicielami stowarzyszeń działających na rzecz osób niepełnosprawnych oraz klubów turystyki rowerowej. Na specjalnym posiedzeniu komisji przedstawiono problemy związane z lokalnym życiem społecznym mieszkańców oraz propozycjami współdziałania w zakresie poprawy funkcjonowania infrastruktury dla rowerzystów i osób niepełnosprawnych. Szczególne podziękowania należą się pani Martynie Stasiniewskiej z Politechniki Wrocławskiej. Trafne spostrzeżenia zawarte w przedstawionej przez Panią prezentacji pozwoliły na szersze spojrzenie na problemy dotyczące poprawy funkcjonowania infrastruktury dla osób niepełnosprawnych. Mam nadzieję na kontynuację spotkań o podobnym charakterze.

Jacek Bogusławski
radny Rady Miasta Piły,
Przewodniczący Komisji Gospodarki Miejskiej
www.jacekboguslawski.pl

boguslawski1

boguslawski

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *